Lịch SửLớp 12

Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

Lời giải:

Bạn đang xem: Câu hỏi in nghiêng trang 99 Lịch Sử 12 Bài 15

Do tác động của thế giới:

Đầu những năm 30 của thế kỉ XX bọn phát xít cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản tiến hành chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh đe dọa nền hòa bình thế giới vì thế nhiệm vụ của tất cả dân tộc trên thế giới là chống phát xít ngăn chặn nguy cơ chiến tranh

7-1935 Đại hội lần thứ VII, xác định nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân là chống phát xít và nguy cơ chiến tranh bảo vệ hòa bình và thành lập mặt trận nhân dân rộng rãi.

Tháng 6-1936, Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp. Chính phủ mới đã cho thi hành một số cải cách tiến bộ ở thuộc địa cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương và nới rộng một số quyền tự do dân chủ tối thiểu. Tình hình đó mở ra khả năng đấu tranh công khai của phong trào cách mạng nước ta.

Do điều kiện nước ta:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 29-33 Pháp tập trung các thuộc địa để bù đắp lại thiệt hại kinh tế cho chính quốc. Đời sống các tầng lớp ngày càng khó khăn nông dân bị mất ruộng đất công nhân that nghiệp, tình hình đó đã mở ra các yêu cầu về cải thiện đời sống đòi tự do dân chủ cơm áo hòa bình của quần chúng.

Từ năm 1935 các tổ chức cơ sở của Đảng đã được phục hồi, tháng 7-1936 Ban chấp hành trung ương ĐCS Đông Dương họp hội nghị ở THượng Hải. để định ra đường lối đấu tranh cho thời kì mới. Hội nghị xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc phong kiến. Nhiệm vụ trực tiếp là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít chống chiến tranh đòi tự do dân sinh dân chủ cơm áo hòa bình. Hội nghị thành lập mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương sau đổi thành mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương gọi tắt là mặt trận dân chủ Dông Dương.

Xem toàn bộ Soạn sử 12: Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button