Hóa HọcLớp 12

Giải bài tập Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng | Sách bài tập Hóa 12

Giải SBT Hóa 12: Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng

Bài 35.1 trang 83 Sách bài tập Hóa 12

Trong phòng thí nghiệm, để điểu chế CuSO4 người ta cho Cu tác dụng với dung dịch nào sau đây

A. H2SO4đậm đặc    

Bạn đang xem: Giải bài tập Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng | Sách bài tập Hóa 12

B. H2SO4loãng.

C. Fe2(SO4)3loãng.    

D. FeSO4loãng.

Lời giải:

Chọn đáp án A

Bài 35.2 trang 83 Sách bài tập Hóa 12

Có các dung dịch : HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Chỉ dùng thêm chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên

A. Cu.    

B. Dung dịch Al2(SO4)3.

C. Dung dịch BaCl2.    

D. Dung dịch Ca(OH)2.

Lời giải:

Chọn đáp án A

Cho Cu vào các dung dịch trên:

– Không có phản ứng là: HCl, NaIH, NaNO3.

– Có phản ứng là:

3Cu + 8HNO3 ⟶ 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Khí NO hóa nâu trong không khí:

2NO + O2 ⟶ 2NO2

Cu + 2AgNO3 ⟶ Cu(NO3)2 +2Ag↓

– Lấy dung dịch AgNO3 để nhận ra dung dịch HCl (Kết tủa AgCl trắng), nhận ra dung dịch NAOH (Kết tủa Ag2O đen)

– Còn lại là dung dịch NaNO3.

Bài 35.3 trang 84 Sách bài tập Hóa 12

Ba hỗn hợp kim loại (1) Cu-Ag, (2) Cu- Al, (3) Cu -Mg

Dung dịch của cặp chất nào sau đây để nhận biết cac hỗn hợp trên

A. HCl và AgNO3

B. HCl và Al(NO3)3

C. HCl và Mg(NO3)2

D. HCl và NaOH

Lời giải:

Chọn đáp án C

Cho từng hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl nhận ra hỗn hợp Cu-Ag không tác dụng.

Hỗn hợp (2) tạo ra dung dịch AlCl3 và hỗn hợp (3) tạo ra MgCl2 phân biệt bằng NaOH:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + NaCl3: Xuất hiện kết tủa trắng keo tan trong dung dịch NaOH dư

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl: Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong NaOH dư

Bài 35.4 trang 84 Sách bài tập Hóa 12 

Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 g Cu. Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được (Giả sử hiệu suất của các phản ứng là 100%) là

A. 24 g.    

B. 26 g.

C. 28 g.    

D. 30 g.

Lời giải:

Chọn đáp án C

nH2 = nO(oxit) = nCu = nFe = 32 : 54 = 0,5 mol

mFe = 0,5.56 = 28g

Bài 35.5 trang 84 Sách bài tập Hóa 12

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng được hỗn hợp muôi khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là

A. 26,8 g.    

B. 13,4 g.

C. 37,6 g.    

D. 34,4 g.

Lời giải:

Chọn đáp án C

Bài 35.6 trang 84 Sách bài tập Hóa 12

Cho 19,2 g Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư. Khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí 02 để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là

A. 2,24 lít.    

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.    

D. 6,72 lít.

Lời giải:

Chọn đáp án B

Xét toàn bộ quá trình ta có: Cu thay đổi số oxi hóa lên Cu2+ và O2 thay đổi số oxi hóa O2-

Bảo toàn e ta có: 2nCu = 4nO2

4nO2 = 0,6 mol nO2 = 0,15 mol

VO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Bài 35.7 trang 84 Sách bài tập Hóa 12

Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng :

Hai chất X, Y lần lượt là

A. Cu2O, CuO.    

B. CuS, CuO.

C. Cu2S, CuO.     

D. Cu2S, Cu2O

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 35.8 trang 85 Sách bài tập Hóa 12

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Cu(NO3)2.    

B. HNO3.

C. Fe(NO3)2.    

D. Fe(NO3)3.

Lời giải:

Chọn đáp án C

Bài 35.9 trang 85 Sách bài tập Hóa 12

Cho các phản ứng :

(1) Cu2O + Cu2to

(2) Cu(NO3)2 to

(3) CuO + CO to

(4) CuO + NH3 to

Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là

A. 2.    

B.3.    

C. 1    

D. 4

Lời giải:

Chọn đáp án B

Bài 35.10 trang 85 Sách bài tập Hóa 12

Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Cu là kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm IB, chu kì 4, ô số 29 trong bảng tuần hoàn.

B. Cu là nguyên tố s, có cấu hình electron : [Ar]3d104s1.

C. Cấu hình electron của ion Cu+là [Ar]3d10và Cu2+ là [Ar]3d9.

D. So với kim loại nhóm IA, liên kết trong đơn chất đồng vững chắc hơn.

Lời giải:

Chọn đáp án B

Bài 35.11 trang 85 Sách bài tập Hóa 12

Khi Cu phản ứng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

A. chất xúc tác.    

B. chất oxi hoá.

C. chất khử.    

D. môi trường.

Lời giải:

Chọn đáp án B

Bài 35.12 trang 85 Sách bài tập Hóa 12

Trong không khí ẩm (có chứa CO2), kim loại Cu thường bị bao phủ bởi một lớp màng màu xanh là

A. CuCO3

B. CuSO4.

C. Cu(OH)2.    

D. CuCO3.Cu(OH)2

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 35.13 trang 85 Sách bài tập Hóa 12

