Lớp 12Tiếng Anh

Cách dùng Because of

Cách dùng Because of

“Because of” là một giới từ kếp, được dùng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ nguyên nhân của sự việc, hành động.

Cấu trúc:                                               

Bạn đang xem: Cách dùng Because of

Because of + pro (noun)/ noun phrase 

Ví dụ: 

+ I pass the exam because of your help.

+ Because of being on time we have to run very fast.

+ He has an accident because of his carelessness.

+ They moved to Liverpool because of her job.

+ Minh went to the party yesterday because of his girlfriend’s invitation.

[CHUẨN NHẤT] Cách dùng Because of

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về cấu trúc này và thông tin liên quan nhé:

1. Cấu trúc because

Because + S + V + O

Ví dụ 1: I like it because it is very beautiful 

Tôi thích nó vì nó rất đẹp

Ví dụ 2: He never eat meat because he is a vegetarian

Anh ấy không bao giờ ăn thịt vì anh ấy ăn chay

2. Cách chuyển câu từ cấu trúc Because sang cấu trúc Because Of

Như vậy theo quy tắc trên khi  chuyển từ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh Because sang cấu trúc Because of ta phải làm sao cho không còn mệnh đề nữa bởi vì theo sau Because of không được là một mệnh đề. Chúng ta phải đi tìm một danh từ, cụm danh từ, danh động từ bỏ vào đó.

– Nhìn phía sau Because (câu đề), thấy có “there, to be” thì bỏ.

– Nếu thấy 2 chủ ngữ giống nhau thì bỏ chủ ngữ gần Because, động từ thêm “ing”.

Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.

– Nếu thấy chỉ còn lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh từ mà dùng.

Ví dụ: Because there was a storm, … => Because of the storm, …

– Sau khi bỏ “there”, bỏ “to be” (was) chỉ còn lại danh từ => chỉ việc lấy mà dùng.

– Nếu thấy có danh từ và tính từ thì đưa tính từ lên trước danh từ, còn lại bỏ hết.

Ví dụ: Because the wind is strong, … => Because of the strong wind, …

– Sau khi bỏ “to be” (is) thấy có danh từ và tính từ nên ta chỉ việc đưa tính từ lên trước danh từ.

– Nếu thấy chỉ có mình tính từ => đổi nó thành danh từ

Ví dụ: Because it is windy, … => Because of the wind, …

– Nếu thấy có sở hữu lẫn nhau => Dùng danh từ dạng sở hữu

Ví dụ: Because I was sad, …. => Because of my sadness, …

Ví dụ: Because he acted badly, … => Because of his bad action, … (trạng từ đổi thành tính từ)

→ Trong 2 ví dụ trên ta thấy có sự sở hữu: I + sad => my sadness; he + act => his action nên ta dùng sở hữu. Nếu có trạng từ các em nhớ chuyển nó thành tính từ. 

– Cách cuối cùng các bạn có thể dụm cụm “the fact that” đặt vào trước mệnh đề để biến mệnh đề đó thành một “danh từ” là có thể sử dụng cho bất kì trường hợp nào. Tuy nhiên cách này chỉ nên dùng khi các bạn bí quá, áp dụng các bước trên mà không làm được.

Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, …

Bài tập:

Bài 1:

Bài tập viết lại câu với cấu trúc BECAUSE OF

1. Because it is rain, we stopped the match

2. Because Tom was ill, he is absent today

3. Because she is kind, everyone loves her

4. Because I was too tired, I will have a long trip

5. Because he passed the exam, his parent very proud of him

6. The house is dirty so I can’t feel comfortable

7. She is a beautiful girl so her husband very loves her

8. It’s hot so we will travel to the beach this weekend

9. This problem is difficult so I can’t understand

10. I got mark 10 in Math exam so I am very happy today

Đáp án

1. Because of the rain, we stopped the match

2. Because off his illness, Tom is absent today

3. Because of her kindness, everyone loves her

4. Because of my tiredness, I will have a long trip

5. Because his exam passing, his parent very proud of him

6. Because of the house’s dirt, I can’t feel comfortable

7. Because of her beautiful, her husband very loves her

8. Because of hot, we will travel to the beach this weekend

9. Because the problem’s difficult, I can’t understand

10. Because of the Math exam 10 mark, I am very happy today

Bài 2:

1. We stopped playing tennis ……. the rain

2. It was all …….. her that we got into trouble

3. We had to hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. the traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. she had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. his illness

8. The restaurant closed down …….. the recession

9. He found working in Japan very difficult ……… the language problem

10. He’s very difficult to understand ……… his accent

Đáp án:

1. We stopped playing tennis because of the rain

2. It was all because of her that we got into trouble

3. We had to hurry indoors because it was raining

4. I am late because of the traffic

5. We didn’t arrive until seven o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in Japan very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult to understand because of his accent

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button