Tải Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 102/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Thu Hà
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 102/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06
tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN LỰA CHỌN, HOÀN THIỆN, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HỢP
TÁC XÃ KIỂU MỚI HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-TTg
ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện,
nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước
giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số
1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ
trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số
01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn
phân loại và đánh giá hợp tác xã;

Căn cứ Công văn số
1485/BKHĐT-HTX ngày 19/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực
hiện Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả
tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp
tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như
sau:

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

1. Mục đích

– Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng
hợp tác xã (HTX) thí điểm mô hình HTX kiểu mới hiệu quả để các HTX này sẽ trở
thành đầu tàu kinh tế của khu vực kinh tế tập thể, góp phần thu hút các HTX
khác tham gia, tạo động lực cho các HTX cùng phát triển, góp phần nâng cao tốc
độ, hiệu quả và chất lượng tăng trưởng chung của kinh tế địa phương. Đặc biệt
là tăng cường liên kết, gắn kết hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị giữa các
thành viên với doanh nghiệp bên ngoài ở tất cả các khâu chế biến, tiêu thụ,
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tín dụng…; gắn nông nghiệp với công nghiệp,
thương mại, từ đó mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho các thành viên.

– Là cơ sở để huy động mọi nguồn
lực hợp pháp thực hiện Đề án có hiệu quả;

– Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và các cơ quan có
liên quan; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực
hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành, các tổ chức,
đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp trong việc
tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo kế hoạch đề ra; đưa vào chương trình
công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

– Cung cấp cơ sở thực tiễn về
HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng
và pháp luật của Nhà nước;

– Xây dựng các mô hình HTX hoạt
động trên địa bàn tỉnh trở thành kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức
và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết với HTX;

– Làm cơ sở để nhân rộng các mô
hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

– Lựa chọn tối đa 05 HTX đáp ứng
các điều kiện tham gia Đề án.

– 100% HTX tham gia thí điểm
sau khi kết thúc Đề án phải được đánh giá xếp loại tốt, đạt từ 80 điểm trở lên
theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT- BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX.

– Xây dựng phương án nhân rộng
mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

III. ĐỐI TƯỢNG
VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1. Đối tượng, thời gian thực
hiện

a) Đối tượng tham gia: là các
HTX, Liên hiệp HTX (gọi chung là HTX) đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn, có nhu cầu tham gia, được lựa chọn đáp ứng các điều kiện tham gia Đề
án.

b) Số lượng tham gia: tối đa 05
HTX, trong đó ưu tiên mô hình HTX hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

c) Thời gian thực hiện:

– Giai đoạn 1: lựa chọn mô hình
HTX thí điểm (trong năm 2021).

– Giai đoạn 2: hoàn thiện mô
hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện (tháng
6/2025).

– Giai đoạn 3: tổng kết đề xuất
phương án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025).

2. Điều kiện tham gia

a) Điều kiện bắt buộc

– HTX hoạt động theo quy định
Luật Hợp tác xã năm 2012;

– HTX đang hoạt động sản xuất,
kinh doanh và phát triển theo các mô hình được lựa chọn;

– HTX kinh doanh hiệu quả, có
lãi liên tục trong 03 năm tài chính gần nhất;

– HTX nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký
tham gia, trong đó có Bản đánh giá HTX năm 2020 đạt loại khá (65 điểm) trở lên
theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư.

– Trường hợp có từ hai HTX trở
lên thì lựa chọn HTX có quy mô lớn hơn và có vốn đối ứng của HTX cao hơn.

b) Điều kiện ưu tiên

– Các HTX có nhiều thành viên tham
gia, được sự đồng tình, nhất trí của các thành viên và chính quyền cơ sở nơi
HTX đặt trụ sở. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

– Các HTX sản xuất quy mô lớn,
sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh
nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tăng trưởng
xanh.

– Các HTX có đông thành viên là
nữ hoặc phụ nữ tham gia quản lý; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng
sâu, vùng xa; tạo việc làm, hỗ trợ người yếu thế; do thanh niên khởi nghiệp.

IV. CÁC MÔ
HÌNH HỢP TÁC XÃ LỰA CHỌN HOÀN THIỆN

1. Lĩnh vực nông nghiệp

a) Mô hình HTX vừa sản xuất, vừa
tham gia thị trường (sàn giao dịch nông sản);

b) Mô hình HTX tích tụ, tập
trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất;

c) Mô hình HTX nông nghiệp đảm
nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản;

d) Mô hình HTX ứng phó biến đổi
khí hậu;

e) Mô hình HTX phát triển nông
lâm thủy sản bền vững;

g) Mô hình HTX sản xuất sản phẩm
OCOP, gắn với du lịch nông thôn, miền núi.

h) Mô hình doanh nghiệp tham
gia là thành viên HTX sản xuất chế biến nông lâm thủy sản.

