Lớp 12Vật Lý

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 17

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 17

ĐỀ BÀI

Câu 1: Hạt nhân đơteri  có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 

A. 0,67 MeV.

B. 1,86 MeV.

Bạn đang xem: Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án – Đề 17

C. 2,02 MeV.                  

D. 2,23 MeV.

Câu 2: Kết luận nào sau đây không đúng về ánh sáng?

A. Ánh sáng mang năng lượng.

B. Hiện tượng quang điện đã chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

C. Sáng có lưỡng tính sóng hạt.

D. Ánh sáng có cùng bản chất với tia X.

Câu 3: Hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 17 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất có cấu tạo gồm

A. 92p và 143n.

B. 238p và 92n.

C. 238p và 146n.            

D. 92p và 238n.

Câu 4: Một tia X có bước sóng 80 pm. Năng lượng của phôton ứng với nó là

A. 2,12.10-16 J.

B. 1,6.10-18 J.

C. 2,48.10-15 J.                

D. 9,22.10-19 J.

Câu 5: Ở nguyên tử hiđrô, khi nguyên tử có êlectron chuyển động trên quỹ đạo M và quỹ đạo L thì năng lượng ứng với các quỹ đạo đó tương ứng lần lượt là – 3,4 eV và -1,51 eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M đến quỹ đạo L thì nguyên tử

A. phát ra phôton có bước sóng 0,434 μm.

B. hấp thụ phôton có bước sóng 0,434 μm.

C. phát ra phôton có bước sóng 0,656 μm.

D. hấp thụ phôton có bước sóng 0,656 μm.

Câu 6: Kim loại có công thoát là 2,2 eV. Giới hạn quang điện là

A. 0,43.10-6m.

B. 0,48.10-6m.

C. 0,52.10-6m.                 

D. 0,19.10-6m.

Câu 7: Biết bán kính Bo của nguyên tử hiđrô là r0 = 0,53 pm. Bán kính quỹ đạo M là

A. 1,59 pm;

B. 4,77 pm;

C. 2,12 pm;                     

D. 8,48 pm.

Câu 8: Giới hạn quang điện của Na là 0,50µm. Công thoát êlectron của nó là

A. 1,24 eV.

B. 2,48 eV.

C. 3,65 eV.                     

D. 3,975 eV.

Câu 9: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Độ đơn sắc cao;

B. Cường độ lớn;

C. Độ định hướng cao;    

D. Công suất lớn.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôton.

B. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.

C. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

d. Năng lượng của các phôton ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.

Câu 11: Hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 17 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 17 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất là:

A. 3,637u.

B. 4,536u.

C. 4,544u.                       

D. 3,154u.

Câu 12: Đơn vị MeV/c2 là đơn vị của đại lượng nào sau đây?

A. Khối lượng.

B. Độ phóng xạ.

C. Động lượng:                

D. Năng lượng;

Câu 13: Hiện tượng quang điện ngoài đối với kim loại có giới hạn quang điện λ0 xay ra chỉ khi bước sóng bức xạ kích thích λ thỏa mãn

A. λ0 > λ.

B. λ0 < λ.

C. λ0 ≤ λ.                         

D. λ0 ≥λ.

Câu 14: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng

A. 0,41 µm.

B. 0,33 µm.

C. 0,25 µm.                    

D. 0,15 µm.

Câu 15: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng

A. khi chiếu ánh sáng vào bán dẫn làm điện trở của chất bán dẫn tăng lên.

B. khi chiếu ánh sáng vào kim loại mà êlectron không bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại.

C. giải phóng ra khỏi liên kết để chúng trở thành các êlectron dẫn và các lỗ trống tự do khi vật được chiếu sáng.

D. khi chiếu ánh sáng vào các điện môi thì êlectron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử là không đúng ?

A. Tổng số các prôtôn và nơtron gọi là số khối.

B. Nơtron trong hạt nhân mang điện tích – e.

C. Số prôtôn trong hạt nhân đúng bằng số êlectron trong nguyên tử.

D. Prôtôn trong hạt nhân mang điện tích +e.

Câu 17: Hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 17 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 17 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất là

A. 48,9 MeV.

B. 70,5 MeV.

C. 54,4 MeV                   

D. 70,4 MeV.

Câu 18: Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 17 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng

A. 9,5 MeV.

B. 8,7 MeV.

C. 0,8 MeV.                    

D. 7,9 MeV.

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 3 mm màn ảnh cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng l khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4 mm. Bước sóng của ánh sáng đó có giá trị là

A. 0,50 mm.

B. 0,40 mm.

C. 0,55 mm.                     

D. 0,60 mm.

Câu 20: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Một hạt ở trạng thái nghỉ có khối lượng là mo. Khi nó chuyển độ với vận tốc có độ lớn là v thì so với trạng thái nghỉ khối lượng của nó

Đề thi Học kì 2 Vật lý 12 có đáp án - Đề 17 | 65 đề thi Học kì 2 Vật lý 12 hay nhất

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng êlectron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng

B. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.

C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

D. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng êlectron liên kết được giải phóng thành êlectron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

Câu 22: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

A. giảm điện trở của một chất bãn dẫn, khi được chiếu sáng.

B. giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng.

C. một chất dẫn điện trở thành cách điện khi được chiếu sáng.

D. truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kì.

Câu 23: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có

A. số khối A bằng nhau.

B. khối lượng bằng nhau.

C. số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau.

D. số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau.

Câu 24: Ở nguyên tử hiđrô, quỹ đạo có bán kính gấp 25 lần bán kính Bo là

A. M.

B. N.

C. O.                               

D. P.

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Đáp án

D

B

A

C

C

D

B

B

D

Đ

C

A

D

A

C

B

B

A

Â

B

D

A

C

C

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button