Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 216 Lịch Sử 12 Bài 26

Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986-2000)

Câu hỏi in nghiêng trang 216 Lịch Sử 12 Bài 26

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 216 Lịch Sử 12 Bài 26

– Trong 5 năm (1986-1990): Cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu

Bài viết gần đây

– Kế hoạch 5 năm 1991-1995: Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát; ổn định và phát triển , nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội. Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế.

– Kế hoạch 5 năm 1996-2000: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần… Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Câu hỏi in nghiêng trang 216 Lịch Sử 12 Bài 26

Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế – xã hội của nước ta trong từng kế hoạch nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991- 1995, 1996-2000?

Lời giải:

* Kế hoạch nhà nước 1986-1990

Thành tựu:

– Về lương thực-thực phẩm, từ chỗ thiếu ăn triền mien, chúng ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.

– Hàng hóa trên thị trường: Nhất là hàng tiêu dùng, dồi dà, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường.

– Kinh tế đối ngoại: mở rộng hơn trước về quy mô và hình thức.

– Kiềm chế được một bước lạm phát.

– Ở nước ta bước đầu nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

– Bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương được sắp xếp lại.

Hạn chế:

– Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao.

– Chế độ tiền lương bất hợp lí

– Sự nghiệp văn hóa có những mặt tiếp tục xuống cấp.

* Kế hoạch nhà nước 1991-1995

Thành tựu:

– Lạm phát từng bước bị đầy lùi.

– Vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh.

– Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.

– Thu nhập của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.

– Mở rộng quan hệ đối ngoại.

Hạn chế:

– Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé.

– Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra.

– Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng miền.

* Kế hoạch 5 năm 1996-2000

Thành tựu:

– Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Các doanh nghiệp trong nước từng bước mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

– Bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi.

– Đời sống nhân dân được cải thiện.

Hạn chế:

– Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.

– Kinh tế nhà nước chưa được củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo.

– Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH.

– Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn ở mức cao.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button