Tải Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/CT-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2019

CHỈ THỊ

VỀ
VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Trong thời gian vừa qua, nhiều văn
bản quy phạm pháp luật quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải
rắn xây dựng đã được ban hành như Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu,
Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý
chất thải rắn xây dựng.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn
xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải từ các công trình xây dựng ra lòng đường,
vỉa hè, các bãi đất trống, ruộng lúa, hoa màu,… gây ô nhiễm môi trường, ảnh
hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị và gây bức
xúc trong nhân dân; lượng rác thải xây dựng phát sinh tương đối lớn nhưng số ít
rác xây dựng là các loại vật liệu có khả năng tái chế, làm vật liệu san lấp
như: cát, bê tông, gạch, đá… được các công trường sử dụng lại làm vật liệu
san nền hoặc tự bán cho các đơn vị thu gom, để chuyển đến công trường khác có
nhu cầu san lấp, phần lớn còn lại thải bỏ ra môi trường hoặc được chuyển nhượng
tự do trên thị trường mà không được kiểm soát. Tại các khu vực thị trấn, thành
phố, các cụm dân cư tập trung do khu vực có mật độ dân cư cao, quỹ đất lại hạn
hẹp nên rất khó khăn cho công tác quy hoạch xử lý rác thải tuân thủ các quy
chuẩn hiện hành.

Nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành
của cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao ý thức trách nhiệm các chủ đầu tư công
trình xây dựng, chủ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng (sau đây
gọi tắt là CTRXD) đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường, Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Chủ đầu tư công trình xây dựng,
Chủ nguồn thải, Chủ thu gom vận chuyển, Chủ xử lý CTRXD: Thực hiện nghiêm các
quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng Quy định
về quản lý CTRXD.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

– Chỉ đạo UBND các xã, phường thị
trấn bố trí điểm tập kết trung chuyển và chôn lấp CTRXD phù hợp với quy hoạch
xây dựng:

Trước mắt các địa phương bố trí một
phần diện tích phù hợp tại các điểm xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đã quy
hoạch và đang thực hiện, làm căn cứ để chủ nguồn thải CTRXD với quy mô CTRXD
phát sinh nhỏ (< 2m3) có phương án tập kết CTRXD (với quy mô
CTRXD phát sinh lớn (> 2m3) thì phải có phương án tập kết về bãi
san lấp mặt bằng hoặc khu vực xử lý CTRXD được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp phép).

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố Thái Bình và Quy hoạch nông thôn mới (theo tiêu chí dân cư và nghĩa
trang kiểu mẫu), các địa phương lồng ghép bổ sung quy hoạch điểm tập kết trung
chuyển và chôn lấp CTRXD phù hợp với quy hoạch xây dựng.

– Trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy
hoạch chung thành phố Thái Bình và đồ án quy hoạch chung vùng huyện (đang lập),
kết hợp quy hoạch bến bãi vật liệu xây dựng bố trí quy hoạch điểm xử lý CTRXD
trên địa bàn (mỗi huyện, thành phố có từ 1-2 điểm) làm cơ sở để kêu gọi xúc
tiến đầu tư dự án xử lý CTRXD.

– Triển khai nội dung Chỉ thị này tới
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý và các tổ chức, cá
nhân có liên quan biết và thực hiện.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan
trong việc thanh tra, kiểm tra công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường
của các công trình xây dựng và cơ sở xử lý CTRXD trên địa bàn quản lý.

– Giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế –
Hạ tầng (phòng Quản lý đô thị) thuộc Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) thực
hiện nhiệm vụ giám sát, tổng hợp báo cáo – theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn

Thực hiện nhiệm vụ bố trí điểm tập
kết trung chuyển và chôn lấp CTRXD phù hợp với quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo
tại Mục 2 của Chỉ thị này.

Thông báo công khai nội dung của Chỉ
thị này để chủ đầu tư các công trình có phát sinh CTRXD, các tổ chức, cá nhân
liên quan biết và phối hợp trong công tác quản lý thu gom, vận chuyển, tái sử
dụng, tái chế và xử lý CTRXD.

Giám sát quá trình thu gom, vận
chuyển CTRXD trên địa bàn quản lý. Trong trường hợp phát hiện những vi phạm
pháp luật về quản lý CTRXD xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm
quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị liên quan
trong việc thanh tra, kiểm tra công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường
của các công trình xây dựng và cơ sở xử lý CTRXD trên địa bàn quản lý.

4. Sở Xây dựng

– Thực hiện chức năng quản lý nhà
nước theo Điều 16 Thông tư số 08/2017/TT-BXD.

– Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Chủ đầu tư công trình xây
dựng, Chủ nguồn thải, Chủ thu gom vận chuyển, Chủ xử lý CTRXD thực hiện các quy
định theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về
quản CTRXD.

5. Sở Tài chính

– Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng
và các Sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý
CTRXD đối với các cơ sở xử lý CTRXD được đầu tư từ ngân sách nhà nước.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng
theo dõi, quản lý giá dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng được đầu tư từ nguồn
vốn ngoài ngân sách nhà nước do các chủ cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng lập
và phê duyệt.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và
các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần
kinh tế đầu tư vào lĩnh vực xử lý, tái chế CTRXD.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng
cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử
lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD theo chức năng, nhiệm vụ được
giao.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có
hình thức xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo thẩm quyền được giao.

9. Các sở, ban, ngành có liên quan

– Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ,
thẩm quyền được giao đảm bảo thực hiện công tác quản lý CTRXD tuân thủ theo quy
định của pháp luật.

– Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ
chức, cá nhân có liên quan thuộc lĩnh vực, ngành được giao quản lý về các quy
định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Thông tư 08/2017/TT-BXD và các văn bản
chuyên ngành có liên quan.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các hành vi
vi phạm pháp luật nong việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh: Chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân
dân thực hiện tốt công tác quản lý CTRXD; đồng thời, tăng cường giám sát việc
thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, vận
chuyển và xử lý CTRXD trên địa bàn.

Nhận Chỉ thị này yêu cầu Giám đốc các
sở, thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ
chức, cá nhân có liên quan và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Tỉnh ủy;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
– LĐVP UBND tỉnh;
– Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
– UBND huyện, thành phố;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– UBND xã, phường, thị trấn;
– Lưu VT, NNTNMT.

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Đặng Trọng Thăng

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file