Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 12 Bài 13

Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 12 Bài 13

Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 12 Bài 13

Sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức được vai trò của Đảng cộng sản từ đó người tích cực chuẩn bị về tư tưởng chính trị  tổ chức tiến tới thành lập đảng cộng sản ở nước ta.

– Chuẩn bị tư tưởng:

Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước Việt Nam thuộc địa, xây dựng, nên lí luận cách mạng giải phóng dân tộc. Diễn đạt nó thành tiếng nói của dân tộc Việt Nam để truyền bá cho nhân dân Việt Nam.

Những tư tưởng cách mạng của Người được thể hiện qua nhiều tờ báo và bài tham luận quốc tế cộng sản.:

+ các bài báo ở Pháp (từ năm 1921 đến 6-1923): báo người cùng khổ của Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari, Nhân đạo (của Đảng cộng sản Pháp) đời sống công nhân.

+ ở Liên Xô : báo sự thật của Đảng cộng sản Liên Xô tạp chí thư tín quốc tế của quốc tế Cộng Sản. Qua một số hội nghị đại hội như quốc tế nông dân…

Đặc biệt với qua hai tác phẩm bản án chế độ thực dân Pháp và Đường k ách mệnh đang đi tìm chân lí cứu nước, là ngọn cờ hướng đạo cho phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kì vận động thành lập Đảng. Là sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời Đảng, đồng thời cũng đặt nền móng để xây dựng cương lĩnh cách mạng Việt Nam sau này.

Câu hỏi in nghiêng trang 89 Lịch Sử 12 Bài 13

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Lời giải:

Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường yêu nước và đã có những bước chuẩn bị và thành lập ra Đảng Cộng Sản vào năm 1930. Đảng cộng sản ra đời đã mang ý nghĩa quan trọng cho các phong trào yêu nước.

Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và nhân dân Việt Nam đảng là sự sản phảm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản Việt Nam, một đảng có đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung hi sinh cho lí tưởng của Đảng, cho độc lập dân tộc cho tự do của nhân dân.

Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đảng ra đời cáchh mạng Việt Nam trở thành bộ phân khăng khít của cách mạng thế giới.

Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên cho tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong sự phát triển của dân tộc Việt Nam.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button