Có 4 dung dịch muối riêng biệt : CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

A. 1.    

B. 2.    

C.3    

D. 4.

Lời giải:

Chọn đáp án A

Bài 35.14 trang 86 Sách bài tập Hóa 12

Cho sơ đồ sau :

Giải SBT Hóa 12: Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng -  (ảnh 2)

Biết các chất từ X1 đến X7 đều là các hợp chất của đồng. Trong sơ đồ trên số phản ứng oxi hoá – khử là

A. 4.    

B. 5.    

C. 6.    

D.7

Lời giải:

Chọn đáp án C

Bài 35.15 trang 86 Sách bài tập Hóa 12

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là

A. 0,04.    

B. 0,075.    

C. 0,12.    

D. 0,06.

Lời giải:

Chọn đáp án D

Chỉ tạo ra 2 muối sunfat là: Fe2(SO4)3 và CuSO4

2FeS2 → Fe2(SO4)3

0,12    →            0,06 (mol)

Cu2S → 2CuSO4

a        →            2a (mol)

Bảo toàn nguyên tố S ta có: 2nFeS2 + nCu2S = 3nFe2(SO4)3 + nCuSO4

⇒ 0,12.2 + a = 0,06.3 + 2a

⇒ a = 0,06 mol

Bài 35.16 trang 86 Sách bài tập Hóa 12

Cho 1,52 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 200 ml dung dịch HNO3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc dung dich A và 224 ml khí NO duy nhât (đktc) đồng thời còn lại 0,64 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng ban đầu là

A. 0,1M.    

B. 0,25M.    

C.0,2M.    

D. 0,5M.

Lời giải:

Chọn đáp án C

Giải SBT Hóa 12: Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng -  (ảnh 3)

Bài 35.17 trang 86 Sách bài tập Hóa 12

Nguyên tử đồng có 1 electron ở lớp ngoài cùng nhưng tại sao đồng có hoá trị II ? Đồng tác dụng như thế nào với các axit ?

Lời giải:

– Do Cu có phân lớp d đầy đủ nhưng cấu trúc chưa hoàn toàn bền vững nên nguyên tử có thể bị kích thích chuyển thành trạng thái 3d94s2 nên ngoai hóa trị I Cu thường có hóa trị II khi kết hợp với các nguyên tử khác

– Khả năng Cu tác dụng với các axit

+ Cu không tác dụng với các axit không có tính oxi hóa như HCl, H2SO4 (l)

+ Cu tác dụng với các axit có tính oxi hóa như H2SO4(đ), HNO3,…

Cu + 2H2SO4 (đ) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 (l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 4HNO3 (đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Bài 35.18 trang 86 Sách bài tập Hóa 12

Bột đồng có lẫn tạp chất là bột thiếc, kẽm, chì. Hãy nêu phương pháp hoá học đơn giản để loại bỏ tạp chất. Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn.

Lời giải:

Cho bột đồng lẫn tạp chất bột thiếc, kẽm, chì hòa tan vào dung dịch CuSO4 thì các tạp chất đều bị hòa tan còn lại bột đồng. Lọc tách ta được đồng nguyên chất

Các phản ứng xảy ra:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu

Sn + CuSO4 → SnSO4 + Cu

Sn + Cu2+ → Sn2+ + Cu

Pb + CuSO4 → PbSO4 + Cu

Pb + Cu22+ → Pb2+ + Cu.

Bài 35.19 trang 87 Sách bài tập Hóa 12

Malachit có công thức hoá học là CuCO3.Cu(OH)2. Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ chất này.

Lời giải:

CuCO3.Cu(OH)2 to→ 2CuO + CO2 + H2O

CuO + H2 to→ Cu + H2O

Bài 35.20 trang 87 Sách bài tập Hóa 12

Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần đều nhau

– Cho phần (1) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 560 ml H2

– Cho phần (2) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 336 ml H2.

Các thể tích khí đo ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Lời giải:

Phần 1:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O (1)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2)

Phần 2:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (3)

Từ pt (3): nAl = 2/3 nH2 = 2/3 . 0,336/22,4 = 0,01

→ mAl = 0,27g

Theo (1), (2) và (3) ta có: V H2 (2) = 560 – 336 = 224(ml)

⇒ Theo (2) ta có: nFe = nH2 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol

⇒ mFe = 0,56g

%mAl = 0,27: 2.100% = 13,5%

%mFe = 0,56:2.100% = 28%

%mCu = 58,5%

Bài 35.21 trang 87 Sách bài tập Hóa 12

Thực hiện hai thí nghiệm :

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Lập biểu thức biểu diễn mối quan hệ giữa V1 và V2.

Lời giải:

Ta viết PTHH dạng ion rút gọn cho cả hai thí nghiệm như sau :

3Cu + 8H+ + 2NO3 ⟶ 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

– Thí nghiệm 1 : ta có số mol các chất và ion : Cu : 0,06 mol; H+ : 0,08 mol; NO3 : 0,08 mol.

H+ phản ứng hết ⟹ VNO = V1 = 0,08/4 . 22,4 = 0,448 lít

– Thí nghiệm 2: Ta có số mol các chất và ion: Cu: 0,06 mol; H+: 0,16 mol; NO3: 0,08 mol

H+ và Cu phản ứng vừa đủ ⟹ VNO = V2 = (0,16:4).22,4 = 0,896 lít

⟹ V2 = 2V1

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button