Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 39 Quốc tế thứ hai ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 39 ngắn nhất: Quốc tế thứ hai, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 39 Quốc tế thứ hai ngắn nhất

Mục tiêu bài học

– Nắm được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX.

– Nắm và hiểu được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen.

– Hiểu được cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong quốc tế thứ hai phản ánh cuộc đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng: Mác xít và phi Mác xít trong phong trào công nhân quốc tế.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 39 ngắn nhất

Câu hỏi trang 198 Sử 10 Bài 198 ngắn nhất: Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX.

Trả lời:

Những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX là:

– Diễn ra mạnh mẽ ở các nước Đức, Pháp, Anh, Nga, Mĩ,…

+ Ở Đức, phong trào đấu tranh phát triển mạnh trong những thập niên 70 – 80 buộc giai cấp tư sản phải bãi bỏ “Đạo luật đặc biệt”.

+ Ở Pháp, nhiều cuộc bãi công biểu tình của công nhân liên tiếp nổ ra đặc biệt là năm 1886.

+ Ở Anh, công nhân liên tiếp bãi công, điển hình là cuộc bãi công của hàng vạn công nhân khuân vác ở bến tàu Luân Đôn.

+ Ở Mỹ cuộc tổng bãi công của gần 40 vạn công nhân dệt Si-ca-gô ngày 1 – 5 – 1886 buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày đó đi vào lịch sử là ngày Quốc tế lao động.

– Các tổ chức cách mạng, các đảng tiến bộ cũng được ra đời ở các nước: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Đức (1875); Đảng Công nhân xã hội Mỹ (1876); Đảng Công nhân Pháp (1879); Nhóm giải phóng xã hội Nga (1883)…

Câu hỏi trang 198 Sử 10 Bài 199 ngắn nhất: Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăng-ghen lãnh đạo.

Trả lời:

Những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen là:

– Ngày 14 – 7 – 1889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng:

+ Nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước.

+ Đề cao vai trò đấu tranh chính trị.

+ Tăng cường phong trào quần chúng.

+ Đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, và lấy ngày 1 – 5 hằng năm làm ngày Quốc tế lao động.

– Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội, nhờ vai trò của Ph.Ăng-ghen Quốc tế thứ hai đã có những đóng góp quan trọng trong phong trào công nhân thế giới cuối thế kỉ XIX:

+ Đoàn kết phong trào công nhân ở châu Âu và Mĩ.

+ Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước…

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 39 ngắn nhất

Bài 1 trang199 Sử 10 Bài 39 ngắn nhất:  Trình bày hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai.

Trả lời:

– Cuối thế kỉ XIX, phong trào công nhân thế giới phát triển mạnh mẽ và có nhiều trưởng thành.

– Dưới ảnh hưởng của học thuyết Mác, Các tổ chức cách mạng, các đảng tiến bộ cũng được ra đời ở các nước: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Đức (1875); Đảng Công nhân xã hội Mỹ (1876); Đảng Công nhân Pháp (1879); Nhóm giải phóng xã hội Nga (1883)…

Thực tế trên đặt ra yêu cầu phải thành lập một tổ chức Quốc tế mới của giai cấp vô sản trên thế giới thay thế cho Quốc tế thứ nhất.

⇒ Trước tình hình đó 14/7/1889, Quốc tế thứ hai được thành lập.

Bài 2 trang199 Sử 10 Bài 39 ngắn nhất:  Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã?

Trả lời:

Quốc tế thứ hai bị tan rã vì:

– Sau khi Ăng-ghen qua đời, các phần tử cơ hội chủ nghĩa chống lại học thuyết Mác đưa là chủ nghĩa xét lại.

– Cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra gay gắt và phức tạp giữa khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội.

– Do sự thiếu nhất trí về đường lối chiến lược, chia rẽ về tổ chức Quốc tế thứ hai dần phân hóa và tan rã khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 39

Câu 1. Ngày 1-5 được chọn làm ngày quốc tế lao động là nhờ công lao đấu tranh của công nhân nước nào?

