Tải Kế hoạch 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Số hiệu: 06/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày
21 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN
TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP
ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2016-2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính
giai đoạn 2016-2020”,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức
trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm
quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh
tế – xã hội của tỉnh; duy trì, cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính
của tỉnh.

1.2. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo,
điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác phối hợp, chia sẻ
thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình
của tỉnh trong việc tuyên truyền kịp thời về nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực
hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành
chính năm 2020.

1.3. Tăng cường sự hiểu biết,
tham gia góp ý của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải
cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công được cơ quan
hành chính nhà nước cung cấp; khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến,
dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn
lực xã hội.

2. Yêu cầu

2.1. Phổ biến, tuyên truyền cải
cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành
chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch cải cách hành
chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

2.2. Công tác tuyên truyền cải
cách hành chính phải được triển khai kịp thời, nội dung thiết thực, đảm bảo
tiến độ đề ra. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu
cầu, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, các
tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu
cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước;

2.3. Tăng cường các lực lượng
tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết
hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền,
giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các
văn bản mới của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG,
HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng

Đối tượng tuyên truyền cải cách
hành chính là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ
quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung tuyên truyền

2.1. Các quan điểm, chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.

2.2. Về tầm quan trọng, ý
nghĩa, mục tiêu của công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế –
xã hội của tỉnh.

2.3. Trách nhiệm của các cấp ủy
đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức chính trị – xã
hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác
cải cách hành chính ở từng cấp, từng lĩnh vực, lấy lợi ích, sự hài lòng của người
dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính;

2.4. Tuyên truyền, phổ biến các
nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 –
2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết
định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2016 – 2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế
hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020; kết quả thực hiện công tác
cải cách hành chính năm 2020; tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 2011- 2020. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền những nội
dung cơ bản sau:

a) Việc đổi mới, nâng cao chất
lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực
hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh của công dân, tổ chức và doanh nghiệp;

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật mới ban hành;
triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam;

c) Tuyên truyền việc thực hiện
công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành
chính. Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị,
địa phương; việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa
điện tử giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện với cấp xã; tuyên truyền,
phổ biến trình tự, thủ tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, trong đó
chú trọng một số lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu…

d) Tình hình, kết quả triển
khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về đổi mới, sắp xếp lại
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý
của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh;

đ) Tình hình, kết quả triển
khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển
dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện
nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức;
tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước;

e) Tình hình triển khai các nội
dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính
quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; tình
hình triển khai, kết quả, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp
dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo
quy định; kết quả, hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết
thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ
tướng Chính phủ; kết quả áp dụng ISO 9001: 2015 vào trong hoạt động của các cơ
quan hành chính nhà nước các cấp;

g) Công tác triển khai và kết
quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, giai đoạn 2011- 2020; Chỉ
số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức
đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền về việc
triển khai ứng dụng Phần mềm khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân; kết
quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; các
mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong công tác cải cách hành
chính; biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả
trong công tác cải cách hành chính; phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu
cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Hình thức tuyên truyền

3.1. Thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang; Trung
tâm Văn hóa, truyền thông-Thông tin cấp huyện; Cổng thông tin điện tử của tỉnh,
Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị;

3.2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ
công tác cải cách hành chính; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo
các ngành, các cấp với doanh nghiệp; Chương trình “Cà phê doanh nhân”;
lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật, các buổi họp, giao ban của cơ quan, đơn vị; phát hành
tờ rơi, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính…

3.3. Đưa nội dung cải cách hành
chính, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, kế hoạch cải cách hành
chính nhà nước một cách thích hợp vào công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch; các
cuộc thi, tìm hiểu về chính sách pháp luật;

3.4. Thường xuyên cập nhật,
công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm
việc của các cơ quan, đơn vị, Cổng thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi
cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin.

3.5. Các hình thức tuyên truyền
khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Người đứng đầu các sở,
ban, ngành thuộc tỉnh

– Căn cứ nội dung của kế hoạch,
chủ động chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên
truyền về cải cách hành chính;

– Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
kết quả thực hiện cùng báo cáo về công tác cải cách hành chính định kỳ hàng
quý, 6 tháng, năm (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp.

1.2. Sở Nội vụ

– Có trách nhiệm theo dõi,
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban
nhân dân tỉnh theo quy định;

– Thông tin kịp thời kết quả
thực hiện công tác cải cách hành chính, giới thiệu các điển hình tốt về cải
cách hành chính cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền;

– Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn sử dụng Phần mềm khảo sát
sự hài lòng và triển khai chấm điểm trên Phần mềm chấm điểm xác định chỉ số cải
cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh

– Cung cấp thông tin về công
tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

– Thực hiện hướng dẫn, theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc cập nhật, công khai đầy
đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải
quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên Cổng thông tin điện tử
tỉnh, Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

1.4. Sở Tư pháp

Lồng ghép tuyên truyền cải cách
hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn
tỉnh.

1.5. Sở Thông tin và Truyền
thông

Thực hiện công tác thông tin,
tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;
hướng dẫn các cơ quan báo, đài và hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng nội
dung, chương trình, tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính.

1.6. Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh

Duy trì phát sóng chuyên đề cải
cách hành chính và chuyên mục cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1.7. Báo Tuyên Quang chủ động
phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền
về công tác cải cách hành chính và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp,
các tổ chức chính trị – xã hội về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

1.8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ
chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực
hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

1.9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện, thành phố:

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức
thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại địa
phương;

– Chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế
hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí thực hiện công
tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được đảm bảo bằng ngân sách nhà
nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

2.2. Các sở, ban, ngành; Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền về cải
cách hành chính của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư số
26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà
nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Nội vụ; (báo cáo)
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
– Các sở, ban, ngành; thực hiện
– Đài PT&TH tỉnh, Báo TQ; thực hiện
– UBND huyện, thành phố; thực hiện
– CVP, PCVP UBND tỉnh;
– Phòng KSTTHC;
– Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

 

Kế hoạch 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file