Tải Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 02/08/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/CT-UBND

Hà Nam, ngày 02
tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ
VIỆC TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN MẠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thời gian qua, việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan
nhà nước, từng bước xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, công
tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng chưa được các cơ quan quan tâm đúng
mức, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông
tin trên môi trường mạng; thậm chí một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn chủ
quan, sơ hở trong quản lý thông tin nội bộ và thông tin bí mật nhà nước, dẫn
đến nguy cơ mất an toàn thông tin.

Để khắc phục những tồn tại, hạn
chế nêu trên, nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng
của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu
cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Quán triệt và chỉ đạo cán
bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật
An toàn thông tin mạng, Luật An an ninh mạng, Luật Cơ yếu, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày
16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng,
Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công
tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới, Chỉ thị số
14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng
chống phần mềm độc hại, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp
hạng của Việt Nam, Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng
máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan
nhà nước tỉnh Hà Nam.

b) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin mạng; chủ động phòng tránh lộ lọt bí mật nhà nước.

c) Tổ chức kiểm tra, rà soát,
đánh giá bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm, thiết
bị mạng, phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng…; kịp thời phát hiện
và xử lý các sự cố, lỗ hổng về mặt kỹ thuật của hệ thống thông tin, ngăn chặn,
bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng của cơ quan, đơn vị; thực hiện sao lưu
định kỳ các cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị.

d) Bố trí đào tạo, bồi dưỡng,
tuyển dụng cán bộ chuyên trách phụ trách về công nghệ thông tin có đủ năng lực
trình độ chuyên môn để trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống mạng và các hệ
thống thông tin của cơ quan, đơn vị.

đ) Các cơ quan, đơn vị có Trang
thông tin điện tử tổng hợp, Cổng thông tin điện tử, các hệ thống thông tin có kết
nối Internet phải thực hiện theo dõi thường xuyên trong quá trình hoạt động nhằm
phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra; kiểm soát chặt chẽ các thông tin
trước khi đưa lên trên Trang thông tin điện tử tổng hợp, Cổng thông tin điện tử
và các hệ thống thông tin khác.

e) Không lưu trữ cơ sở dữ liệu,
tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên máy tính kết nối
mạng Internet, mạng nội bộ. Cần phải loại bỏ triệt để khi chuyển đổi mục đích
sử dụng các thiết bị đã lưu cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ có chứa thông tin thuộc
phạm vi bí mật nhà nước.

g) Không soạn thảo, in ấn tài
liệu mật trên máy tính có kết nối mạng, điện thoại thông minh, máy tính bảng;
bố trí máy tính độc lập, không kết nối mạng để soạn thảo, in ấn tài liệu mật.

h) Trường hợp xảy ra các sự cố,
phát hiện tấn công mạng hoặc mã độc nguy hiểm cần kịp thời chủ động xử lý. Nếu
ngoài khả năng thực hiện, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh và các cơ quan
liên quan để xử lý.

2. Sở Thông tin và Truyền
thông

a) Triển khai đồng bộ giải pháp
kỹ thuật thực hiện giám sát an toàn thông tin, tập trung cho các hệ thống thông
tin quan trọng của tỉnh đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp
vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật; đầu mối chuyên
trách về an toàn thông tin.

b) Chủ động phối hợp với Cục An
toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin
và Truyền thông thực hiện rà soát, phát hiện, cảnh báo và xử lý sự cố mất an
toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh.

c) Chủ trì phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy
ban nhân dân tỉnh đầu tư trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật, phần mềm bảo mật
chuyên dùng để nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong
hoạt động của các cơ quan nhà nước.

d) Xây dựng chương trình, kế
hoạch và tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức thực hành kỹ năng về an toàn, bảo
mật thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các
cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

đ) Tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đảm bảo an toàn
thông tin. Phối hợp với Công an tỉnh trong hoạt động phòng, chống tội phạm trong
lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông
tin và Truyền thông và các ngành liên quan tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình
trong công tác đảm bảo an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; triển khai các
biện pháp, công tác nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý
nghiêm các hành vi xâm phạm an toàn, an ninh thông tin mạng.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đẩy mạnh công tác đảm bảo an
ninh thông tin mạng của hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng; chủ động xây
dựng các phương án phòng vệ trước các cuộc xâm nhập, tấn công hệ thống thông
tin; chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng cứu các sự cố thông tin
mạng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Căn cứ khả năng ngân sách để bố
trí kinh phí hàng năm triển khai hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh mạng của
các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực an
toàn thông tin và đào tạo nhận thức về an toàn thông tin cho toàn bộ công chức,
viên chức của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

7. Các doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ viễn thông, Internet

Phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin mạng đối với hạ tầng viễn thông, Internet. Tham gia vào công tác ứng
cứu và khắc phục sự cố cho các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh khi có
yêu cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này;
giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông

 

 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file