A, Mỹ.

B, Anh.

C, Pháp.

D, Đức.

Câu 2. Quốc tế thứ hai được thành lập thời gian nào?

A, 4-7-1980.

B, 14-7-1789.

C, 7-4-1789.

D, 14-7-1890.

Câu 3. Quốc tế thứ hai được thành lập tại nước nào?

A, Nga.

B, Pháp.

C, Mỹ.

D, Anh.

Câu 4. Người có vai trò thành lập Quốc tế thứ hai là ai?

A, Lê-nin.

B, Các-Mác.

C, Ăng-ghen.

D, Các-Mác và Ăng-ghen.

Câu 5. Vào thập niên 70-80 của thế kỷ XIX, công nhân nước nào đấu tranh buộc giai cấp tư sản phải bỏ “đạo luật đặc biệt”?

A, Pháp.

B, Đức.

C, Anh.

D, Nga.

Câu 6. Người đại diện cho trào lưu cơ hội chủ nghĩa cuối thế kỷ XIX là ai?

A, Béc-xtai-nơ.

B, Plê-kha-nốp.

C, La-phac-gơ.

D, Pru-đông.

Câu 7. F.Ăng-ghen qua đời vào thời gian nào?

A, 1885.

B, 1895.

C, 1985.

D, 1898.

Câu 8. Quốc tế thứ hai tan rã vào thời gian nào?

A, 1910.

B, 1914.

C, 1916.

D, 1918.

Câu 9. Phong trào đấu tranh đòi cải thiện đời sống cho người lao động phát triển mạnh mẽ trong thập niên 70 – 80 của thế kỉ XIX ở Đức đã buộc giai cấp tư sản phải bãi bỏ đạo luật nào?

A, Đặc biệt.

B, Trừng phạt công nhân .

C, Hạn chế công thương nghiệp.

D, Giá tối đa.

Câu 10. Cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào công nhân Anh cuối thế kỉ XIX là cuộc

A, Đình công của thợ máy trong các xí nghiệp Luân Đôn.

B, Bãi công của công nhân khuân vác ở bến tàu Luân Đôn.

C, Đấu tranh của tầng lớp bình dân ở Luân Đôn.

D, Bãi công của nữ công nhân trong các nhà máy dệt.

Câu 11. Sau khi Mác qua đời (1883), sứ mệnh lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế thuộc về ai?

A, Xanh-xi-mông.

B, S. Phu-ri-ê.

C, Lê-nin.

D, Ph. Ăng-ghen.

Câu 12. Đại hội thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức của

A, Đại hội.

B, Phong trào đấu tranh chính trị.

C, Cuộc bãi công.

D, Hội nghị cấp cao.

Câu 13. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian nào?

A, 1889 – 1895.

B, 1889 – 1900.

C, 1889 – 1914.

D, 1889 – 1918.

Câu 14. Năm 1895 diễn ra một sự kiện gây tổn thất lớn cho phong trào công nhân, đó là sự kiện nào?

A, Chính đảng vô sản ở các nước bị tan rã hàng loạt.

B, Ph. Ăng-ghen qua đời.

C, Phong trào công nhân bị đàn áp đẫm máu.

D, Quốc tế thứ hai giải tán.

Câu 15. Trong những năm đầu thế kỉ XIX, cuộc đấu tranh tư tưởng qua các đại hội của Quốc tế thứ hai diễn ra gay gắt và phức tạp giữa hai khuynh hướng nào?

A, Bảo thủ và cải cách.

B, Dân chủ tư sản và cách mạng vô sản.

C, Cách mạng và cơ hội chủ nghĩa.

D, Bạo động và bất bạo động.

Đáp án

1A

2D

3B

4C

5B

6A

7B

8B

9A

10B

11D

12A

13C

14B

15C

         

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 39: Quốc tế thứ hai trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button