Hóa HọcLớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 6 (đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 – Chương 6

Đề Số 1

Hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau ?

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VIA là:

A. ns2np4                          B. ns2np5              C. ns2np3                     D. np6

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 10 Chương 6 (đề 1)

Câu 2: O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2. Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2

A. H2O.            B. KOH.                           C. SO2.                             D. KI.

Câu 3: Oxi có thể thu được từ sự nhiệt phân chất nào sau đây?

A. CaCO3           B. KClO3              C. (NH4)2SO4                         D. NaHCO3

Câu 4: Số oxi hoá thường gặp của lưu huỳnh có thể là

A. 1, 4, 6                                  B. +2, +4, +6                   

C. -2, 0, +4, +6                        D.-1, 0, +1, +3, +5, +7

Câu 5: Khi đun nóng hỗn hợp Fe và S thì tạo thành sản phẩm nào sau đây?

A. Fe2S          B. FeS                              C. FeS2                D. Cả A và B

Câu 6: Chọn câu trả lời sai về lưu huỳnh:

A. S là chất rắn màu vàng                        B. S không tan trong nước

C. S dẫn điện, dẫn nhiệt kém                  D. S không tan trong các dung môi hữu cơ

Câu 7: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có thể dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?

A. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO     B. S + O2 → SO2

C. 2H2S + 3O2  → 2SO2 + 2H2O           D. Na2SO3 + H2SO4  → Na2SO4 + H2O + SO2

Câu 8: Cho các phản ứng sau:

      (1) 2SO2 + O2 ↔ 2SO3                           (2) SO2 + 2H2S  → 3S + 2H2O

      (3) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr      (4) SO2 +NaOH → NaHSO3.  

      Các phản ứng mà SO2 có tính khử là

A. (1), (2), (3)          B. (1), (2)          C. (1), (3)                     D. (1), (4)                

Câu 9: Kim loại nào sau đây có thể dùng để phân biệt O2 và O3?

A, Cu                         B. Al                        C. Fe                                 D. Ag

Câu 10: Để thu hồi thủy ngân bị dây ra trong phòng thí nghiệm người ta dùng hóa chất nào sau đây?

A. bột S                           B. bột Fe                  C. khí Cl2                          D. khí O3

Câu 11: Kim loại nào sau đây không tác dụng với oxi khi đun nóng?

A, Al                          B. Ag                            C. Fe                                 D. Cu

Số oxi hóa của S trong các hợp chất : SO2, H2S lần lượt là

A. -2, +4                     B. -4, +2                   C. +4, -2                      D. -4, +2

Đáp án và thang điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

B

B

C

B

D

D

C

D

A

B

C

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 10 học kì 2

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button