2. Lĩnh vực phi nông nghiệp

a) Mô hình HTX hoạt động xây dựng;

b) Mô hình HTX giao thông vận tải;

c) Mô hình HTX tiểu thủ công
nghiệp gắn với phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống;

d) Mô hình HTX dịch vụ vì cộng
đồng (hoạt động trong lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, quản lý chợ …)

V. CHÍNH
SÁCH HỖ TRỢ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Chính sách hỗ trợ

– Hỗ trợ HTX thực hiện thí điểm
theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số
107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 193/2013/NĐ-CP .

– Hỗ trợ HTX theo Quyết định số
1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ phát
triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025, trong đó ngân sách nhà nước hỗ
trợ 100% cho HTX thí điểm.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

– Vốn đầu tư công nguồn ngân
sách địa phương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

– Vốn đầu tư công nguồn ngân
sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong kế hoạch trung hạn
giai đoạn 2021-2025.

– Kinh phí sự nghiệp giai đoạn
2021-2025 thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

– Kinh phí lồng ghép trong các
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

– Huy động các nguồn kinh phí hợp
pháp khác.

VI. TRIỂN
KHAI HOÀN THIỆN MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ THÍ ĐIỂM

1. Giai đoạn 1: Lựa chọn mô
hình HTX (trong năm 2021).

a) Điều kiện tham gia:

Các HTX tham gia phải đáp ứng
được các điều kiện nêu tại điểm 2 phần III của Kế hoạch này.

b) Hồ sơ HTX đăng ký tham gia gồm:

– Báo cáo tình hình hoạt động,
phương án sản xuất kinh doanh của HTX;

– Báo cáo tài chính 03 năm gần
nhất theo quy định;

– Bản tự đánh giá, xếp loại HTX
năm 2020 đạt loại khá (từ 65 điểm) trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-BKH ĐT của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Bản đăng ký tham gia Đề án (Phụ
lục 01).

c) Quy trình thực hiện

– UBND cấp huyện: căn cứ quy định
về đối tượng, điều kiện tham gia Đề án quy định tại mục III của Kế hoạch này,
thông báo, hướng dẫn các HTX trên địa bàn để các HTX có nhu cầu đăng ký tham
gia; tổ chức xét duyệt, lựa chọn 01-02 mô hình HTX (xếp theo thứ tự ưu tiên) và
lập danh sách các HTX đăng ký tham gia Đề án (Phụ lục 02); gửi hồ sơ về
Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2021.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư: trên
cơ sở đăng ký tham gia của các huyện, thành phố, tổng hợp, phối hợp với các
ngành liên quan tổ chức đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia Đề án của các HTX để lựa
chọn, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách các HTX tham gia Đề án (tối
đa 05 HTX), gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2021.

2. Giai đoạn 2: Hoàn thiện
mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX thí điểm kiểu mới đã hoàn thiện (trong
tháng 6/2025).

a) Xây dựng kế hoạch triển khai
hoàn thiện HTX thí điểm

– HTX tham gia Đề án xây dựng kế
hoạch triển khai hoàn thiện HTX thí điểm (Phụ lục 03), gửi về Sở Kế hoạch
và Đầu tư trước ngày 31/01/2022.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND cấp
huyện rà soát, hoàn thiện kế hoạch do HTX thí điểm xây dựng, bảo đảm phù hợp với
kế hoạch hỗ trợ của nhà nước; phê duyệt kế hoạch triển khai hoàn thiện HTX thí
điểm, làm căn cứ để tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá HTX thí điểm trong quá
trình thực hiện Đề án (Phụ lục 04).

– HTX thí điểm khi kết thúc Đề
án phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tổng điểm đánh giá của HTX từ
80-100 điểm theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKH ĐT ngày 19/02/2020 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Điểm đánh giá mỗi tiêu chí cần
hoàn thiện theo Thông tư số 01/2020/TT- BKHĐT ngày 19/02/2020 của HTX phải bằng
hoặc cao hơn so với ban đầu.

b) Hoàn thiện HTX thí điểm

– Trách nhiệm của HTX thí điểm:

+ Phối hợp với các đơn vị có
liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước
theo quy định.

+ Chủ động rà soát tổ chức, hoạt
động của HTX, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoạt
động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; chủ động giải quyết, khắc
phục các khó khăn vướng mắc còn tồn tại.

