GDCDLớp 11

Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào

Câu hỏi: Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào:

A. Ngay từ khi có xã hội loài người.

B. Khi có nhà nước vô sản.

Bạn đang xem: Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào

C. Khi có nhà nước

D. Cả A, B, C

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Khi có nhà nước

Phạm trù dân chủ xuất hiện khi có nhà nước

Cùng THPT Ninh Châu mở rộng kiến thức về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhé!

1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

a. Khái niệm dân chủ

– Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.

– Sự hình thành nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đánh dấu bước phát triển mới về chất so với các nền dân chủ trước đó.

b. Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện trên những phương diện sau

– Mang bản chất giai cấp công nhân

+ Thể hiện ở sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình là Đảng Cộng sản.

+ Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động có thể tiến hành đấu tranh có hiệu quả.

– Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

– Lấy hệ tư tưởng Mác –Lê-nin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội.

– Là nền dân chủ của nhân dân lao động.

+ Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ rộng rãi nhất, triệt để nhất trong lịch sử.

+ Nhà nước xã hội chủ nghĩa – cơ quan quyền lực của nhân dân – do nhân dân lập ra, hoạt động vì lợi ích của toàn thể nhân dân lao động.

– Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

a. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế

– Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần

– Quyền tự do kinh doanh buôn bán

– Quyền sử dụng những tư liệu sản xuất chung của xã hội.

b. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị

– Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

– Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

– Quyền kiến nghị, biểu quyết với cơ quan nhà nước

– Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

c. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

– Quyền tham gia vào đời sống văn hóa

– Quyền hưởng lợi ích từ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của chính mình.

– Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

d. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội

– Quyền lao động;

– Quyền bình đẳng nam nữ.

– Quyền được hưởng an toàn và bảo hiểm XH.

– Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

– Quyền được bảo vệ về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động.

– Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội.

– Công dân có nghĩa vụ tham gia vào các phong trài xã hội ở địa phương, cơ quan, trường học,… 

3. Những hình thức cơ bản của dân chủ

a. Dân chủ trực tiếp

– Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết kế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia. Trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, nhà nước.

– Là hình thức tham gia của mọi công dân một cách bình đẳng và trực tiếp theo biểu quyết đa số, thể hiện một cách trực tiếp ý chí của công dân về những vấn đề quan trọng nhất.

– Hình thức phổ biến:

– Trưng cầu dân ý trong phạm vi cả nước

– Bẩu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

– Thực hiện sáng kiến pháp luật

– Nhân dân tự qản, xây dựng quy ước… phù hợp pháp luật.

b. Dân chủ gián tiếp

– Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của nhà nước.

– Là hình thức thực hiện hóa quyền làm chủ của người dân, cho phép người dân làm chủ trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

– Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp đều là hình thức của chế độ dân chủ và có quan hệ mật thiết với nhau.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button