Lớp 12Vật Lý

Giải bài tập Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật Lí 12: Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Bài 39.1 trang 116 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phản ứng nhiệt hạch là

A. Phản ứng phân rã phóng xạ.

Bạn đang xem: Giải bài tập Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch | Sách bài tập Vật Lí 12

B. Phản ứng phân hạch.

C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân.

D. Phản ứng hạt nhân tự phát.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 39.2 trang 116 Sách bài tập Vật Lí 12:

Nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời là do

A. các phản ứng hoá học xảy ra trong lòng nó.

B. các phản ứng phân hạch xảy ra trong lòng nó.

C. các phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó.

D. các quá trình phóng xạ xảy ra trong lòng nó.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 39.3 trang 117 Sách bài tập Vật Lí 12:

Tổng hợp hạt nhân  từ phản ứng hạt nhân Bài 39.3 trang 117 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 2)

Mồi phản ứng trên toả năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là

A. 2,6.1024MeV.       

B. 2,4.1024MeV.

C. 5,2.1024MeV.       

D. 1.3.1024MeV.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 39.4 trang 117 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phản ứng hạt nhân nào dưới đây không phải là phan ứng nhiệt hạch ?

Bài 39.4 trang 117 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 1)

Lời giải:

Đáp án D

Bài 39.5 trang 117 Sách bài tập Vật Lí 12:

Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch vì

A. phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

B. mỗi phản ứng nhiệt hạch toả ra một năng lượne lớn hơn năng lượng mà mỗi phán ứng phân hạch toả ra.

C. cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch toả ra một nănr lượng lớn hơn năng lượng mà cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng phân hạch toả ra.

D. các hạt nhân tham gia vào phản ứng nhiệt hạch “nhẹ” hơn các hạt nhài tham gia vào phản ứng phân hạch.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 39.6 trang 117 Sách bài tập Vật Lí 12:

Trong các nhà máy điện hạt nhân thì

A. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

D. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 39.7 trang 117 Sách bài tập Vật Lí 12: 

Tính năng lượng tỏa ra trong các phản ứng sau

Bài 39.7 trang 117 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 1)

Lời giải:

a) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q = (mLi+ mH– 2mHe).931,5 = 17,3 MeV

b) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q = (mH+ mH– mH – mHe).931,5 = 18,3 MeV

c) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q = (mLi+ mH– 2mHe).931,5 = 22,4 MeV

d) Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q = (mLi+ mH– 2mHe).931,5 = 9,02 MeV.

Bài 39.8 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12: 

Trong phản ứng tổng hợp heli Bài 39.8 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 1)

nếu tổng hợp heli từ 1g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kilôgam nước ở 0oC ?

Lời giải:

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một hạt Li: ΔE = 17,41905(MeV)

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một gam Li:

Q = 17,41905.1/7.6,023.1023.1,6.10-16(kJ)

Ta có : Q = mc.Δ ⇒ m = 5,7.105kg.

Bài 39.9 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12: 

Rơ-dơ-pho đã làm thí nghiệm sau : Bắn phá Bài 39.9 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 1)bằng hạt α; hạt Bài 39.9 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 1) lấy hạt đạn α đó và lập tức phân rã thành hạt nhân ôxi bền.

a) Viết các phương trình phản ứng trên.

b) Tính năng lượng toả ra hay thu vào của phản ứng đó.

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng Bài 39.9 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 2)

b) Ta có

mN = 13,992u; mα = 4,0015u; mO = 16,9947u; mp = 1,0073u

⇒ mt < m⇒ Phản ứng thu năng lượng

⇒ Wthu = [(mO + mp) – (mN + mα)]c2 = 1,19MeV

Phản ứng hấp thụ 1,19 MeV.

Bài 39.10 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12: 

Xác định năng lượng cực tiểu của các phôtôn cần thiết để kích thích sự tạo thành các phản ứng :

Bài 39.10 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 1)

Lời giải:

Bài 39.10 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 2)

Bài 39.11 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12: 

Viết phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân (198Hg) thành vàng (giấc mơ của các nhà giả kim thuật ngày xưa).

Lời giải:

Phương trình phản ứng

 Bài 39.11 trang 118 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật Lí 12 (ảnh 1)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button