Lớp 12Vật Lý

Bài 6 trang 8 SGK Vật lý 12

Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 6 (trang 8 SGK Vật lý 12)

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= Acos(ωt + φ).

a) Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 8 SGK Vật lý 12

b) Ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0 ? Ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0 ?

c) Ở vị trí nào thì vận tốc có độ dài cực đại ? Ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại ?

Lời giải

a) Công thức vận tốc v = x’ = – ωAsin(ωt + φ)

Công thức gia tốc a = v’ = – ω2Acos(ωt + φ) hay a = – ω2x

b) Ở vị trí biên x = ±A thì vận tốc bằng không.

Ở vị trí cân bằng x = 0 thì gia tốc bằng không.

c) Ở vị trí cân bằng x = 0, vận tốc cực đại.

Ở vị trí biên x = ±A, gia tốc có độ lớn cực đại.

Kiến thức cần nhớ

– Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm coossin (hay sin) của thời gian.

– Phương trình của dao động điều hòa là x=Acos(ωt+φ)

– Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

– Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s).

– Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz).

– Tần số góc của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kì T hay với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

– Công thức tính vận tốc và gia tốc của một vật dao động điều hòa:

v=x′=−ωAsin(ωt+φ)

a=v′=−ω2Acos(ωt+φ)=−ω2x

– Vectơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

– Tại vị trí biên, vận tốc bằng 0, còn gia tốc có độ lớn cực đại. Tại vị trí cân bằng, gia tốc bằng 0, còn vận tốc có độ lớn cực đại.

– Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.

(SGK Vật lý 12 – Bài 1 trang 8)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button