GDCDLớp 12

Câu hỏi trắc nghiệm về Luật thanh niên 2020 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về Luật thanh niên 2020 – Đề số 1

Câu 1. Thanh niên là công dân Việt Nam?

A. Từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổi.    

B. Từ đủ 156 tuổi đến 30 tuổi.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm về Luật thanh niên 2020 có đáp án

C. Từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.  

D. Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Thanh niên 2020 thì?

A. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

C. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đáp án A

Câu 3. Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là?

A. Tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên

B. Tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ về công tác thanh niên

C. Tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

D. Tổ chức liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên

Đáp án C

Câu 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do ai quy định?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Chính phủ

C. Bộ Nội vụ

D. Quốc hội

Đáp án A

Câu 5. Hợp tác quốc tế về thanh niên phải bảo đảm nguyên tắc?

A. Bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thông lệ quốc tế.

B. Bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thông lệ quốc tế.

C. Bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với pháp luật mỗi nước, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Đáp án B

Câu 6. Nội dung hợp tác quốc tế về thanh niên bao gồm?

A. Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh niên; chương trình, dự án hợp tác quốc tế về thanh niên;

B. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và chính sách, pháp luật về thanh niên;

C. Giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên các nước.

D. Tất cả nội dung trên

Đáp án D

Câu 7. Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

B. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

C. Hội Sinh viên Việt Nam

D. Tất cả tổ chức trên

Đáp án A

Câu hỏi trắc nghiệm về Luật thanh niên 2020 – Đề số 2

Câu 1. Luật Thanh niên quy định như thế nào về chính sách đối với thanh niên có tài năng?

A. Nhà nước có chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng.

B. Nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đối với thanh niên có tài năng.

C. Nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng.

D. Nhà nước có chính sách đào tạo, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng

Câu 2. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Câu 3. Theo Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: Học sinh, sinh viên đang theo học trong các cơ sở giáo dục mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma túy, bị xử lý như thế nào?

A. Thông báo cho gia đình.

B. Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

C. Kỷ luật buộc thôi học.

D. Cả 03 đáp án trên

Câu 4. Nghĩa vụ và quyền giáo dục con được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình như thế nào?

A. Cha, mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản của con.

B. Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con.

C. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con.

D. Cha mẹ có nghĩa vụ chăm sóc con chưa chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự

Câu 5. Đối với bản thân, thanh niên phải có trách nhiệm nào sau đây?

A. Rèn luyện đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh, ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật; phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi trái pháp luật và đạo đức xã hội.

B. Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và tinh thần; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật; không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá; không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích thích khác mà pháp luật cấm; phòng, chống tác hại từ không gian mạng.

C. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục, thể thao; bảo vệ, giữ gìn, bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

D. Tất cả ý trên

Câu 6. Người điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi?

A. 12 tuổi.

B. 14 tuổi.

C. 16 tuổi.

D. 18 tuổi.

Câu 7. Người phạm tội cưỡng bức người dưới 13 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy, bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

B. Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

C. Phạt tù từ 03 năm tù chung thân.

D. Phạt tù từ 04 năm đến chung thân

Câu 8. Người phạm tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến gây bệnh nguy hiểm cho người khác, bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

B. Phạt tù từ 01 năm đến 15 năm.

C. Phạt tù từ 01 năm đến 20 năm.

D. Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Câu 9. Nhà nước có chính sách nào sau đây trong bảo vệ Tổ quốc đối với thanh niên?

A. Bảo đảm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân theo quy định của pháp luật.

B. Tư vấn, hỗ trợ cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân theo quy định của pháp luật.

C. Bảo đảm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; khuyến khích thanh niên tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân theo quy định của pháp luật.

D. Khuyến khích thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; khuyến khích tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân theo quy định của pháp luật.

Câu 10. Đơn vị nào quy định điều kiện tham gia giao thông của xe thô sơ?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tại địa phương mình.

D. Sở Giao thông vận tải

Câu 11. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Câu 12. Tài sản nào sau đây là tài sản riêng của vợ, chồng?

A. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

B. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.

C. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng.

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 13. Đối với gia đình, thanh niên có trách nhiệm nào sau đây?

A. Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

B. Chăm lo và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.

C. Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

D. Xây dựng gia đình văn hóa

Câu 14. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt cảnh cáo.

B. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng;

D. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng

Câu 15. Theo Luật Thanh niên 2020 quy định thanh niên xung phong là?

A. Lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, đào tạo, rèn luyện thanh niên và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. Lực lượng xung kích tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Lực lượng xung phong tham gia thực hiện phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, đào tạo, rèn luyện thanh niên và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, gian khổ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

D. Lực lượng xung phong của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Câu 16. Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là bao lâu?

A. Từ đủ 06 tháng đến 08 tháng.

B. Từ đủ 06 tháng đến 10 tháng.

C. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

D. Từ đủ 06 tháng đến 18 tháng

Câu 17. Gia đình có trách nhiệm thế nào đối với thanh niên?

A. Tôn trọng thanh niên; quan tâm, giáo dục, động viên và tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

B. Tôn trọng quyền của thanh niên trong hôn nhân và gia đình; giáo dục giới tính, bình đẳng giới và các kiến thức cần thiết về hôn nhân và gia đình.

C. Chăm lo, giáo dục thanh niên phát triển toàn diện, có lối sống văn hóa lành mạnh, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích.

D. Tất cả ý trên

Câu 18. Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt cảnh cáo.

B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Câu 19. Không được thực hiện các hành vi nào trên đường phố?

A. Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác trên đường phố.

B. Đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định.

C. Xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường.

D. Đáp án B và C đúng.

Câu 20. Nhà nước có chính sách nào đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi?

A. Ưu tiên tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí để phát triển

B. Tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp để phát triển.

C. Trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần; bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn, lành mạnh.

D. Trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần; bảo đảm các biện pháp hỗ trợ và can thiệp để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được sống an toàn, lành mạnh.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDCD 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button