Lớp 12Tiếng Anh

According to me english is easier than maths

Viết lại câu: According to me english is easier than maths

Đáp án:

According to me, Math is not as easy as English / Math is more difficult than English.

Bạn đang xem: According to me english is easier than maths

Cùng THPT Ninh Châu tham khảo thêm cấu trúc so sánh hơn này và các bài tập tương tự nhé:

CẤU TRÚC CÂU CỦA CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

1. Equality (So sánh bằng)

S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

Ex: 

+She is as stupid as I/me

+This boy is as tall as that one

(Không lặp lại từ đã dùng ở chủ ngữ)

Population ofHo Chi Minh city isn’t as much as thatof Bangkok.

2. Comparative (So sánh hơn)

Short Adj:S + V + adj + er + than + N/pronoun

Long Adj: S + V + more + adj + than + N/pronoun

Ex:

She is taller than I/me

This bor is more intelligent than that one.

Dạng khác:S + V + less + adj + than + N/pronoun.(ít hơn)

3. Superlative (So sánh nhất)

Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun

Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun.

Ex:

She is the tallest girl in the village.

He is the most gellant boy in class.

Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất)

Chú ý:

– 1.Những tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” trong so sánh nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)

-2.Những tính từ có hai vần,kết thúc bằng chữ “y” thì đổi “y” thành “i” rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” trong so sánh nhất(ex:happy–>happier/happiest)

– 3.Những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài,một âm gọi là tính từ ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ có hai vần nhưng kết thúc bằng “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn xem là tính từ ngắn

4. Các tính từ so sánh bất quy tắc thì học thuộc lòng

good/better/the best

bad/worse/the worst

many(much)/more/the most

little/less/the least

far/farther(further)/the farthest(the furthest)

5. Double comparison(So sánh kép)

+ Same adj:

Short adj:S + V + adj + er + and + adj + er

Long adj:S + V + more and more + adj

Ex:

The weather gets colder and colder.

(Thời tiết càng ngày càng lạnh.)

His daughter becomes more and more intelligent.

(Con gái anh ấy ngày càng trở nên thông minh)

+ Different adj:

The + comparative + S + V the + comparative + S + V.

(The + comparative the + từ ở dạng so sánh hơn)

Ex:

The richer she is the more selfish she becomes.

(Càng giàu,cô ấy càng trở nên ích kỷ hơn).

The more intelligent he is the lazier he becomes.

(Càng thông minh,anh ta càng trở nên lười hơn.)

Dạng khác(càng…càng…)

The + S + V + the + comparative + S + V

Ex: the more we study the more stupid we feel.

Chú ý:

Trong câu so sánh kép,nếu có túc từ là một danh từ thì ta đặt danh từ ấy ngay sau tính từ so sánh

Ex: the more English vocabularywe know the better we speak.

6. Multiple Numbers Comparison (So sánh gấp nhiều lần)

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

multiple numbers:half/twice/3,4,5…times/Phân số/phần trăm.

Ex: She types twice as fast as I.

In many countries in the world with the same job,women only get 40%-50% as much as salary as men.

Bài tập

Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.

1. Her old house is bigger than her new one.

=>Her new house……………………………………………

2. No one in my class is taller than Peter.

=> Peter ……………………………………………….

3. The black dress is more expensive than the white one.

=> The white dress ……………………………………………

4. According to me, English is easier than Maths.

=> According to me, Maths ………………………………….

5. No one in my group is more intelligent than Mary.

=> Mary ……………………………………………………….

6. He works much. He feels tired.

=> The more …………………………………………………

7. This computer works better than that one.

=>That computer ……………………………………………..

8. The apartment is big. The rent is high.

=> The bigger ………………………………………………….

9. We set off soon. We will arrive soon.

=> The sooner ……………………………………………………

10. The joke is good. The laughter is loud.

=> Her new house……………………………………………

11. He works much. He feels tired.

=> The more …………………………………………………

12. This computer works better than that one.

=> That computer ……………………………………………..

11. The apartment is big. The rent is high.

=> The bigger ………………………………………………….

12. We set off soon. We will arrive soon.

=> The sooner ……………………………………………………

13. The joke is good. The laughter is loud.

=> The better ……………………………………………….……..

14. She gets fat. She feels tired.

=> The fatter ……………………………………………….………

15. As he gets older, he wants to travel less.

=> The older ……………………………………………….………

16. The children are excited with the difficult games.

=> The more ……………………………………………….………

17. People dive fast. Many accidents happen.

=> The faster ……………………………………………….………

18. I meet him much. I hate him much

=> The more ……………………………………………….………

19. My boss works better when he is pressed for time,

=> The less ……………………………………………….…………

20. As he has much money, he wants to spend much.

=> The more ……………………………………………….…………

Bài giải:

1, Her new house is not as big as her old one.

2,Peter is the tallest student in my class.

3, The white dress isn’t as expensive as the black one.

4, ….Math is not as easy as English / Math is more difficult than English .

5, Mary is the most intelligent person in my group .

6, The more he works , the more tired he feels .

7, That computer doesn’t work as well as this one .

8, The bigger the apartment is, the higher the rent is .

9 , The sooner we set off , the sooner we will arrive .

13, The better the joke is , the louder the laughter is .

14, The fatter she gets, the more tired she feels .

15, The older he gets, the less he wants to travel.

16 , The more difficult the games are , the more excited the children are.

17,The faster people drive , the more accidents happens

18, The more I meet him , the more I hate him .

19 , The less time my boss has , the better he works .

20, The more money he has, the more he wants to spend .

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button