Hóa HọcLớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 1 (đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 – Chương 1

Đề Số 1

Câu 1.Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên

A. electron, proton và nơtron       B. electron và nơtron

C. proton và nơtron                     D. electron và proton

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 1 (đề 1)

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử là p, n, e.

B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

C. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, hầu hết cấu tạo bởi các hạt proton và hạt nơtron.

D.Vỏ nguyên tử mang điện tích âm, được cấu tạo từ các hạt electron.

Câu 3. Chọn câu phát biểu sai?

Trong một nguyên tử luôn có:

A. Số khối bằng tổng số hạt p và n            B. Nguyên tử khối bằng số khối

C. Số p = số e = điện tích hạt nhân           D. Số p bằng số e

Câu 4: Nguyên tử

A. 13p, 13e, 14n.          B. 13p, 14e, 14n.           

C. 13p, 14e, 13n.           D. 14p, 14e, 13n.

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là

A. 27                            B. 26                                C. 13                              D. 14

Câu 6. Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 155 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Số khối của nguyên tử đó là

A. 119                        B. 113                              C. 112                              D. 108

Câu 7. Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Điện tích hạt nhân của X là:

A. 10+                 B. 12+                               C. 15+                             D. 18+

Câu 8. Định nghĩa về đồng vị nào sau đây đúng?

A. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số nơtron, khác nhau số prôton.

B. Đồng vị là tập hợp các nguyên tố có cùng số nơtron, khác nhau số prôton

C. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số prôton, khác nhau số nơtron

D. Đồng vị là tập hợp các nguyên tố có cùng số proton, khác nhau số nơtron

Câu 9. Nitơ trong thiên nhiên là hỗn hợp gồm hai đồng vị có % về số nguyên tử tương ứng là Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết . Nguyên tử khối trung bình của nitơ là

A. 14,7                 B. 14,0                             C. 14,4                             D. 13,7

Câu 10. Nguyên tố Cu có hai đồng vị bền là Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết  . Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. % về số nguyên tử của đồng vị Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 1 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết lần lượt là

A. 70% và 30%       B. 27% và 73%              C. 73% và 27%              D. 64% và 36 %

Câu 11. Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

A. Có cùng số khối A             B. Có cùng số proton

C. Có cùng số nơtron             D. Có cùng số proton và số nơtron

Câu 12. Mức năng lượng của các electron trên các phân lớp s, p, d thuộc cùng một lớp được xếp theo thứ tự

A. d < s < p .           B. p < s < d.                    C. s < p < d.                    D. s < d < p.

Đáp án và thang điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

B

C

A

A

D

B

C

B

C

B

C

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 10 học kì 1

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button