Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 40 Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 40 ngắn nhất: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 40 Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX ngắn nhất

Mục tiêu bài học

– Nắm vững hoạt động của Lênin trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội, qua đó hiểu được nhờ những hoạt động đó của Lê-nin, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga ra đời đã triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân lao động.

– Nắm được tình hình Nga trước Cách mạng; diễn biến của Cách mạng, tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Nga 1905 – 1907.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 40 ngắn nhất

Câu hỏi trang 201 Sử 10 Bài 40 ngắn nhất: Trình bày hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công nhân Nga.

Trả lời:

Những hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công nhân Nga:

– Lê-nin sinh ngày 22- 4- 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ, sớm giác ngộ cách mạng rất sớm.

– Năm 1895, Lê–nin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua thành Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

– 1898, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng ngay sau đó các thành viên đều bị bắt.

– Năm 1900, Lê-nin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

– Năm 1903, chủ trì Đại hội Đảng Công nhân xã hội Nga, bàn về Cương lĩnh, điều lệ Đảng.

– Trong thời gian này, Lê-nin viết nhiều tác phẩm với tư tưởng cách mạng tiến bộ.

Câu hỏi trang 202 Sử 10 Bài 40 ngắn nhất: Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Tình hình nước Nga vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

– Nga chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

– Kinh tế: Công thương nghiệp phát triển cùng với sự xuất hiện của các công ty độc quyền.

– Chính trị:

+ Duy trị nguyên vẹn bộ máy cai trị của nền quân chủ phong kiến chuyên chế.

+ Nga hoàng bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ.

+ Nga thất bại trong chiến tranh Nga – Nhật.

– Xã hội:

+ Giai cấp công nhân tăng lên đông đảo.

+ Hầu hết các giai cấp bất mãn dưới chế độ Nga hoàng.

+ Giai cấp vô sản Nga vừa chịu ách áp bức của chế độ phong kiến, vừa chịu sự bóc lột của giai cấp tư sản trong nước và tư sản ngoài nước.

⇒ Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, thúc đẩy sự bùng nổ của cách mạng ở Nga.

Câu hỏi trang 203 Sử 10 Bài 40 ngắn nhất: Trình bày những diễn biến chính của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga.

Trả lời:

Diễn biến chính của Cách mạng Nga 1905 – 1907:

– 9/1/1905, 14 vạn công nhân Xanh Pê-tec-bua tiến đến Cung điện Mùa Đông để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng bị đàn áp đẫm máu.

– Lòng tin của nhân dân vào Nga hoàng đã bị tiêu tan, công nhân dựng chiến lũy, chuẩn bị chiến đấu, khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế” được chuyền đi khắp nơi, một làn sóng bãi công bùng lên trong cả nước.

– Mùa thu 1905, phong trào Cách mạng tiếp tục dâng cao với nhiều cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngưng mọi trệ hoạt động kinh tế và giao thông trong cả nước.

– 12/1905 cuộc tổng bãi công tại Mát-xcơ-va biến thành khởi nghĩa vũ trang, theo đó nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang cũng nổ ra ở các thành phố khác nhưng đều bị thất bại.

– Phong trào cách mạng xuống dần và kết thúc vào cuối năm 1907.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 40 ngắn nhất

Bài 1 trang 203 Sử 10 Bài 40 ngắn nhất:  Hãy nêu vai trò của Lê-nin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Vai trò của Lê-nin cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

– Năm 1895, Lê –nin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Xanh Pê-téc-bua thành Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

– 1898, thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

– Năm 1900, Lê-nin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

– Năm 1903, chủ trì Đại hội Đảng Công nhân xã hội Nga, bàn về Cương lĩnh, điều lệ Đảng.

– Trong thời gian này, Lê-nin viết nhiều tác phẩm với tư tưởng cách mạng tiến bộ: Phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

Bài 2 trang 203 Sử 10 Bài 40 ngắn nhất:  Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga.

Trả lời:

– Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế quốc chủ nghĩa.

– Ý nghĩa: Tuy thất bại nhưng có ý nghĩa lớn lao

+ Phát động giai cấp bị bóc lột và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga đứng lên đấu tranh, làm lung lay chế độ Nga hoàng.

+ Làm dấy lên một cao trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước đế quốc và thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông đầu thế kỉ XX.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 40

Câu 1. Đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được thành lập vào năm nào?

A, 1903.

B, 1900.

C, 1898.

D, 1896.

Câu 2. Tờ báo “Tia lửa” đầu tiên ra đời vào thời gian nào?

A, 1895.

B, 1903.

C, 1900.

D, 1905.

Câu 3. “Ngày chủ nhật đẫm máu” ở Nga là ngày nào?

A, 9-1-1905.

B, 1-9-1907.

C, 1-5-1904.

D, 1-12-1905.

Câu 4. Cuộc cách mạng Nga 1905-1907 ở Nga là cuộc cách mạng

A, Vô sản.

B, Dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp tư sản lãnh đạo.

C, Dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo.

D, Giải phóng dân tộc.

Câu 5. Lê-nin sinh năm nào?

A, 1871.

B, 1780.

C, 1817.

D, 1870.

Câu 6. Năm 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức chính trị, lấy tên là hội liên hiệp

A, Đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

B, Giai cấp công nhân Xanh Pê-téc-bua.

C, Giai cấp công nhân Nga.

D, Các tổ chức đảng Xanh Pê-téc-bua.

Câu 7. Năm 1898, Min-xcơ, một tổ chức đảng của giai cấp công nhân đã ra đời có tên là Đảng

A, Công nhân Nga.

B, Công nhân xã hội dân chủ Nga.

C, Xã hội dân chủ Nga.

D, Công – nông Nga.

Câu 8. Tại Đại hội của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, những đại biểu tán thành đường lối cách mạng của Lê-nin được gọi là phái gì?

A, Men-sê-vích.

B, Mác-xít.

C, Lê-nin-nít.

D, Bôn-sê-vích.

Câu 9. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nước Nga duy trì bộ máy cai trị của chế độ nào?

A, Quân chủ lập hiến.

B, Cộng hòa.

C, Dân chủ chủ nô.

D, Quân chủ phong kiến chuyên chế.

Câu 10. Cuộc biểu tình ngày 9/1/1905 diễn ra ở đâu?

A, Ô-đét-xa.

B, Min-xcơ.

C, Xanh Pê-téc-bua.

D, Mát-xcơ-va.

Đáp án

1C

2B

3A

4C

5D

6A

7B

8D

9D

10C

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button