Lớp 11Vật Lý

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

Câu hỏi: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. Các điện tích đứng yên

B. Nam châm chuyển động

Bạn đang xem: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

C. Các điện tích chuyển dộng

D. Nam châm đứng yên 

Trả lời: 

* Dây dẫn mang dòng điện tương tác với:

– Các điện tích chuyển động

– Nam châm đứng yên

– Nam châm chuyển động

* Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với các điện tích đứng yên

Đáp án cần chọn là: A .Các điện tích đứng yên

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu các dạng bài tập về Tính tương tác giữa hai dòng điện song song thuộc bài học nhé

Phương pháp 

+ Khi cho dòng điện chạy qua hai dây dẫn thẳng song song thì hai dòng điện tương tác với nhau.

    – Nếu hai dòng điện cùng chiều thì chúng hút nhau.

    – Nếu hai dòng điện ngược chiều thì chúng đẩy nhau.

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

+ Độ lớn của lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây: 

Trong đó: I1 và I2 là cường độ dòng điện chạy qua các dây, đơn vị là ampe (A); r là khoảng cách giữa hai dòng điện, đơn vị là mét (m).

Lưu ý:

+ Lực hút hay lực đẩy giữa hai dòng điện có phương nằm trên đường nối hai dòng điện

+ Nếu tính cho dây có chiều dài l thì:

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 2)

+ Khi có nhiều dòng điện tác dụng lên nhau thì ta áp dụng nguyên lý chồng chất: F = F1 + F2 + F3 + ….

Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ trong hai dây bằng nhau và bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều dài của dây bằng 2.10-5 N. Hỏi hai dây đó cách nhau bao nhiêu.

Lời giải

Ta có:

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 3)

Bài 2: Một dây dẫn dài vô hạn, có cường độ I1 = 6A đặt tại điểm A.

a) Hãy tính độ lớn cảm ứng từ do dây dẫn trên gây ra tại điểm B nằm cách A đoạn 6 cm ?

b) Nếu tại B đặt một dây dẫn thứ 2 song song với dây thứ nhất. Cho dòng điện I2 = 3A, chạy cùng chiều với dòng điện thứ nhất, hãy xác định lực từ do I1 tác dụng lên mỗi mét dây dẫn của I2, cho biết chúng đẩy hay hút nhau?

Lời giải

a) Cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại B:

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 4)

b) Vì hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều nên lực tương tác giữa chúng là lực hút.

Độ lớn của lực tương tác: 

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 5)

Bài 3: Hai dây dẫn đặt cách nhau 2cm trong không khí, dòng điện trong 2 dây có cùng giá trị cường độ, lực tương tác từ giữa 2 dây là lực hút và có độ lớn F = 2,5.10-2 N. Hai dòng điện trên cùng chiều hay ngược chiều ? Tìm cường độ dòng điện trong mỗi dây ?

Lời giải

Vì lực tương tác là lực hút nên hai dòng điện cùng chiều

Ta có:  

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 6)

Bài 4: Hai dây dẫn dài vô hạn đặt cách nhau 4cm, cho 2 dòng điện chạy ngược chiều nhau trong 2 dây dẫn, 2 dòng điện có cùng cường độ I = 5A. Hãy cho biết:

a) Hai dây dẫn trên có tương tác lực từ với nhau không ? Nếu có thì chúng đẩy hay hút nhau ? Vẽ hình ?

b) Hãy tính lực từ tương tác trên mỗi mét chiều dài của mỗi sợi dây ?

Lời giải

a) Vì hai dây dẫn đều mang dòng điện nên chúng sẽ tương tác với nhau bằng lực từ. Vì hai dòng điện ngược chiều nên chúng sẽ đẩy nhau:

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 7)

b) Lực tương tác giữa hai dây dẫn: 

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 8)

Bài 5: Ba dòng điện cùng chiều cùng cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn. Biết rằng khoảng cách giữa dây 1 và 2 là 10 cm dây 2 và 3 là 5cm và dây 1 và 3 là 15cm. Xác định lực từ do:

a) Dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3

b) Dây 1 và dây 3 tác dụng lên dây 2

Lời giải

a) Vì dòng điện I1 và I3 cùng chiều nên I1 hút I3 một lực :

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 9)

Vì dòng điện I2 và I3 cùng chiều nên I2 hút I3 một lực:

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 10)

Lực từ do dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3: 

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 11)

b) Vì dòng điện I1 và I2 cùng chiều nên I1 hút I2 một lực:

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 12)

Vì dòng điện I3 và I2 cùng chiều nên I3 hút I2 một lực: 

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 13)

Lực từ do dây 1 và dây 2 tác dụng lên dây 3: 

[CHUẨN NHẤT] Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với (ảnh 14)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button