Tải Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/CT-UBND

Thừa
Thiên Thuế
, ngày 15 tháng 4 năm 2020

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG
TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, AN NINH
TRẬT TỰ TRONG GIAI ĐOẠN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Dịch bệnh Covid-19 đã, đang và dự báo
còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến phát triển
kinh tế-xã hội của tỉnh, để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe và đời sống người dân trong thời gian thực hiện các
giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; nhằm triển khai thực hiện các chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, triển khai Nghị quyết
41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính
phủ thường kỳ tháng 3/2020, Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về
thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành,
các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND
thành phố Huế, các thị xã và các huyện tập trung triển
khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Căn cứ
chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động quán triệt, nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nghiêm
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện các chính sách an sinh xã
hội, xem đây là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong giai đoạn
hiện nay; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; xây dựng các giải pháp thiết thực chăm lo, cải
thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
trên địa bàn.

2. Việc tổ chức triển khai Nghị
quyết 42/NQ-CP của Chính phủ phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng
một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối
tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ bằng văn bản.

– Xác định được đối tượng nào thì chi
trả ngay, theo phương thức “cuốn chiếu”; Đối với các đối tượng có thể hưởng từ 2 mức hỗ trợ trở lên thì chi trả trước mức hỗ trợ đã được xác định.

– Tổ chức chi trả với các phương thức
phù hợp trong tình hình dịch bệnh, ưu tiên hình thức giao tận nhà cho người
được hỗ trợ;

– Thực hiện cập nhật thường xuyên
tình hình hỗ trợ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh.

– Công khai, biểu dương những trường
hợp đối tượng được hưởng tự nguyện không tham gia. Xử lý kịp thời các trường
hợp khai báo không đúng đối tượng để hưởng lợi; thiếu trách
nhiệm trong quản lý làm ảnh hưởng công tác hỗ trợ.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Khẩn trương tham mưu thành lập Ban
chỉ đạo của tỉnh về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
(BCĐ); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực BCĐ.

b) Chủ động xây dựng Kế hoạch thực
hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh; Thường xuyên cập nhập các văn bản chỉ đạo của
Trung ương, kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn cụ
thể để các địa phương triển khai thực hiện. Hướng dẫn triển khai các thủ tục rà
soát, thẩm định, xác nhận, phê duyệt, chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ.

c) Tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Sở
Tài chính để làm cơ sở tham mưu nguồn kinh phí hỗ trợ.

d) Tổng hợp, báo
cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ
cho các đối tượng, báo cáo UBND tỉnh tại các cuộc họp giao
ban về phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Chủ tịch UBND thành phố Huế,
các thị xã và các huyện

a) Thành lập các Ban Chỉ đạo cấp
huyện; chỉ đạo thành Ban Chỉ đạo cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng
ban. Thành phần Ban Chỉ đạo đảm bảo các lĩnh vực và tổ
chức xã hội, gồm: lao động – thương binh và xã hội, tài
chính, thuế, ngân hàng chính sách, công an, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn
lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ. Ban Chỉ đạo có nhiệm
vụ: Chỉ đạo việc rà soát, tổng hợp, phân loại, xác nhận, phê duyệt, chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo phân cấp, đảm
bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai, minh bạch,
không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên
địa bàn.

b) Giám sát chặt chẽ việc thực hiện
các quy trình, quy định về xét chọn các đối tượng (chú ý 3 khâu: rà soát đối
tượng, thẩm tra, chi trả).

c) Trong thời gian chờ hoàn thành các
thủ tục, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện chủ động nguồn lực, sử
dụng ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng nặng,
đảm bảo không để xảy ra trường hợp người dân nào thiếu đói.

4. Sở Tài chính

a) Tham mưu phân bổ ngân sách tỉnh để
chi trả hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng được hỗ trợ; địa phương, đơn vị xác
định rõ đối tượng nào thì bố trí kinh phí để chi trả ngay. Hướng dẫn việc thanh
quyết toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện hỗ trợ
theo quy định.

b) Căn cứ quy định hiện hành, chủ
động làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét tham
mưu việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, điện, đường truyền intenet,
phí, lệ phí và giá các dịch vụ thiết yếu trình UBND tỉnh trước ngày 18/4/2020.

c) Tăng cường quản lý chi ngân sách
bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; chỉ đạo tập trung giải quyết nhanh các
khoản chi lương và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và
các đối tượng chính sách xã hội không để chậm trễ.

