Lịch SửLớp 12

Sự kiện nào ghi nhận Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức trở thành đảng cầm quyền

Câu hỏi: Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền

A. Phong trào dân chủ 1936- 1939 .

B. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Bạn đang xem: Sự kiện nào ghi nhận Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức trở thành đảng cầm quyền

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

D. Phong trào cách mạng 1930- 1931.

Lời giải

Đáp án đúng: B

Sự kiện đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền là Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Giải thích

Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu sâu hơn kiến thức về sự kiện Đảng cộng sản Đông dương trở thành đảng cầm quyền nhé

Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng

[CHUẨN NHẤT] Sự kiện nào ghi nhận Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức trở thành đảng cầm quyền

Trong thập niên 1920, phong trào cách mạng phản đế quốc, phản phong kiến phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Một trong những tổ chức cách mạng tích cực nhất lúc bấy giờ là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, theo thiên hướng cộng sản do Nguyễn Ái Quốc tổ chức nên năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Cuối thập niên 1920 đã có nhiều cộng sản đoàn được thành lập trong tổ chức này. Một số thành viên cấp tiến nhất muốn thành lập một đảng cộng sản thực sự ở Việt Nam thay thế cho Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời, thông qua tuyên ngôn, điều lệ của đảng, quyết định xuất bản báo Búa Liềm, cử ra ban chấp hành trung ương lâm thời của đảng gồm: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Trần Văn Cung, Nguyễn Phong Sắc, Trần Tư Chính, Nguyên Vǎn Tuân.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương

(ĐCSVN) – Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, tháng 11-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương ra Tuyên ngôn vạch trần âm mưu của thực dân Pháp, phát xít Nhật, kêu gọi nhân dân Đông Dương đoàn kết đấu tranh chống đế quốc.

Tuyên ngôn vạch rõ, chiến tranh nổ ra, đế quốc Anh, Pháp đã bắt dân chúng các thuộc địa ra chiến trường, thực hiện âm mưu chia xé thị trường của chúng. Nhân cơ hội này, Chính phủ Đalađiê đã giải tán Đảng Cộng sản Pháp và ở thuộc địa, huỷ bỏ các quyền tự do dân chủ. Ở thuộc địa thực dân và phong kiến cũng thẳng tay đàn áp bóc lột dân chúng; bắt giam các chiến sĩ cách mạng; đóng cửa các cơ quan ngôn luận. Thực dân Pháp còn thoả hiệp với đế quốc Nhật để phá cuộc kháng chiến của Trung Quốc.

Trước tình hình thế giới và Đông Dương, Tuyên ngôn nêu rõ: Đảng Cộng sản chúng tôi nhận thấy sự sống còn của dân Đông Dương trong lúc này là phải chống đế quốc chiến tranh, chống chính sách tàn ác cướp của giết người của đế quốc Pháp và phải đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp…”. Đảng kêu gọi tất cả các dân tộc Việt Nam, Miên, Lào, tất cả các tôn giáo, đảng phái đoàn kết trong “Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương” để chống đế quốc. Đảng tuyên bố: “chúng tôi tình nguyện là một đội quân trung thành dũng cảm của Mặt trận ấy”.

Tuyên ngôn chỉ rõ Mặt trận ở Đông Dương phải liên lạc mật thiết với Mặt trận ở các thuộc địa và nửa thuộc địa, với cuộc kháng chiến ở Trung Quốc và với Liên bang Xôviết.

Tuyên ngôn nêu cao các khẩu hiệu: “Cách mệnh thế giới nhất định sẽ thắng lợi”. “Cuộc cách mệnh giải phóng dân tộc Đông Dương nhất định sẽ thắng lợi!”. “Thực hiện Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương”.

Hoàn cảnh Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh

 

* Bối cảnh thế giới:

– Chiến tranh thế giới thứ hai bước sang năm thứ ba.

– Tháng 6-1941, phát xít Đức đã mở cuộc tấn công Liên Xô, thế giới hình thành hai trận tuyến, một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

* Bối cảnh trong nước:

– Thực dân Pháp câu kết chặt chẽ với phát xít Nhật để bóc lột nhân dân.

– Ngay từ đầu Đảng ta đã xác định cuộc đấu tranh của nhân dân ta là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ.

=> Trước tình hình trên, Nguyễn Ái Quốc về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941 để kịp thời đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới.

– Hội nghị chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” (gọi tắt là Việt Minh). Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày 19/5/1941.

Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm sau:

* Thứ nhất, sự lãnh đạo kịp thời: Đảng đã tận dụng thời cơ “ngàn năm có một” để tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu.

– Nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (họp từ ngày 13 đến 15-8-1945) quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi Đồng minh vào.

– Ngày 16, 17 – 8, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh đứng đầu.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

* Thứ hai,  sự lãnh đạo sáng tạo: Đảng ta đã kết hợp tài tình giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button