GDQPLớp 12

Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân ở nước ta là thế nào?

Trắc nghiệm: Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bao gồm: 

A. Sức mạnh do các yếu tố chính trị, văn hóa, khoa học. 

B. Sức mạnh quốc phòng, an ninh hiện đại.

Bạn đang xem: Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân ở nước ta là thế nào?

C. Sức mạnh của quân đội nhân dân, công an nhân dân. 

D. Có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nhé.

1. Quốc phòng toàn dân là gì?

Quốc phòng toàn dân là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, do dân, của dân”, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc, phản động; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân cần nhận thức sâu sắc để đồng tâm, hợp lực.

2. An ninh nhân dân là gì?

Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt.

Bản chất của nền an ninh nhân dân là sức mạnh tổng hợp về tinh thần và vật chất, truyền thống dựng nước, giữ nước và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Do vậy, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt. Thực tiễn đã chứng minh, dù lực lượng Công an nhân dân có được xây dựng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại đến mấy, muốn giành thắng lợi, vẫn phải phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân nói riêng, đúng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn

3. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ phòng toàn dân, an ninh nhân dân

– Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

– Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế.

– Gắn nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại.

– Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà n­ước và của toàn dân.

– Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an, đối với sự nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

4. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kì mới

4.1. Đặc điểm

– Là nền quốc phòng toàn dân, an ninh của dân là nền quốc phòng, an ninh “của dân, do dân, vì dân”.

– Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng. 

– Sức mạnh nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là cơ sở để triển khai một chiến lược tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

– Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại.

– Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân.

4.2. Mục đích

– Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

– Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

– Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

– Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

– Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình…

4.3. Nhiệm vụ

– Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân:

+ Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

+ Đánh thắng mọi kẻ thù xâm l­ược.

+ Làm thất bại âm m­ưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.

+ Nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân.

+ Giữ vững sự ổn định và phát triển trong mọi hoạt động.

+ Đấu tranh chống lại mọi hành động gây rối, phá hoại.

+ Giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

5. Những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay

– Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, an ninh.

– Không ngừng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là quân đội và công an.

6. Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

– Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhiệm của toàn dân.

– Mọi công dân, mọi tổ chức, lượng đều phải tham gia theo phạm vi và khả năng của mình

– Đối với sinh viên phải tích cực học tập nâng cao hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức quốc phòng, an ninh, nhận thức rõ âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

– Trên cơ sở đó tự giác, tích cực luyện tập các kỹ năng quân sự, an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do nhà trường và địa phương triển khai.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button