GDCDLớp 11

GDCD 11: Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá

1. Chính sách giáo dục và đào tạo

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

– Vai trò: Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại, là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.

Bạn đang xem: GDCD 11: Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá

– Nhiệm vụ: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

– Mở rộng quy mô giáo dục.

– Ưu tiên đầu tư giáo dục.

– Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

– Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

– Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

2. Chính sách khoa học và công nghệ

a. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

– Vai trò: Là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước.

– Nhiệm vụ:

+ Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

+ Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

+ Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

+ Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

b. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

– Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

– Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

– Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, tập trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng.

– Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

3. Chính sách văn hóa

a. Nhiệm vụ của văn hóa

– Vai trò: Là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người, tạo ra sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và tinh thần.

– Nhiệm vụ:

+ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

+ Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

++ Nền văn hóa stein tiến thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

++ Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

b. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

– Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

– Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.

– Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.

4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

– Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

– Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học – kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.

– Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button