Tải Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05 /CT-UBND

Vĩnh
Long, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2021

Nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 góp phần
hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Chỉ tiêu
Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết số
276/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển
kinh tế – xã hội năm 2021; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, đồng thời tăng cường các biện pháp quản
lý, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp Cục Thuế tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

1. Cục Thuế

Cục trưởng Cục Thuế
chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành
có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành ph; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên cơ sở dự toán thu ngân
sách năm 2021 được giao, triển khai
thực hiện đồng bộ các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh
tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với
ngân sách nhà nước, chỉ đạo quyết liệt công
tác thu ngân sách nhà nước ngay đầu
năm 2021, cụ thể:

– Tăng cường công tác tuyên truyền,
hỗ trợ người nộp thuế, phổ biến kịp thời đến người nộp thuế các chính sách thuế
mới, thủ tục hành chính thuế sửa đổi bổ sung, các
chính sách pháp luật thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

– Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt
nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân
sách. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, điều
kiện hưởng ưu đãi miễn, giảm
thuế, liên tục lỗ nhiều năm; doanh
nghiệp chưa thanh, kiểm tra thuế trong
nhiều năm, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài
nguyên khoáng sản, chuyển giá, xây
dựng, phương tiện giao thông vận tải; cá nhân làm thầu xây dựng nhà ở,; tăng cường
chỉ đạo thực hiện các Đề án
quản lý
xăng dầu, thương mại điện tử và mở rộng cơ sở tính thuế.

– Rà soát đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê
khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ,
thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ
phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

– Tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thu nợ thuế và
thực hiện đầy đủ các biện pháp thu nợ theo quy
định pháp luật thuế, nâng cao
tính hiệu quả thực hiện của Ban Chỉ đạo thu nợ từ tỉnh đến cơ sở, kiên quyết
thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy định pháp luật thuế, hạn chế nợ thuế mới phát
sinh trong năm và đảm bảo nợ thuế đến ngày 31/12/2021
không vượt quá chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao. Tổ chức thực hiện
đầy đủ, phân loại các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp theo quy
định Luật Quản lý thuế. Quản lý chặt chẽ công tác
hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy
định, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật
để trốn thuế, gian lận hoàn thuế.

– Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong công vụ.
Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP
ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2021. Tổ chức tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp,
hợp tác xã và hộ khoán thuế.

– Thực hiện sơ kết
hàng quý công tác thu ngân sách để phối hợp Sở Tài chính,
Kho bạc Nhà nước tham mưu kịp thời cho Ủy
ban nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán chi ngân sách tại địa phương theo cân đối nguồn thu.

2. Sở Tài nguyên và
Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải quyết nhanh các
thủ tục về đất đai theo quy định.

Chủ động, tích cực phối hợp
chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện ứng dụng kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ
quan Tài nguyên và Môi trường với cơ quan thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính
trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất
đai, tài nguyên khoáng sản, … tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển
khai thực hiện các dán đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và thực hiện nộp ngân
sách nhà nước theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin
quản lý thuế, đôn đốc
thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nợ thuế đối với
tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; các trường hợp tổ chức, cá nhân nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản nợ thuế liên quan đến khai thác khoáng sản thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực
hiện đối chiếu sản lượng tài nguyên đã
khai thác tại từng mỏ được tổ chức khai thác khai, nộp thuế do cơ quan thuế
cung cấp với dữ liệu đã có tại
cơ quan Tài nguyên và Môi trường; Trường hợp sản lượng khai thuế không phù
hợp sản lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu
vi phạm pháp luật thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách
nhiệm phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định của
pháp luật.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành có
liên quan đẩy mạnh, khai thác nguồn thu NSNN
từ nguồn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Phối hợp với các
cơ quan liên quan, cơ quan thuế quản lý các công trình xây dựng không thực hiện kê khai
thuế theo quy định.

Hàng tháng, Sở Xây dựng cung cấp thông tin phối hợp về danh
sách chủ hộ, công trình đã cấp giấy phép xây dựng nhà ở theo thẩm quyền cho Cục
Thuế; Phòng Quản lý đô thị, Kinh tế Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố cung cấp
thông tin phối hợp về danh sách chủ hộ, công trình đã cấp giấy phép xây dựng
nhà ở theo phân cấp cho Chi cục Thuế.

Phối
hợp với cơ quan thuế thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân,
tổ chức kinh doanh bất động sản thực
hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và thực hiện nghĩa vụ thuế
theo quy định của Luật quản lý thuế.

