Tải Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 10/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/CT-CTUBND

Vĩnh Phúc,
ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG
CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT
ĐỘNG, CỦNG CỐ VỮNG CHẮC HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH
PHÚC

Thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín
dụng giai đoạn 2011- 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01
tháng 3 năm 2012 và Đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử
lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày
19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống Qũy tín dụng nhân dân trên địa bàn
tỉnh đã liên tục được củng cố, phát triển theo định hướng, chính sách của Đảng
và Nhà nước về phát triển loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã, góp phần
tạo nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời
sống, tạo công ăn việc làm và góp phần xóa đói, giảm nghèo, hạn chế tình trạng
cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn một số Quỹ
tín dụng nhân dân hoạt động yếu kém, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích
hoạt động, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội
trên địa bàn và an toàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Hành lang pháp lý
cho hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân còn thiếu và chưa đồng bộ. Ở một số
nơi, chính quyền địa phương các cấp còn thiếu sự quan tâm phối hợp trong công
tác quản lý nhà nước, xử lý kịp thời sai phạm.

Ngày 12/3/2019 Thủ Tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg
“Về tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc
hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân”. Nhằm triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của
Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường vai trò, trách nhiệm, công tác phối
hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh, củng cố, nâng cao an
toàn, hiệu quả, hoạt động ổn định, phát triển bền vững của hệ thống Qũy tín
dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu
các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Ủy ban nhân dân các cấp
và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt
các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục triển
khai thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng
nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
chặt chẽ hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân, kịp thời phối hợp với cấp ủy,
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân
yếu kém, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật và các vấn đề nảy sinh trong
quá trình củng cố, chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, giúp Quỹ tín
dụng nhân dân yếu kém kịp thời khắc phục khó khăn, tồn tại, hoạt động phát
triển, an toàn, bền vững.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, phường, xã nơi có Quỹ
tín dụng nhân dân hoạt động tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi
nhánh tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác quản lý cán bộ, nhân sự làm việc tại các
Quỹ tín dụng nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm; tăng cường
quản lý hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, đảm bảo phát triển lành mạnh, ổn
định, phù hợp quy định của pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống
Quỹ tín dụng nhân dân; quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Quỹ
tín dụng nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân,
đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh; đấu
tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an toàn
hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; chỉ đạo các cơ quan chức năng
trên địa bàn tỉnh kịp thời thu hồi nợ, tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân bị
khách hàng chiếm dụng hoặc cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm
đoạt.

3. Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với Ngân
hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, các Sở, ban, ngành có liên quan và
chính quyền địa phương các cấp xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt
động của Quỹ tín dụng nhân dân; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã
hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi nợ, tài sản của các Quỹ tín dụng
nhân dân bị khách hàng chây ỳ trả nợ hoặc cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm
pháp luật chiếm đoạt.

4. Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh
tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng
gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, Đề án củng cố và phát triển hệ thống
Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng
Chính Phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt; Thực hiện phương
án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của đơn vị giai đoạn 2016-2020 đã được Ngân
hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt; Nâng cao năng lực, trình
độ, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều
hành Quỹ tín dụng nhân dân, phát huy vai trò kiểm soát, kiểm toán nội bộ của
Quỹ tín dụng nhân dân, đảm bảo Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên nguyên tắc
tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu
chủ yếu là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Giám
đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã,
phường, thị trấn; Chủ tịch các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh quán
triệt và chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc
theo dõi sát sao, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ
đạo tại Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết qủa thực hiện về UBND tỉnh
theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc phải kịp thời
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
– TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh
(b/c);
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
– CPVP;
– Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Công an tỉnh;
– NHNN – Chi nhánh tỉnh;
– UBND xã, phường, thị trấn;
– Các Qũy TDND trên địa bàn tỉnh;
– Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh;
– CV NCTH;
– Lưu: VT, KT3. (H b)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

 

Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2019 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file