GDCDLớp 11

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 7

Câu hỏi: Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 7

Trả lời: 

[CHUẨN NHẤT] Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 7

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về bài học này nhé !

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 7

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan  của nền kinh tế nhiều thành phần.

– Khái niệm thành phần kinh tế

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

– Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta

Về mặt lí luận: trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của bất cứ nước nào cũng tồn tại nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. 

Về mặt thực tiễn: số lượng thành phần kinh tế tuỳ từng nước, từng thời kì. Ở nước ta lực lượng sản xuất còn thấp kém, không đều nên có nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất khác nhau 

Những thành phần kinh tế tàn dư: kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân vẫn còn lợi ích nhất định đối với nền kinh tế 

Những thành phần kinh tế mới như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cần tiếp tục được củng cố và phát triển → Tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần

b. Các thành phần kinh tế ở nước ta

– Kinh tế nhà nước 

– Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm nhà nước, các tài sản thuộc sử hữu nhà nước có thể đưa vào sản xuất.

– Vai trò: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các vị trí then chốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế

– Kinh tế tập thể

+ Hình thức sở hữu tập thể.

+ Bao gồm: nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà hợp tác xã là nòng cốt.

+ Xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lí dân chủ và có sự giúp đỡ của Nhà nước.

=> Kinh tế tập thể cùng kinh tế nhà nước hợp thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

– Kinh tế tư nhân (c4)

+ Hình thức sở hữu tư nhân.

+ Bao gồm: kinh tế cá thể, tiểu chủ (được nhà nước khuyến khích phát triển); kinh tế tư bản tư nhân (cần được khuyến khích phát triển trong những ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm).

+ Kinh tế tư nhân đóng vai trò là động lực của nền kinh tế

– Kinh tế tư bản Nhà nước (c5)

+ Hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư bản tư nhân hoặc tư bản nước ngoài.

+ Các hình thức hợp tác: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,…

+ Có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí; là giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh và kinh doanh có hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

+ Giữ vai trò là cầu nối đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên CNXH, bỏ qua TBCN.

– Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

+ Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nước ngoài về vốn, là thành phần kinh tế có quy mô lớn về vốn, trình độ quản lí hiện đại, trình độ công nghệ cao, đa dạng về đối tác cho phép thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta.

+Thành phần này phát triển theo hướng sản xuất kinh doanh để xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với thu hút công nghệ cao, hiện đại, tạo việc làm. Vì vậy, cần tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường kinh tế, pháp lí thu hút nhiều vốn đầu tư, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển.

=> Các thành phần kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh lẫn nhau, góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,

c. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

[CHUẨN NHẤT] Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 7 (ảnh 2)

Ủng hộ và vận động người khác thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần 

Tham gia hoạt động kinh tế ở gia đình 

Chọn quy mô hình thức sản xuất, kinh doanh hợp lí và đúng pháp luật 

Làm việc ở bất kì thành phần kinh tế nào phù hợp năng lực của bản thân

2. Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước 

a. Sự cần thiết, khách quan phải có vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

– Do yêu cầu cần phải thực hiện vai trò của chủ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất (vốn) đối với các doanh nghiệp nhà nước

– Do yêu cầu cần phải phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của kinh tế thị trường.

– Do yêu cầu cần phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta.

b. Nội dung quản lí kinh tế của nhà nước

– Quản lí danh nghiệp nhà nước với tư cách nhà nước là người chủ sở hữu.

– Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

c. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước

– Tiếp tục đổi mới các công cụ kế hoạch hóa, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lí.

– Tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước để điều tiết thị trường.

– Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công thức theo hướng công khai, minh bạch, tinh gọn, có năng lực, sáng tạo và vững mạnh.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button