Hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp năm 2021

Qua bài viết này, TBT Việt Nam sẽ có những hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp gửi tới Quý độc giả. Mời Quý vị tham khảo bài viết.

Mục đích xin phiếu lý lịch tư pháp?

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Từ cơ sở trên, ta xác định mục đích xin cấp phiếu lý lịch tư pháp của các chủ thể là:

Bạn đang xem: Hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp năm 2021

– Chứng minh cá nhân có hay không có án tích, đã được xóa hay chưa được xóa án tích, có bị cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xác khi bị Tòa án tuyên bố phá sản hay không.

– Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

– Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

– Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hồ sơ xin lý lịch tư pháp

Trước khi đi vào hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp, chúng tôi xin lưu ý về hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Pháp luật quy định về hồ sơ xin lý lịch tư pháp bao gồm những nội dung sau:

– Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo các mẫu số 03, 04, 05a, 05b được ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT – BTP.

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, đối với trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cần phải có thêm văn bản ủy quyền nếu người nhận ủy quyền không phải là cha, mẹ, chồng, con của người được cấp phiếu ( chỉ áp dụng với việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho cá nhân ).

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp mới nhất?

Thông tư 16/2013/TT-BTP ghi nhận 4 mẫu tờ khai lý lịch tư pháp tương ứng với từng đối tượng. Cụ thể:

– Mẫu 03/TT – LLTP: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

– Mẫu 04/TT – LLTP: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

– Mẫu 05a/TT – LLTP: Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.

– Mẫu 05b/TT – LLTP: Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Như vậy, tùy thuộc đối tượng, chủ thể lựa chọn mẫu tờ khai chính xác để hoàn thiện hồ sơ xin lý lịch tư pháp cho bản thân. Nội dung cần phải điền trong từng mẫu đã được triển khai chi tiết tại Thông tư trên.

VD: Mẫu 03/TT-LLTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ………………………………………………………….

1.Tên tôi là (1):…………………………………………………………………………………………….

2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………….3. Giới tính:………………….

4. Ngày, tháng, năm sinh:……………/…………../……………………………………………….

5. Nơi sinh (2):………………………………………………………………………………………….

6. Quốc tịch:………………………………………………………..7.Dân tộc:……………………..

8. Nơi thường trú (3):……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

9. Nơi tạm trú (4):……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

10.Giấy CMND/Hộ chiếu số (5):………………………………………………………………….

Cấp ngày ……………. tháng …………… năm ………………. Tại:…………………………………

11.Họ tên cha:………………………………………..Ngày/tháng/năm sinh…………………..

12. Họ tên mẹ:………………………………………..Ngày/tháng/năm sinh…………………..

13. Họ tên vợ/chồng:………………………………Ngày/tháng/năm sinh…………………….

14. Số điện thoại/email:…………………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc(6)

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (7): Số 1: ……….. Số 2:……………………………….

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có …………… Không…………………………………………….

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:……………………………………………………………………

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: ………………… Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

………., ngày ……… tháng …… năm ………

                                                             Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

(2) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

(3), (4) Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

(5) Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

(6) Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

(7) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngoài ra, nếu các chủ thể không nắm được cách tải và lấy mẫu tờ khai từ Thông tư trên thì có thể đến trực tiếp Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và yêu cầu cung cấp mẫu tờ khai. Các chủ thể hoàn thiện và nộp trực tiếp tờ khai cho Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Bên cạnh đó, các chủ thể cũng có thể liên hệ cho TBT Việt Nam để các chuyên viên, luật sư hướng dẫn lấy mẫu tờ khai và hướng dẫn ghi thông tin chính xác trong phiếu lý lịch tư pháp.

Hướng dẫn ghi tờ khai phiếu lý lịch tư pháp?

– Xác định đúng đối tượng, đúng trường hợp yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp: cá nhân hay cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hay cơ quan tiến hành tố tụng và tự yêu cầu hay yêu cầu thông qua ủy quyền. Qua đó, lựa chọn phù hợp mẫu tờ khai phiếu lý lịch tư pháp.

– Thông tin của người được cấp về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, giới tính, dân tộc, chứng minh nhân dân, họ tên cha, mẹ, họ tên vợ, chồng phải ghi đúng theo giấy tờ nhân thân của người đó.

– Thông tin về nơi cư trú, tạm trú phải viết đúng nội dung trong sổ hộ khẩu, giấy xác nhận thường trú, sổ tạm trú nộp kèm theo hồ sơ.

– Mục đích yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là mục mà các chủ thể không được bỏ qua khi điền thông tin tờ khai.

Trên đây là những hướng dẫn ghi tờ khai lý lịch tư pháp. Quý vị còn quan tâm, thắc mắc vui lòng liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560 để được tư vấn và hỗ trợ.