GDCDLớp 11

GDCD 11: Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan  của nền kinh tế nhiều thành phần.

– Khái niệm thành phần kinh tế

Bạn đang xem: GDCD 11: Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

– Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta

+ Trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta vừa tồn tại một số thành phần kinh tế của xã hội trước, vừa xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới tồn tại khách quan và có quan hệ với nhau, tạo thành cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

+ Nước ta đi lên xây dựng CNXH với lực lượng sản xuất thấp, nhiều trình độ khác nhau nên có nhiều hình thức sở hữu khác nhau, tạo thành các thành phần kinh tế khác nhau.

b. Các thành phần kinh tế ở nước ta

– Kinh tế nhà nước 

+ Hình thức sở hữu nhà nước.

+ Bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước; quỹ dự trữ quốc gia; quỹ bảo hiểm nhà nước; các tài sản thuộc sở hữu nhà nước có thể đưa vào sản xuất kinh doanh

+ Giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí, lĩnh vực then chốt, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

– Kinh tế tập thể

+ Hình thức sở hữu tập thể.

+ Bao gồm: nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà hợp tác xã là nòng cốt.

+ Xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lí dân chủ và có sự giúp đỡ của Nhà nước.

=> Kinh tế tập thể cùng kinh tế nhà nước hợp thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

– Kinh tế tư nhân(c4)

+ Hình thức sở hữu tư nhân.

+ Bao gồm: kinh tế cá thể, tiểu chủ (được nhà nước khuyến khích phát triển); kinh tế tư bản tư nhân (cần được khuyến khích phát triển trong những ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm).

+ Kinh tế tư nhân đóng vai trò là động lực của nền kinh tế

– Kinh tế tư bản Nhà nước(c5)

+ Hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư bản tư nhân hoặc tư bản nước ngoài.

+ Các hình thức hợp tác: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,…

+ Có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí; là giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

+ Giữ vai trò là cầu nối đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên CNXH, bỏ qua TBCN.

– Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

+ Hình thức sở hữu vốn của nước ngoài.

+ Quy mô vốn lớn, trình độ quản lí hiện đại, công nghệ cao, đa dạng về đối tác, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

+ Phát triển theo hướng sản xuất, kinh doanh để xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tậng – xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm việc làm.

+ Cần tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường kinh tế và pháp lí để phát triển rộng rãi các đối tác, thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế nước ta tăng trưởng và phát triển.

=> Các thành phần kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh lẫn nhau, góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,

c. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

– Tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần.

– Tham gia lao động sản xuất ở gia đình

– Vận động người thân tham gia vào sản xuất, kinh doanh

– Tổ chức sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề và mặt hàng mà luật pháp không cấm.

– Chủ động tìm kiếm việc làm trong các thành phần kinh tế.

2. Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước (Đọc thêm)

a. Sự cần thiết, khách quan phải có vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

– Do yêu cầu cần phải thực hiện vai trò của chủ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất (vốn) đối với các doanh nghiệp nhà nước

– Do yêu cầu cần phải phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của kinh tế thị trường.

– Do yêu cầu cần phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta.

b. Nội dung quản lí kinh tế của nhà nước

– Quản lí danh nghiệp nhà nước với tư cách nhà nước là người chủ sở hữu.

– Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

c. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước

– Tiếp tục đổi mới các công cụ kế hoạch hóa, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lí.

– Tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước để điều tiết thị trường.

– Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công thức theo hướng công khai, minh bạch, tinh gọn, có năng lực, sáng tạo và vững mạnh.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button