GDCDLớp 11

Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Bài 2 (trang 73 sgk GDCD 11)

Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta?

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 2 trang 73 sgk GDCD 11

– Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

   + Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh;

   + Do nhân dân làm chủ;

   + Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất;

   + Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

   + Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện;

   + Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;

   + Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;

   + Có quan hệ hữu ngị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

– Đặc trưng được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn hiện nay ở nước ta là “nhà nước do nhân dân làm chủ, có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”

Tham khảo toàn bộ: Giải GDCD 11

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button