4. Sở Tài chính xác định và ghi thu,
ghi chi vào ngân sách nhà nước kịp
thời các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như tiền bồi
thường, giải phóng mặt bằng theo dự án được phê duyệt, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đúng theo quy định;
phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế đôn đốc các chủ đầu tư các dán nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

Phối hợp Cục Thuế các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị
xã, thành phố quản lý chỉ đạo thu tốt các nguồn thu theo dự toán,
quản lý chặt chẽ các nguồn thu, không bỏ sót và thất
thoát các khoản và nguồn thu ngân
sách, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo điều hành dự toán thu,
chi ngân sách địa phương năm 2021 hiệu quả
phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

5. Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước;
phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách
nhà nước do cơ quan thuế phát hành và cung cấp
kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu
cầu của cơ quan thuế đúng quy định của
pháp luật.

6. Công an tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan
trao đổi thông tin, điều tra làm rõ, thực hiện xử lý
nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm
pháp luật
thuế và phối hợp truy thu thuế ẩn lậu, thu nợ đọng thuế.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý,
giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tiếp nhận các hồ sơ
do cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh
vực thuế chuyển đến, tiến hành điều tra, xử lý tội phạm trong lĩnh vực thuế
theo quy định của pháp luật; trường hợp không khởi tố vụ án hình sự hoặc đình
chỉ điều tra vụ án thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý thuế biết rõ
lý do và chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế giải quyết theo thẩm quyền.

7. Cục Quản lý
thị trường chủ trì, phối hợp với Công
an, Cục Thuế và các sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra
định kỳ năm 2021. Tăng cường công tác kiểm tra,
kiểm soát thị trường; thực hiện tốt các giải
pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương
mại
hàng giả, tập trung vào các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu, các sản
phẩm thuốc lá; hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết bị, vật tư y tế; các mặt
hàng phân bón, vật tư nông nghiệp; hoạt động kinh doanh xăng dầu, kinh doanh
khí; thương mại điện tử hoặc trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh; sản
xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công
thương. Chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, phương án kiểm tra đột
xuất đối với hoạt động vận chuyển, mua bán cát sông, xăng dầu không có hóa đơn,
không rõ nguồn gốc, gian lận về thuế. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thường
xuyên phối hợp với các Chi cục Thuế khu vực, cử công chức tham gia các Đoàn
kiểm tra, đôn đốc, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách trên địa bàn quản
lý.

8. Ngân hàng
Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long
có trách nhiệm chỉ đạo các Chi nhánh
Ngân hàng thương mại trên địa bàn: Phối hợp với
cơ quan thuế trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc
thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước
do cơ quan thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông
tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan
thuế theo quy định của pháp luật.

 9. Sở Thông tin và Truyền
thông chủ trì phối hợp với Cục Thuế và các
cơ quan báo, đài trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền
kịp thời đầy đủ các chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí cho doanh
nghiệp, người dân đặc biệt là các Luật thuế
mới, pháp luật
sửa đổi, bổ sung nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, nâng cao tính tự giác của doanh
nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế để quản lý
thuế đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng,
trò chơi điện tử trên mạng.

10. Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, cơ quan thuế để đôn đốc thực hiện công
tác đăng ký thuế, nộp thuế đối với các phương tiện vận
tải.

Cung cấp thông tin liên quan
đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải
hàng hóa, hành khách.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thị xã, thành phố chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan thuế thành lập hoặc củng cố Tổ liên
ngành (Chi cục Thuế; Công an; Quản lý thị trường; Kinh
tế hạ tầng, …) thực hiện công tác quản lý, khai thác
nguồn thu ngân sách, chống
thất thu, thu nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm về thuế, gian lận
thương mại và kiểm tra hóa đơn chứng từ đối với hàng
hóa lưu thông trên thị trường thuộc
địa bàn quản lý.

Ban
hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và
giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức
thực hiện. Chỉ đạo chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan
thuế tổ chức thực hiện thu thuế, đôn đốc thu nợ thuế.

12. Báo Vĩnh
Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Cổng
Thông tin điện tử tỉnh phối hợp Cục Thuế tăng cường đưa các tin, bài phản ánh kịp thời các thông tin về chính sách, pháp luật
thuế, tình hình thực hiện dự toán thu ngân
sách trên địa bàn, những điển hình người nộp thuế
thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách
Nhà nước.

Riêng
công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử, các sở, ngành có
liên quan có trách nhiệm tích cực phối hợp, hỗ trợ cho Cục Thuế theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh
Long phê duyệt đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực
kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”

13. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Ch
tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm
tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Cục trưởng
Cục Thuế tổ chức triển khai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị, đồng thời báo cáo kết quả
thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
– TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
– TT.UBND tỉnh;
– Thủ trưởng các sở, ban, ngành
tỉnh;
– Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố;
– Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
– Các phòng NC; Trung tâm;
– Lưu: VT.6.03.02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file