Sơ đồ Cơ cấu tổ chức công ty mới nhất như thế nào?

Một trong những yếu tố có tính quyết định đến việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập là cơ cấu tổ chức công ty. Song với số lượng lớn các quy định pháp luật doanh nghiệp hiện nay, chưa nhiều người hiểu rõ nội dung này.

Bởi lý do đó, qua bài viết sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty, chúng tôi sẽ giúp Quý độc giả đến gần hơn với các quy định hiện hành về cơ cấu tổ chức công ty.

Cơ cấu tổ chức công ty là gì?

– Cơ cấu tổ chức công ty được hiểu là tổng hợp các cá nhân, bộ phận thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác nhau cùng tồn tại trong một doanh nghiệp, có mối liên quan và phụ thuộc lẫn nhau

Bạn đang xem: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức công ty mới nhất như thế nào?

– Ở các mô hình công ty khác nhau sẽ có cách tổ chức cơ cấu khác nhau, nhưng vẫn phải đảm bảo quy định của pháp luật

– Chức năng, quyền hạn của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức công ty sẽ trực tiếp do Điều lệ công ty quy định

– Việc sắp xếp thep cơ cấu tổ chức công ty sẽ tạo ra được sự thống nhất, rõ ràng, quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn của tưng bộ phận trong công ty.

Để vạch ra sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty, Quý vị cần nắm được các thành phần tạo nên bộ máy tổ chức công ty. Do đó, ở các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ làm rõ cấu thành của bộ máy tổ chức các loại hình công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành thì cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần gồm:

– Đại hội đồng cổ đông

+ Là tập hợp gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết: Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết

+ Đây được coi là cơ quan có quyền quyết định cao nhất đối với tất cả các vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của công ty

+ Các vấn đề quan trọng sẽ được đại hội đồng cổ đông quyết định bằng việc biểu quyết

+ Cổ đông có thể trực tiếp tham gia các cuộc họp và biểu quyết hoặc có thể thông qua người ủy quyền của mình để đưa ra ý kiến

– Hội đồng quản trị

Đây là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền để đưa ra các quyết định, nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội đồng cổ đông

+ Hội đồng quản trị có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm của công ty; giá bán cổ phiếu, trái phiếu…

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ do Điều lệ công ty quy định, nhưng phải đảm bảo ít nhất là 3 thành viên và nhiều nhất là 11 thành viên

+ Pháp luật quy định về thời hạn tối đa của nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là không quá 5 năm, còn về thời hạn cụ thể sẽ phụ thuộc vào quy định trong Điều lệ của từng công ty

+ Cá nhân là thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014

– Giám đốc/Tổng giám đốc

+ Là cá nhân do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc ký kết hợp đồng lao động, làm việc dưới sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị

+ Là người trực tiếp điều hành các công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, quyết định các vấn đề như ký kết hợp đồng lao động, tiền lương và các quyền lợi cho người lao động, triển khai các kế hoạch phương án của công ty…

+ Cá nhân giữ chức vụ giám đốc/tổng giám đốc phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật Doanh nghiệp quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014

+ Nhiệm kỳ tối đa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại không hạn chế số lần

– Ban kiểm soát

+ Đây là bộ phận bắt buộc phải có trong công ty cổ phần, nhiệm vụ chính là kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của Hội đồng quản trị, giám đốc/tổng giám đốc trong quá trình điều hành công ty…

+ Số lượng thành viên ban kiểm soát từ 3 đến 5 người, nhiệm kỳ tootis đa 5 năm và cũng có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế

+ Cá nhân được bổ nhiệm làm kiểm soát viên phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH

Trong công ty TNHH 1 thành viên thì cơ cấu tổ chức được chia làm 2 mô hình:

– Mô hình 1: Chủ tịch công ty, giám đốc/tổng giám đốc, kiểm soát viên

– Mô hình 2: Hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc, kiểm soát viên

Ở mô hình thứ hai, Hội đồng thành viên phải có ít nhất là 3 người và nhiều nhất là 7 người, hoàn toàn do chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ tối đa 5 năm

Còn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cơ cấu tổ chức chỉ được thực hiện theo một mô hình duy nhất gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát. Trong đó

– Hội đồng thành viên:

+ Là cơ quan bao gồm tất cả thành viên công ty, có quyền quyết định cao nhất đối với mọi vấn đề quan trọng ở công ty

+ Số lượng không vượt quá 50 người

+ Xem xét, quyết định đối với những vấn đề như: Phương hướng phát triển công ty, giải thể, phá sản công ty…

– Chủ tịch hội đồng thành viên:

+ Là thành viên trong Hội đồng thành viên và được các thành viên còn lại bầu để giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên

+ Nếu điều lệ công ty quy định thì chủ tịch Hội đồng thành viên cũng có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty

– Giám đốc/tổng giám đốc:

+ Đại diện công ty để điều hành, giải quyết hoạt động kinh doanh ngày ngày của công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng thành viên

+ Có quyền quyết định các vấn đề nhân sự trực thuộc cấp dưới do mình quản lý như bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh thuộc bộ phận mình quản ký

+ Nhân danh công ty để ký kết các hợp đồng trong phạm vi thẩm quyền của mình

– Ban kiểm soát:

+ Công ty có từ 11 thành viên thì bắt buộc phải có ban kiểm soát

+ Nội dung quyền và nghĩa vụ sẽ do Điều lệ công ty quy định cụ thể

+ Ban kiểm soát sẽ giám sát hoạt động của hội đồng thành viên, giám đốc/tổng giám đốc trong quá trình quản lý công ty

Để được tư vấn cụ thể hơn về sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Quý vị vui lòng liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560 để được hỗ trợ.