Hóa HọcLớp 10

Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3

Câu hỏi: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Hãy xác định công thức hoá học hợp chất của X với Y.

Trả lời:

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu Hóa trị là gì? Cách xác định hóa trị một nguyên tố và quy tắc hóa trị

Bạn đang xem: Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3

I. Hóa trị là gì?

Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hya nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

Ví dụ: NH3 (amoniac)

Nito hóa trị III

CaO (canxi oxit )

Canxi hóa trị II

Sắt có hai hóa trị II và III

Trong hợp chất FeCl3: Sắt có hóa trị III

Trong hợp chất FeCl2: Sắt có hóa trị II

II. Cách xác định hóa trị một nguyên tố và quy tắc hóa trị

Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 (ảnh 2)

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các trường hợp sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, NO2

Lời giải:

a) KH: Có H có hóa trị I, theo quy tắc hóa trị ta có: 1 x 1 = 1 x b => K hóa trị I.

H2S: có H có hóa trị I, theo quy tắc hóa trị, ta có: 2 x 1 = 1 x b => S hóa trị II.

CH4: có H có hóa trị I, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1 x a = 4 x 1 => C hóa trị IV.

b) FeO: có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1 x a = 2 x 1 => Fe hóa trị II

Ag2O: có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có 2 x a = 1 x 2 => Ag hóa trị I.

NO2: có O hóa trị II, theo quy tắc hóa trị, ta có: 1 x a = 2 x 2 => N hóa trị IV

Ví dụ 2: Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau: NO, N2O3, N2O, NO2.

Hướng dẫn:

Ta có: N hóa trị IV, O hóa trị II.

Theo quy tắc hóa trị, ta có: x * 4 = y * 2

Chuyển thành tỉ lệ: x / y = 2/4 = 1/2

Vậy: công thức hóa học phù hợp nhất là NO2.

IV. Bài tập áp dụng về cách tính hóa trị

Bài 1: Tính hóa trị của các nguyên tố có trong hợp chất sau
a) Na2O                                                g) P2O5

b) SO2                                                  h) Al2O3

c) SO3                                                   i) Cu2O

d) N2O5                                                 j) Fe2O3

e) H2S                                                   k) SiO2

f) PH3                                                    l) FeO

Lời giải

a) Na (I)              b) S (IV)              c) S (VI)            d) N (V)

e) S (II)               f) P (III)                g) P (V)             h) Al (III)

i) Cu (I)               j) Fe (III)              k) Si (IV)            l) Fe (II)

Bài 2: Xác định hóa trị các nguyên tố trong các hợp chất sau, biết hóa trị của O là II.
1.CaO         2.SO3         3.Fe2O3        4. CuO         5.Cr2O3         6.MnO2        7.Cu2O

8.HgO         9.NO2       10.FeO           11.PbO2       12.MgO         13.NO            14.ZnO

15.PbO       16.BaO       17.Al2O3       18.N2O         19.CO           20.K2O         21.Li2O

22.N2O3     23.Hg2O     24.P2O3       25.Mn2O7     26.SnO2       27.Cl2O7      28.SiO2

Lời giải

1. Ca (II)           2. S (VI)          3. Fe (III)          4. Cu (II)          5. Cr (III)

6. Mn (IV)         7. Cu (I)          8. Hg (II)           9. N(IV)           10. Fe (II)

11. Pb (IV)       12. Mg (II)       13. N (II)           14. Zn (II)        15. Pb(II)

16. Ba (II)        17. Al (III)        18. N (I)            19. C (II)          20. K (I)

21. Li (I)           22. N (III)         23. Hg (I)          24. P (III)        25.Mn (VII)

26.Sn (IV)        27. Cl (VII)       28. Si (IV)

Bài 3: Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Nito (IV) và Oxi (II)

Lời giải

Giả sử công thức hợp chất cần lập là: NxOy.

Theo qui tắc hóa trị ta có: a * x = b * y  => x * IV = y * II

Chuyển thành tỉ lệ: x / y = 1/2

Vậy công thức cần lập là: NO2

Bài 4: Lập công thức hóa học của hợp chất bao gồm:

Nhôm (III) và nhóm SO4 (II)

Kali (I) và nhóm (CO3) (II)

Lời giải

a) Giả sử công thức hợp chất cần lập là: Kx(CO3)y

Theo qui tắc hóa trị ta có: a * x = b * y  => x * I = y * II

Chuyển thành tỉ lệ: x / y= 2/1

Vậy công thức cần lập là: K2CO3

b) Giả sử công thức hợp chất cần lập là: Alx(SO4)y

Theo qui tắc hóa trị ta có: a * x = b * y  => x * III = y * II

Chuyển thành tỉ lệ: x / y= 2/3

Vậy công thức cần lập là: Al2(SO4)3

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button