Hóa HọcLớp 11

 Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 1

 Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 1

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm):  ( Cho C = 12, H= 1, O = 16, Ca = 40 )

Câu 1: Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, C2H5OH, CH3OH                            B. CH3OH, C2H5OH, H2O

Bạn đang xem:  Đề thi Học kì 2 Hóa 11 có đáp án- Đề 1

C. CH3OH, H2O, C2H5OH                            D. H2O, CH3OH, C2H5OH

Câu 2: Công thức dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n + 1O.                              B. ROH.                               C. CnH2n + 1OH.                             D. CnH2n O.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây thuộc loại ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4 .                                        B. CH4 , C3H6 , C5H12.

B. C2H6 , CH4 ,C5H12 .                                       D. C2H6 , C4H8 ,CH4 .

Câu 4 : Để phân biệt 2 bình chứa khí etan  và etilen, có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Nước                              B. dd brom                                C. Khí HCl                        D. dd NaOH

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3gam C2Hrồi dẫn toàn bộ sản phẩm khí qua dung dịch nước vôi trong dư thấy thu được m gam kết tủa. Gía trị của m = ?

A. 8,8g                                B. 4,4g                                     C. 10g                               D. 20g      

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H9OH là          

A. 4.                                   B. 3.                                  C. 2.                                         D. 1.

Câu 7: Cho 6,00 gam ancol C3H7OH tác dụng với natri vừa đủ thấy có V lít khí thoát ra (ở đktc). Gía trị của V là :  

A. 1,12l.                            B. 2,24l.                            C. 3,36l.                            D. 4,48l.

Câu 8: Phản ứng nào sau đây xảy ra?

A. C2H5OH + Fe?                                            B. C6H5OH + NaOH  ?             

C. C6H5OH + HCl ?                                           D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: Gọi tên rượu sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan – 1- ol                             C. 3-metylbutan – 1- ol

B. 3-metylbutan- 4 – ol                               D. 3-metylpentan -1- ol  

Câu 10: Cho sơ đồ biến hoá: C4H9OH (X) A   CH3-CHBr-CHBr-CH3  .Vậy X là :

A. CH3-CH2-CH2-CH2-OH                 B. CH3-CH2-CH(OH)-CH3               C. (CH3)3COH           D. Cả A và B đều đúng            

II. TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1 : (2điểm) Viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện nếu có :

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2                                        B. C6H5OH + NaOH  

C. C2H2 + AgNO3/NH3 dư                                       D. CH2 = CH2  + Br2      

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g hỗn hợp A gồm metanol và propan -1-ol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc.

a)Viết phương trình phản ứng.

b) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu.

c )Cho 30 ml dung dịch ancol etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính giá trị của V

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ.A

A

C

C

B

D

A

A

B

A

B

II. Tự luận:

Câu 1: PTPU

Mỗi PTPU  0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 [  C2H4(OH)O   ]2Cu  +  2 H2O                                           

b. C6H5OH + NaOH     C6H5ONa     +  H2O    

c. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 C2Ag2 + 2 NH4NO3                                              

d. CH2 = CH2 + Br2                  CH2 Br – CH2  Br

Câu 2: Mỗi câu 1 điểm

a. PTPƯ:  2 CH3OH   + 2  Na    2 CH3ONa     +  H2          (0,5 đ)

               2 C2H5OH   + 2  Na    2 C2H5ONa     +  H2      (0,5 đ)

b. Gọi  số mol 2 ancol metanol và propanol lần lượt là x, y mol

 Giải hệ :        32x  +   60 y = 9,2

                     x/2 + y/2    = 2,24/22,4= 0,1 

     => x = 0,1    ;  y = 0,1

% khối lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78  %      (1đ)

% khối lượng propanol  63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

  m nước = 16,2 .1 = 16,2g => n nước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( lit)    (1đ)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button