Lịch SửLớp 12

Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Câu hỏi: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

A. Năm 1920: tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập

B. Năm 1925: cuộc bãi công Ba Son

Bạn đang xem: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

C. Năm 1929: sự ra đời ba tổ chức cộng sản

D. Năm 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Giải thích :

Năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác.

Chỉ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Đội tiên phong của giai cấp công nhân thì phong trào công nhân Việt Nam mới hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác. Từ đây, công nhân đã trở thành giai cấp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, đấu tranh vì mục tiêu chính trị – giành độc lập dân tộc. Sự kiện đã đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam đã chuyển từ tự phát lên tự giác hoàn toàn.

Phong trào đấu tranh của thủy thủ Hài Phòng và Sài Gòn diễn ra vào năm 1919 – 1925

Cùng đi tìm hiểu rõ hơn về sự chuyển biến của phong trào công nhân Việt Nam đầu thế kỉ 20 nhé.

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác?

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác? Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Phong trào công nhân bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác từ sự kiện cuộc đấu tranh của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn. Cụ thể đây là cuộc bãi công của công nhân Bason vào tháng 8 năm 1925.

Lúc này công nhân bước đầu đấu tranh không chỉ vi mũ tiêu kinh tế mà còn có cả mục tiêu chính trị nữa. Sự kiện đã đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác.

Quá trình chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác phong trào công nhân

Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Để có thể chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác của giai cấp công nhân Việt Nam phải trải qua một quá trình.

Nguyên nhân

– Do ảnh hưởng của CMT10 Nga góp phần đẩy nhanh quá trình thành thục về chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam

– Chủ nghĩa Mác – Lê Nin được truyền bá vào phong trào công nhân

– Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời ngay khi thực dân Pháp thực hiện khai thác thuộc địa

– Giai cấp công nhân bị áp bức, bóc lột nặng nề

Quá trình phát triển của phong trào công nhân Việt Nam:

Quá trình phát triển phong trào công nhân Việt Nam trải qua 2 giai đoạn chính, trong nội dung này GiaiNgo cũng giúp bạn hiểu sâu sắc hơn cho câu trả lời khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Giai đoạn 1919 – 1925

Ở giai đoạn này có 25 vụ đấu tranh riêng lẻ và có quy mô tương đối lớn, nhưng mục tiêu đấu tranh còn nặng nề về kinh tế. Những cuộc đấu tranh này chưa có sự phối hợp giữa các nơi, lực lượng tham gia đấu tranh bao gồm: dân tộc, dân chủ. Không những thế cuộc đấu tranh còn mang tính chất tự phát. 

– Cuộc bãi công của thuỷ thủ Hải Phòng, Sài Gòn đòi phụ cấp đắt đỏ là cuộc đấu tranh mở đầu cho giai đoạn này.

– Năm 1920, công nhân Sài Gòn, Chợ Lớn đã thành lập Công hội (bí mật) do Tôn Đức Thắng đứng đầu.

– Năm 1921, một số công nhân, thuỷ thủ Việt Nam làm việc trên các tàu của Pháp gia nhập Liên đoàn công nhân tàu biển Viễn Đông.

– Năm 1922, công nhân viên chức Bắc Kỳ đòi chủ phải cho nghỉ ngày chủ nhật có trả lương. Ngoài ra, còn có cuộc bãi công của công nhân thợ Nhuộm ở Chợ Lớn đòi tăng lương.

– Từ năm 1924, nhiều cuộc bãi công diễn ra trong các nhà máy dệt, rượu, xay sát giao ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương,…

– Một trong những sự kiện đặc biệt nhất được diễn ra vào năm 1925. Đây là cuộc tổng bãi công của thợ sửa chữa tàu thủy của xưởng Ba Son (Sài Gòn) đã ngăn không cho tàu của thực dân Pháp đưa lính sang tham gia cuộc đấu tranh đàn áp cách mạng của nhân dân Trung Quốc diễn ra cùng với các thuộc địa Pháp ở Châu Phi. Sự kiện này đã đánh dấu cho bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. Giai cấp công nhân nước ta từ đây đã bắt đầu đi vào đấu tranh tự giác. 

Nhận xét: Đây là giai đoạn diễn ra nhiều cuộc đấu tranh, tuy nhiên còn mang tính chất riêng lẻ và tự phát. Song ý thức giai cấp đã phát triển lên rõ rệt. Phong trào công nhân chưa có sự phối hợp giữa công nhân các ngành và địa phương, mục tiêu đấu tranh chủ yếu vẫn là đòi quyền lợi kinh tế hàng ngày. Nhìn chung, phong trào công nhân giai đoạn này còn mang tính tự phát.

Giai đoạn năm 1926 – 1929

Hoàn cảnh: 

Trên thế giới, các mạng dân tộc – dân chủ ở Trung Quốc phát triển mạnh mẽ với những bài học dày dặn kinh nghiệm về sự thất bại của “Công xã Quảng Châu 1927”. Đại hội lần thứ V của Quốc Tế cộng sản với những nghị quyết vô cùng quan trọng về phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước thuộc địa. 

Bối cảnh trong nước, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tân Việt đã cùng nhau đẩy mạnh hoạt động trong phong trào công nhân. Đây là thời kỳ xuất bản báo “ Thanh Niên”, Nguyễn Ái Quốc viết nên cuốn “ Đường Cách Mệnh”, diễn ra phong trào “ Vô sản hóa” ….

Những phong trào đấu tranh tiêu biểu ở giai đoạn này phải kể đến như sau: 

– Trong hai năm 1926 – 1927, nhiều cuộc bãi công của công nhân, học sinh học nghề liên tiếp nổ ra. Lớn nhất là cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiêm, công nhân đồn điền cà phê Rayna, đồn điền cao su Phú Riềng.

– Trong hai năm 1928 – 1929, có khoảng 40 cuộc bãi công của công nhân nổ ra từ cả nước. Những cuộc bãi công này mang tính chất quyết liệt hơn. Tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân ở mỏ than Mạo Khê, nhà máy nước đá La – ruy (Sài Gòn), đồn điền Lộc Ninh, nhà máy cưa Bến Thuỷ, nhà máy xi măng Hải Phòng, đồn điền cao su Cam Tiêm, nhà máy Tơ Nam Định….

Nhận xét:

– Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời gian này nổ ra liên tục, rộng khắp.

– Các cuộc đấu tranh đã có sự phối hợp và có sự lãnh đạo khá chặt chẽ, khẩu hiệu đấu tranh được nâng lên dần.

– Phong trào đấu tranh với nhiều hình thức, ngoài mục tiêu kinh tế, phong trào thời kỳ này mang hình thức đấu tranh chính trị, mang tính tự giác.

Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Sự ra đời của các tổ chức chính trị

Phong trào công nhân ngày càng lên cao đòi hỏi tổ chức lãnh đạo cũng phải cao hơn mới đáp ứng được yêu cầu của cách mạng. Vì vậy, dẫn đến sự ra đời ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (7/1929) và Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9/1929).

Tuy nhiên, sự hoạt động riêng lẻ này gây trở ngại cho sự phát triển của công cuộc cách mạng. Yêu cầu bấy giờ là phải có một Đảng Cộng sản duy nhất. Đến ngày 03/02/1930 ba tổ chức đó được thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện đó đánh dấu phong trào công nhân đã hoàn toàn phát triển tự giác và cũng là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button