Lớp 11Tin Học

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Bài 13

Tóm tắt lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Tin học 11 Bài 13 chi tiết, dễ hiểu nhất, bám sát nội dung chương trình học Tin học 11, giúp các bạn học tốt.

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Bài 13

Để hiểu rõ hơn về sơ đồ tư duy trên, cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu bài 13 Tin học 11 Kiểu bản ghi nhé!

Lý thuyết Tin học 11 Bài 13

Dữ liệu kiểu bản ghi (record) dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy Tin học 11 Bài 13

Để mô tả kiểu bản ghi ta cần xác định:

– Tên kiểu bản ghi;

– Tên các thuộc tính (trường);

– Kiểu dữ liệu của mỗi trường;

– Cách khai báo biến;

– Cách tham chiếu đến trường.

Dưới đây giới thiệu cách khai báo kiểu, biến, tham chiếu đến trường và phép gán giá trị bản ghi trong Pascal.

1. Khai báo và tham chiếu đến trường

a. Khai báo

Do dữ liệu kiểu bản ghi thường dùng để mô tả nhiều đối tượng nên ta thường định nghĩa một kiểu bản ghi và sau đó dùng nó để khai báo các biến liên quan.

– Kiểu bản ghi thường được định nghĩa như sau:

type < tên kiểu bản ghi > = record

< tên trường 1 > : < kiểu trường 1 >

……………………………….

< tên trường k > : < kiểu trường k >;

end;​

– Sau khi có kiểu bản ghi, biến kiểu bản ghi có thể được khai báo như sau:

var < tên biến bản ghi > : < tên kiểu bản ghi >;

Ví dụ 1: Quan sát hình 1 dưới đây và khai báo cho kiểu bản ghi học sinh

PHP:

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Bài 13 chi tiết (ảnh 2)
Sơ đồ tư duy Tin học 11 Bài 13 chi tiết (ảnh 3)
Hình 1. Bản ghi học sinh

b. Tham chiếu đến trường

– Cú pháp: < Tên biến bản ghi >. < Tên trường >

– Ví dụ 2:

+ Nếu A là biến kiểu bản ghi và X là tên một trường của A, thì tham chiếu đến trường X, ta viết: A.X

+ Để tham chiếu đến điểm tin học của một học sinh trong ví dụ trên ta viết: A.Tin

2. Gán giá trị

Có 2 cách để gán giá trị cho biến bản ghi:

+ Cách 1. Dùng lệnh gán trực tiếp: Nếu A và B là hai biến bản ghi cùng kiểu và thì ta có thể gán giá trị của B cho A bằng câu lệnh: A:= B;

+ Cách 2. Gán giá trị cho từng trường: Có thể thực hiện bằng lệnh gán hoặc nhập từ bàn phím.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Tin Học 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button