GDCDLớp 11

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Câu hỏi: Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Trả lời: 

[CHUẨN NHẤT] Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về bài học này nhé !

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 9

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

a. Nguồn gốc của nhà nước 

Nhà nước xuất hiện khi xã hội công xã nguyên thuỷ tan rã, xã hội chiếm hữu nô lệ hình thành với 2 giai cấp đối kháng. 

Đó là giai cấp thống trị (chủ nô) và giai cấp bị trị (nô lệ). Để bảo vệ địa vị thống trị của mình giai cấp này tổ chức ra một bộ máy để trấn áp. → Bộ máy đó là bộ máy nhà nước.

b. Bản chất nhà nước

Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. Tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc 

Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Bạo lực và trấn áp: chống lại các giai cấp bóc lôt, thế lực thù địch để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Tổ chức và xây dựng: xây dựng xã hội mới – xây dựng nền kinh tế văn hóa xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ nghĩa

=> nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân: Thể hiện ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước.

– Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

     + Tính nhân dân:

          ~ Nhà nước của dân, do dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí

          ~ Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

          ~ Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

+ Tính dân tộc:

          ~ Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

          ~ Có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

          ~ Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

c. Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

+ Nhà nước sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu xâm hại đến nền an ninh quốc gia, đến sự ổn định chính trị trong nước, tạo điều kiện hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng CNXH.

– Chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

+ Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.

+ Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.

+ Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

d. Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Thể chế hoá và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng sản. 

Tổ chức việc xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. 

Thể chế hoá và tổ chức thực hiện quyền dân chủ chân chính của nhân dân. Là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo đối với toàn xã hội trong quá trình xây dựng xã hội mới. 

Là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là công cụ sắc bén nhất trong cuộc đấu tranh với mọi âm mưu và hành động đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

– Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button