Tải Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 09/CT-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 6 năm 2019

CHỈ THỊ

VỀ
VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU
LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Sau gần 10 năm triển khai thi hành
Luật Lý lịch tư pháp, Luật đã thực sự đi vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng yêu cầu
quản lý nhà nước và nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng của công
dân. Một trong những yêu cầu nhằm cụ thể hóa chủ trương cải cách Tư pháp, đáp
ứng tiến trình cải cách, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội
nhập quốc tế là xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên phần mềm Hệ thống
Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp. Theo đó, các việc xây dựng
cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cơ chế cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý
thông tin lý lịch tư pháp phải được quản lý thống nhất, hiệu quả trong phạm vi
cả nước. Thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ
động phối hợp với các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, cơ quan có liên
quan trong Quân đội, cơ quan Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân cấp xã và các
cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện tốt việc tra cứu, xác minh, trao đổi,
cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; chủ động, tích cực tạo lập dữ liệu lý lịch
tư pháp điện tử và hồ sơ lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy, bước đầu sử dụng và
khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp
cho cá nhân, cơ quan tổ chức.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên
địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập. Số lượng thông
tin lý lịch tư pháp của tỉnh chưa được xử lý, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu lý
lịch tư pháp còn tồn đọng khá lớn; tình trạng ghi thiếu, sai sót thông tin
trong quá trình lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung
tại một số cơ quan chức năng đã được khắc phục nhưng chưa triệt để; công tác
lập, lưu trữ hồ sơ giấy và sử dụng, khai thác Cơ sở dữ
liệu lý lịch tư pháp để phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp chưa được thực sự
quan tâm, chú trọng … Thực trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và
hiệu quả của công tác xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cũng như
dẫn đến một số trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị chậm thời hạn.

Nguyên nhân chủ yếu của những bất
cập, hạn chế nêu trên là do nhiều cơ quan có thẩm quyền còn chưa nắm rõ tầm
quan trọng của việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp để phục
vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; công chức làm công tác lý
lịch tư pháp tại Sở Tư pháp còn thiếu về số lượng, thường xuyên có sự điều
động, luân chuyển do vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nên chưa đạt được tính chuyên
nghiệp; trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, sử dụng và
khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm
vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp
Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đáp ứng yêu cầu của tình hình
mới hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán
triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận
thức và ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức
và người lao động về vị trí, vai trò của công tác lý lịch tư pháp. Xác định
nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm
2013, tăng cường quản lý kinh tế – xã hội của địa phương.

2. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai có trách
nhiệm:

– Chủ trì, phối hợp với các sở,
ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức
triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Chủ động, tích cực phối hợp tra
cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và rà soát thông tin lý lịch tư pháp. Phối
hợp chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân,
Công an, cơ quan có liên quan trong Quân đội, cơ quan Thi hành án dân sự và các
cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc cung cấp, tra cứu, xác minh, rà
soát thông tin lý lịch tư pháp, bảo đảm thông tin lý lịch tư pháp được cung cấp
đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả
thực hiện Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp và cập nhật
thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai với các cơ quan: Công
an, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có
liên quan.

– Tổ chức giải quyết triệt để, dứt
điểm số lượng thông tin lý lịch tư pháp còn tồn đọng, chưa được xử lý. Khắc
phục tình trạng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bị thiếu hụt, không đầy đủ, đồng
bộ, không phát huy được vai trò, ý nghĩa của Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo
yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp. Chủ động, tích cực lập lý lịch tư pháp, cập
nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung, từng bước xây dựng Cơ sở dữ liệu lý
lịch tư pháp điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện nghiêm túc
và thường xuyên việc tiếp nhận, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy
định. Có giải pháp kiểm tra, kiểm soát công tác xử lý, cập nhật thông tin, bảo
đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu. Thực hiện đúng quy định việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp có từ ngày 01/7/2010 để cấp
Phiếu lý lịch tư pháp, hạn chế tối đa tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu lý
lịch tư pháp.

– Chủ động kiện toàn, bổ sung cán bộ
làm công tác lý lịch tư pháp, bảo đảm biên chế chuyên trách
làm công tác lý lịch tư pháp. Quan tâm, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả những
cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp; có giải
pháp bố trí hợp lý nhân lực từ hợp đồng lao động, điều động, biệt phái viên
chức từ các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây
dựng, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

– Phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Lào
Cai tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ
tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ
liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng
dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

3. Công an tỉnh Lào Cai có trách
nhiệm chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố thực hiện cung
cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
và Sở Tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thời gian theo quy định.

4. Đề nghị các
cơ quan Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và
các cơ quan, tổ chức liên quan khác thực hiện việc phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý
lịch tư pháp.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ
trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho việc xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp,
cập nhật, khai thác, xử lý thông tin về lý lịch tư pháp.

6. UBND các huyện, thành phố khi ban
hành Trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và
UBND các xã, phường, thị trấn khi cấp Trích lục khai tử có trách nhiệm gửi bản
chính hoặc bản sao cho Sở Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị nếu
có vướng mắc, khó khăn, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời
về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp;
– Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia;
– TT.Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
– CA, TAND, VKSND, THADS cp tỉnh, cấp huyện;
– UBND các huyện, TP;
– Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ.
– Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– CVP, PCVP1,2;
– Lưu: VT, NC3.

CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file