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Triển khai việc thực hiện chi trả
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và 5/2020 tại
địa chỉ của người hưởng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2680/UBND-XH
ngày 02/4/2020 (đảm bảo không có trường hợp nào thực hiện chi trả tại điểm giao
dịch Bưu điện).

b) Phối hợp các địa phương, đơn vị trong việc xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng
lao động, nghỉ không hưởng lương, danh sách người lao động phải ngừng việc theo
quy định và trong công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng có công, bảo trợ xã
hội.

c) Hướng dẫn người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lập hồ sơ tạm dừng đóng
vào quỹ hưu trí, tử tuất; trực tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tạm dừng đóng vào
quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Chính phủ.

6. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

– Hướng dẫn cụ thể về điều kiện, nội
dung hỗ trợ, thời gian thụ lý và thẩm định hồ sơ việc thực hiện chính sách hỗ
trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao
động.

– Tiếp tục thực hiện cho vay vốn tạo
việc làm, vay vốn đi xuất khẩu lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm,
nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương và các nguồn quỹ hợp pháp khác đảm
bảo cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện.

7. Sở Công Thương:

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cầu thị trường, hàng hóa thiết
yếu phục vụ người tiêu dùng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1771/UBND-CT ngày 08/3/2020.

– Khẩn trương triển khai chỉ đạo của
Bộ Công thương tại Công văn số 2532/BCT-XNK ngày 09/4/2020 về việc Trung Quốc
tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng
chống dịch Covid-19.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông, các đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
tình hình thực tế, nghiên cứu lựa chọn giải pháp phù hợp đẩy mạnh hình thức dạy
học qua truyền hình và Internet, ứng dụng mạnh mẽ công
nghệ thông tin trong dạy và học cho các em học sinh trong thời gian nghỉ học do
dịch Covid 19.

9. Công an tỉnh

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các
lực lượng chức năng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự tại các địa
điểm tổ chức cách ly tập trung; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là
tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, trộm cắp, cướp giật… Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kể cả xử lý theo quy định
của pháp luật hình sự đối với những hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội
phạm.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông,
doanh nghiệp số tích cực vào cuộc, hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ; bảo
đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng, chống dịch; mở rộng
dung lượng băng thông kết nối Internet, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông,
nhất là các dịch vụ phục vụ làm việc trực tuyến, dạy và học trực tuyến.

Đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn;
kịp thời phản bác thông tin sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang trong dư luận.

Phối hợp với sở Y
tế và các địa phương đẩy nhanh lộ trình khai báo y tế toàn dân để tạo cơ sở
giám sát y tế toàn dân, triển khai các dịch vụ hệ sinh
thái y tế thông minh toàn tỉnh.

11. Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, Điện lực Thừa Thiên Huế, Bưu điện Thừa Thiên
Huế, các doanh nghiệp Viễn thông
trên địa bàn tỉnh
khẩn trương triển khai các giải pháp hoặc đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả,
tốt nhất các nội dung của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị –
xã hội:

– Chủ trì tổ chức giám sát việc triển
khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong vận động
Nhân dân giám sát việc thực hiện, cao trách nhiệm, ý thức công dân trong việc tham
gia phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội…

– Tiếp tục kêu
gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp,
cá nhân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết,
tương thân, tương ái của dân tộc, tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp ủng hộ
nhằm tạo thêm nguồn lực để góp phần cùng Đảng, Nhà nước
tập trung phòng, chống và dập tắt dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân.

– Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất sử dụng, phân bổ nguồn kinh
phí được hỗ trợ kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

12. Yêu
cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy b
an nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện: Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ trước 10h00
ngày thứ 6 hàng tuần báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện thông
qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp./.


Nơi nhận:
Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
– VPCP, BLĐTBXH, BTC, BYT (báo cáo)
– TT.TU, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
– CT các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– UBND các huyện, thị, thành phố;
– Các cơ quan, đơn vị TW trên địa bàn;
– VP: CVP, các PCVP, CV: YT, GD, TC;
– Lưu: VT, XH.

CHỦ
TỊCH

Phan Ngọc Thọ

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file