Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 209 Lịch Sử 12 Bài 26

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986-2000)

Câu hỏi in nghiêng trang 209 Lịch Sử 12 Bài 26

Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 209 Lịch Sử 12 Bài 26

* Tình hình trong nước:

Bài viết gần đây

– Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực song cũng gặp không ít khó khăn. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế-xã hội.

– Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã phải tiến hành đổi mới.

* Thế giới:

– Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trở thành xu thế thế giới.

– Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

Câu hỏi in nghiêng trang 209 Lịch Sử 12 Bài 26

Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng?

Lời giải:

Về đổi mới kinh tế: Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường; xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Về đổi mới chính trị: Đảng chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button