GDQPLớp 12

Một trong những nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo là?

Câu hỏi: Một trong những nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo là?

A. bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới, cả đất liền và trên biển.

B. đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Bạn đang xem: Một trong những nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo là?

C. ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tìm mật mã, mật khẩu.

D. giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, Nhà nước.

Trả lời:

Đáp án: B. đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

  Một trong những nội dung bảo vệ an ninh tôn giáo là đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và bài tập củng cố nhé!

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

1. Bảo vệ an ninh quốc gia

+ Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

+ Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đổi ngoại, độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

+ Bảo vệ chế độ chính trị, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Bảo vệ an ninlh về tư tưởng, văn hoá, khỏi dai doàn kết toàn dân tộc. quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

+ Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đổi ngoại và các lợi ích khác của quốc gia.

+ Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.

+ Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm và nguy cơ de doa an ninh quốc gia.

3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

a. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ: Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, cấp bách hiện nay của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành. 

+ Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng.

+ Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng, Nhà nước.

+ Bảo vệ các cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài.

+ Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá.

b. Bảo vệ an ninh kinh tế

+ Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường.

+ Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, nhà kinh doanh.

c. Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng

– Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hoá, tư tưởng.

– Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.

– Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hoá, văn nghệ.

d. Bảo vệ an ninh dân tộc

+ Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

+ Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc.

e. Bảo vệ an ninh tôn giáo

+ Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng.

+ Đấu tranh với các đối tượng, các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo.

+ Thực hiện đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

g. Bảo vệ an ninh biên giới

 – Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới quốc gia, cả ở đất liền và ở trên biển.

– Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.

h. Bảo vệ an ninh thông tin

– Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật.

– Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của Nhà nước.

– Ngăn chặn các hoạt động khai thác, dò tìm để đánh cắp thông tin trên mạng.

II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

*Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

– Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.

– Thực hiện tốt phương châm: Học sinh với 3 không.

– Không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái quy định của pháp luật. Cảnh giác, phòng  ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.

– Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.

– Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia.

*Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

– Luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin sai trái.

– Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu.

– Động viên giúp đỡ những người đã lầm lỡ, sa ngã để giúp họ mau chóng tiến bộ. Kiên quyết không được bao che khuyết điểm.

– Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

III. BÀI TẬP:

Câu 1. “Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa” – đó là một trong những nội dung của

A. bảo vệ an ninh kinh tế.

B. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

C. bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng.

D. bảo vệ an ninh dân tộc.

Đáp án: A.bảo vệ an ninh kinh tế.

“Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa” – là một trong những nội dung của  bảo vệ an ninh kinh tế.

Câu 2. “Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh” – đó là một trong những nội dung của

A. bảo vệ an ninh kinh tế.

B. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

C. bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng.

D. bảo vệ an ninh dân tộc.

Đáp án: A. bảo vệ an ninh kinh tế.

“Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lí kinh tế, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh” – đó là một trong những nội dung của bảo vệ an ninh kinh tế.

Câu 3. “Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” – đó là một trong những nội dung của

A. bảo vệ an ninh kinh tế.

B. bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

C. bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng.

D. bảo vệ an ninh dân tộc.

Đáp án C. bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng.

“Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” – đó là một trong những nội dung của bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng.

Câu 4. “Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để làm những việc trái pháp luật, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội” – đó là một trong những nội dung của

A. bảo vệ an ninh tôn giáo.

B. bảo vệ an ninh Biên giới.

C. bảo vệ an ninh thông tin.

D. bảo vệ an ninh dân tộc.

Đáp án: D. bảo vệ an ninh dân tộc.

 “Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để làm những việc trái pháp luật, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội” – là một trong những nội dung của bảo vệ an ninh dân tộc.

Câu 5. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh biên giới là

A. đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân.

B. bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới, cả đất liền và trên biển.

C. ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tìm mật mã, mật khẩu.

D. giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, Nhà nước.

Đáp án: B. bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới, cả đất liền và trên biển.

Một trong những nội dung bảo vệ an ninh biên giới là bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc ở khu vực biên giới, cả đất liền và trên biển.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button