Hóa HọcLớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 5 (đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 – Chương 5

Đề Số 1

Hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau ?

Câu 1: Cấu hình e của nguyên tử clo là :

A. 1s22s22p63s23p44s1                                   B. 1s22s22p63s23p5       

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 5 (đề 1)

C. 1s22s22p63s24s23p3                                    D. 1s22s22p63s23p64s5

Câu 2: Phản ứng của khí Cl2 với khí H2 xảy ra ở điều kiện nào sau đây ?

A, Nhiệt độ thường (25 oC), trong bóng tối         B. Nhiệt độ thấp dưới 0 oC

C. Trong bóng tối                                             D. Có ánh sáng hoặc nhiệt độ cao

Câu 3: Trong phản ứng : Cl2 + H2O → HCl + HClO. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hoá

B. Clo chỉ đóng vai trò chất khử

C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hoá, vừa đóng vai trò chất khử

D. Nước đóng vai trò chất khử

Câu 4: Sắt tác dụng với chất nào dưới đây cho muối sắt (III) clorua ?

A. HCl                 B. Cl                                C. NaCl                            D. CuCl2

Câu 5: Sắt tác dụng với chất nào dưới đây cho muối sắt (II) clorua ?

A. HCl                                                   B. Cl2                              

C. CuCl2                                               D. Cả A, C đều đúng

Câu  6: Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng xảy ra khi dây sắt nóng đỏ cháy trong khí Cl2 ?

 

Câu 7: Nguyên tắc điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm là

A. Điện phân dung dịch muối ăn không có màng ngăn.

B. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.

C. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với các chất oxi hóa mạnh.           

D. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với các chất khử mạnh.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm để điều chế clo người ta dùng MnO2 với vai trò là

A. chất xúc tác                                          B. chất oxi hoá              

C. chất khử                                               D. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

Câu 9: Trong các phản ứng điều chế clo sau đây phản ứng nào không dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 5 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

C. 2KMnO4 + 16HCl →  2MnCl2+2KCl+5Cl2 + 8H2O

D. KClO3 + 6HCl →  KCl + 3H2O + 3Cl2

Câu 10: Phản ứng nào sau đây có thể dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm ?

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 5 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết                                       

D. F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2

Câu 11:  Để nhận biết ion clorua (Cl-) trong dung dịch HCl, NaCl,… Người ta dùng thuốc thử nào ?

A. AgNO3                B. AgCl                            C. Ag2SO4                       D. Cả A và C

Câu 12: Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?

A. NaCl, NaClO4, H2O                               B. HCl, HClO, H2O       

C. NaCl, NaClO, H2O                                 D. NaCl, NaClO3, H2O

Đáp án và thang điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

C

B

C

A

C

B

B

D

A

C

C

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 10 học kì 2

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button