Tải Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 05 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ
VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THÔNG TIN, BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, hoạt động thông tin
báo chí trên địa bàn tỉnh đã phản ánh khá đầy đủ chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá
hình ảnh Hà Tĩnh đến với bạn bè trong
nước và quốc tế; thông tin kịp thời các sự kiện nổi bật, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và mọi mặt đời sống xã hội, góp
phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh.

Tuy vậy, trong hoạt động tác nghiệp
báo chí vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng sử dụng các loại thẻ, giấy giới thiệu không đúng quy định; lợi dụng
danh nghĩa báo chí để gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; một số thông tin trên
báo chí còn có biểu hiện thiếu khách quan, chính xác, sai
sự thật làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Một số cơ quan, tổ
chức, địa phương chưa làm tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo
chí và chậm xử lý, phản hồi các thông tin báo chí nêu.

Để tăng cường công tác quản lý nhà
nước, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

– Tiếp tục triển khai tốt Luật Báo
chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018,
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thông tin, báo chí.

– Thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của
pháp luật; cập nhật thông tin về người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn
lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và thông
báo cho Sở Thông tin và Truyền thông. Chủ trì, phối hợp
với Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời tổ chức họp báo
để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề, sự kiện lớn, những chương trình,
dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để triển
khai tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận cao
trong triển khai thực hiện.

– Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ
chức kiểm tra, xác minh thông tin những tin, bài điều tra, phản ánh những vấn
đề tiêu cực, bức xúc và xem xét xử lý theo thẩm quyền. Báo cáo nhanh về UBND
tỉnh trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi báo đăng và tiến hành kiểm tra, xác minh, tổng hợp báo
cáo cụ thể về UBND tỉnh trong vòng 7 ngày kể từ ngày báo
đăng. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý phản hồi thông tin sai sự
thật.

– Ban hành và công bố công khai quy
chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình
đúng với quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

– Yêu cầu phóng viên các cơ quan báo
chí khi đến liên hệ công tác xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ
quan báo chí do lãnh đạo cơ quan báo chí ký, có ghi rõ tên cá nhân, tổ chức
được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Khi phát
hiện dấu hiệu giả mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí, cơ quan,
tổ chức thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền thông để
phối hợp kiểm tra, xử lý.

– Quản lý hoạt động cổng thông tin
điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin đúng mục đích,
nội dung và quy định của pháp luật.

– Tuyên truyền cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phát ngôn, cung cấp thông
tin cho báo chí và người dân; ứng xử phù hợp khi tham gia mạng xã hội, chia sẻ
các thông tin trên môi trường mạng internet; nhận thức đầy đủ các hành vi bị cấm của Luật An ninh mạng.

– Khi tổ chức họp báo phải thực hiện
thủ tục hành chính theo quy định; tổ chức gặp mặt báo chí phải thông báo cho Sở
Thông tin và Truyền thông biết để phối hợp xử lý các vấn đê liên quan.

2. Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo
chí địa phương; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoạt động trên địa
bàn tỉnh

– Các cơ quan chủ quản báo chí thực
hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Báo chí năm 2016, Luật
Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số
09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn
bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí. Chỉ đạo các cơ quan báo chí thực
hiện đúng tôn chỉ, mục đích; tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan
báo chí trực thuộc; thực hiện khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố
cáo theo quy định của pháp luật.

– Các cơ quan báo chí thực hiện đúng
với tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật về báo chí; quản lý chặt chẽ
hoạt động tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, không để xảy ra việc lợi dụng danh
nghĩa báo chí để sách nhiễu, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Phổ biến,
quán triệt Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng và quy định
về phát ngôn, cung, cấp thông tin cho báo chí để phóng viên, người lao động
thực hiện đúng quy định, ứng xử phù hợp trong tác nghiệp báo chí và khi tham
gia mạng xã hội.

– Nhà báo, phóng viên thực hiện quyền
và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; khi làm việc với cơ quan, tổ
chức phải chủ động xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu
của cơ quan báo chí kèm giấy tờ tùy thân; khi phát hiện tổ chức, cá nhân không
thực hiện đúng quy định về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hoặc
các trường hợp lợi dụng danh nghĩa, giả mạo báo chí cần thông báo ngay cho cơ
quan Công an, Sở Thông tin Và Truyền thông để phối hợp xử lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

– Phối hợp tuyên truyền cho các tầng
lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng,
đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến an ninh mạng. Phối hợp với
Công an tỉnh tham mưu các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

– Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ
quản báo chí trong việc sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí địa phương; thực hiện
thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí theo
đúng quy định hiện hành.

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản
quy định, tài liệu hướng dẫn công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
để các địa phương, đơn vị thực hiện đúng quy định, đặc biệt trong các trường
hợp đột xuất, bất thường, các sự kiện lớn của tỉnh. Kiểm
tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các địa
phương, đơn vị, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của các tổ chức,
cá nhân liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
tổ chức, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin kịp thời
đối với những vấn đề lớn, những vụ việc tồn đọng, bất cập
chưa được xử lý.

– Rà soát, cập nhật thông tin, tổ
chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người phát ngôn và cung
cấp thông tin cho báo chí của các địa phương, đơn vị; nâng cao kỹ năng quản lý,
biên tập, nghiệp vụ cho cán bộ biên tập của các bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức.

– Thường xuyên cập nhật danh sách Văn
phòng đại diện, phóng viên thường trú của các báo trên Cổng
Thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở
Thông tin và Truyền thông.

4. Công an tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông ngăn chặn, xử lý các hành vi làm lộ bí mật nhà nước, xâm phạm
an ninh quốc gia và trật tự xã hội khi cung cấp, chia sẻ thông tin trên báo
chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xử lý
hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội;
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong
hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

– Chủ động phòng ngừa, kịp thời phối
hợp xác minh các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, báo chí.
Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an
toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa
bàn tỉnh.

– Tham mưu, hướng dẫn các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, cá nhân thực
hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung cấp và sử dụng thông
tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở,
ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Thông tin
và Truyền thông;
– TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành cấp tnh;
– UBND các huyện, thành phố, thị xã;
– Chánh VP, các PVP;
– Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
– Lưu: VT, KGVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file