Lớp 11Toán

Bài 39 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 121)

Bài 39 (trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):

Các số x+6y, 5x+2y, 8x+y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng ;đồng thời, các số x-1,y+2,x-3y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Hãy tìm x và y.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 39 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Vì các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng nên ta có:

2(5x + 2y) = (x + 6y) + (8x + y) ⇒ x = 3y (1)

Vì các số x-1, y+2, x-3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân nên ta có:

(y + 2)2 = (x – 1)(x – 3y) (2)

Thế (1) vào (2), ta được (y + 2)2 = 0 ⇒ y = -2 . Từ đó x = -6

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 11 nâng cao

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button