Tải Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Số hiệu: 33-HD/BTCTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 30/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Mẫu Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

Đây là nội dung tại Hướng dẫn 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Theo đó, thực hiện thống nhất mẫu giấy giới thiệu với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213;

Bạn đang xem: Tải Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Riêng đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú thực hiện theo mẫu 2-213.

Cụ thể, đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú bao gồm:

– Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi cư trú.

– Đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động; đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Hướng dẫn 33-HD/BTCTW được ban hành ngày 30/10/2020.

Nội dung văn bản

Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
—————

Số: 33-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 30
tháng 10 năm 2020

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY ĐỊNH SỐ 213-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI TỔ
CHỨC ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN NƠI CƯ TRÚ

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày
02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên
giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (sau đây viết tắt là
Quy định 213)
, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung
trong Quy định 213 như sau:

1. Đảng viên đang
công tác, học tập trong điều kiện đặc thù giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và
nhân dân nơi cư trú

1.1. Đảng viên giới thiệu nhưng
được miễn sinh hoạt nơi cư trú

– Đảng viên đang công tác trong Quân
đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu,
nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng
ngày không thường xuyên về nơi cư trú.

– Đảng viên công tác tại một số cơ
quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm
việc xa nơi cư trú, lưu động; đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà
công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.

– Đảng viên là cán bộ, công chức,
viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên
đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Các đảng viên nêu trên thực hiện
trách nhiệm tại Khoản 1, Điều 1 và nhiệm vụ tại Khoản 1, 2, 5, 6, 7, Điều 2 Quy định 213. Không lấy ý kiến nhận
xét định kỳ hằng năm; chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết (thực hiện quy
trình công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật…)
.

1.2. Đảng viên được miễn giới
thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

– Đảng viên công tác trong Quân đội
nhân dân và Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật về
nhân thân; đảng viên ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

– Đảng viên đang công tác ở vùng sâu,
vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do yêu cầu nhiệm vụ hằng năm không thường xuyên
về nơi cư trú.

– Đảng viên đang công tác tại các cơ
quan ngoại giao, văn phòng đại diện, đơn vị kinh tế ở ngoài nước; đảng viên
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; đảng viên ra ngoài nước
lao động, làm việc, học tập 12 tháng trong năm.

– Đảng viên đang công tác nhưng mắc bệnh
phải điều trị hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm.

Các đảng viên nêu trên thực hiện
trách nhiệm tại Khoản 1, 2, 6, Điều 2 Quy định 213.

1.3. Thẩm quyền xem xét, quyết
định

– Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định từng
đảng viên thuộc Khoản 1.1 hoặc Khoản 1.2, Điểm 1 Hướng dẫn này trên cơ sở đề
nghị của chi bộ nơi đảng viên đang công tác, học tập.

– Chi bộ cơ sở xem xét, quyết định từng
đảng viên thuộc Khoản 1.1 hoặc Khoản 1.2 Hướng dẫn này.

2. Mẫu giấy giới
thiệu, phiếu xin ý kiến

2.1. Mẫu giấy giới thiệu

Thực hiện thống nhất mẫu giấy giới
thiệu với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng
và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213; riêng đảng viên nêu tại Khoản 1.1, Điểm
1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 2-213 (các mẫu đính kèm).

2.2. Mẫu phiếu xin ý kiến

Đảng viên không thuộc đối tượng nêu tại
Khoản 1.1, 1.2, Điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 3-213. Đảng viên thuộc
đối tượng nêu tại Khoản 1.1, Điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 4-213 (các
mẫu đính kèm)
.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng
mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Trung ương.


Nơi nhận:
– Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo
cáo),
– Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung
ương,
– Các cơ quan, ban đảng Trung ương,
– Các đồng chí Lãnh đạo Ban,
– Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
– Các vụ, cục, đơn vị thuộc BTCTW,
– Lưu VP, Vụ CSĐ, ĐV.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thanh Bình

Mẫu
1-213

ĐẢNG BỘ……………………………

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày …
tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:
……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01
năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường
xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ
…………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm
……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên
chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ
…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư
trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho
đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY
(CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY
(CHI ỦY) CƠ SỞ

BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu
2-213

ĐẢNG BỘ……………………………

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày … tháng
… năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:
……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01
năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường
xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ
…………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm
……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên
chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ
…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: Giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt
nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho
đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về Chi bộ ………………….

T/M ĐẢNG ỦY
(CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY
(CHI ỦY) CƠ SỞ

BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu
3-213

ĐẢNG BỘ……………………………

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ……….………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
—————-

 

……., ngày …
tháng … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01
năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường
xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ ……………………………………. trân trọng đề nghị
Chi ủy nhận xét về đảng viên ………………………………………………. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi
kèm).

T/M ĐẢNG ỦY
(CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu
3-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
CHI BỘ ………………………………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
—————

 

……., ngày …
tháng … năm …..

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối
liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt
trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên
…………………………………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước
nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt □
                     
Nêu gương □
                          
Chưa nêu gương □

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên
truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định
của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận
động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu □
                           
Gương mẫu □
                         
Chưa gương mẫu □

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp đinh kỳ
và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia
các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ □
                              
Tham gia chưa đầy đủ □
           Không tham gia □

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng
thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt
tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.
Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về
các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ
dân phố.

Thường xuyên, tích cực □
               Thường
xuyên □
                      
Chưa thường xuyên □

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong
việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.
Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực □
                         
Tích cực □
                              
Chưa tích cực □

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu
dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương □
                         
Không đề nghị □
                     
Xem xét xử lý □

7. Nhận xét khác ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG
ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu
4-213

ĐẢNG BỘ……………………………

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ………………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
—————

 

……., ngày … tháng
… năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:
……………………………………………………

…………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01
năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường
xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ ……………………………………… trân trọng đề nghị
Chi ủy nhận xét về đảng viên ……………………………………………. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi
kèm).

T/M ĐẢNG ỦY
(CHI ỦY)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu
4-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
CHI BỘ …………………………………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
—————

 

……., ngày …
tháng … năm …..

PHIẾU NHẬN XÉT

đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn
sinh hoạt nơi cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt
trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên
……………………………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước
nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt □
                     
Nêu gương □
              
Chưa nêu gương □

2. Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; vận động
các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi
đua do địa phương phát động; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thực hiện tốt □
                        
Thực hiện □
                 
Chưa thực hiện □

3. Vận động gia đình thực hiện các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa
phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư.

Thực hiện tốt □
                        
Thực hiện □
                 
Chưa thực hiện □

4. Nhận xét khác ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG
ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

_______________

1 Hoặc
bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy)

Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file