+ Tăng cường ứng dụng khoa học
kỹ thuật, chuẩn hóa các quy trình để quản trị HTX một cách hiệu quả. Thực hiện
chế độ quản lý tài chính, kế toán theo quy định; ưu tiên áp dụng kiểm toán độc
lập. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, thường xuyên và kịp thời cho các
thành viên HTX.

+ Triển khai phương án sản xuất
kinh doanh, tập trung vào các nội dung, tiêu chí hoàn thiện theo kế hoạch như:
huy động tăng vốn sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; ứng
dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật; hợp tác liên kết với doanh nghiệp, HTX khác
theo chuỗi giá trị; thu hút thêm thành viên tham gia, cung cấp thêm các sản phẩm
dịch vụ cho các thành viên HTX.

+ Chủ động, sáng tạo, cạnh
tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác theo cơ chế thị trường.

– Trách nhiệm của các cơ quan
quản lý nhà nước về HTX:

+ Triển khai chính sách hỗ trợ
đã được phê duyệt cho HTX thí điểm bảo đảm đúng tiến độ, kinh phí và nội dung
theo quy định.

+ Định kỳ tổ chức kiểm tra,
đánh giá và báo cáo về công tác triển khai hoàn thiện HTX thí điểm theo quy định.

+ Các cơ quan quản lý nhà nước
có liên quan tổ chức sơ kết thực hiện Đề án vào Quý IV năm 2023 để đánh giá và
đưa ra phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

+ Trong quá trình triển khai,
HTX nào đã hoàn thiện mô hình thì cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan
đánh giá hiệu quả hoạt động, tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu cho các
HTX khác tham quan, học hỏi.

3. Giai đoạn 3: Tổng kết, đề
xuất phương án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025)

a) Kết thúc giai đoạn hoàn thiện
mô hình HTX thí điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả
thực hiện Đề án theo Kế hoạch hoàn thiện HTX thí điểm và mục tiêu của Đề án.

b) Trên cơ sở kết quả đạt được,
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện
tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả,
gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phương án nhân
rộng mô hình thí điểm trên toàn quốc trong giai đoạn 2026 – 2030.

c) Khen thưởng đối với các tổ
chức, cá nhân có đóng góp cho việc hoàn thành các mục tiêu của Đề án.

VII. TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Là cơ quan đầu mối hướng dẫn,
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án.

– Chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành liên quan, UBND cấp huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án, báo
cáo UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài
chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển hỗ trợ thực hiện
Đề án; quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

– Chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành liên quan, UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án (06
tháng, 01 năm) theo quy định; tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, đánh giá,
rút kinh nghiệm hoàn thiện mô hình HTX thí điểm trên địa bàn tỉnh; đề xuất các
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; khen thưởng
các tổ chức, cá nhân có đóng góp vào thành công của Đề án; xây dựng phương án
nhân rộng mô hình HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo gửi Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.

2. Sở Tài chính

– Chủ trì, phối hợp với Sở,
ngành liên quan, UBND cấp huyện tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí và
hướng dẫn sử dụng vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Đề án.

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án; quản
lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án; đề xuất các giải
pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xây dựng phương án
nhân rộng mô hình HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo.

3. Các Sở: Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao Thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và
Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ

– Chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành, UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án và Kế hoạch
thực hiện Đề án cho các HTX thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý; tổng hợp nhu cầu
kinh phí hỗ trợ HTX, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và đề xuất các phương án
hỗ trợ mô hình HTX thí điểm theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án; kiểm tra, giám sát việc
thực hiện hỗ trợ của nhà nước đối với HTX thuộc lĩnh vực quản lý trong quá
trình thực hiện Đề án.

– Theo chức năng, nhiệm vụ quản
lý nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ kết nối thị trường, liên kết hợp tác với
doanh nghiệp để hỗ trợ đầu tư cho sản phẩm của HTX thí điểm.

– Định kỳ báo cáo, đánh giá kết
quả thực hiện Đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với các Sở,
ngành, UBND cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án và Kế hoạch
thực hiện Đề án; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, thành viên
HTX; xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ
cho các HTX thí điểm được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; tổng hợp nhu cầu
kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai
thực hiện Đề án.

– Định kỳ báo cáo, đánh giá kết
quả thực hiện Đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố

– Tổ chức tuyên truyền nội dung
của Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án đến các HTX trên địa bàn quản lý.

– Căn cứ quy định về đối tượng,
điều kiện tham gia Đề án, lựa chọn 01-02 mô hình HTX hoạt động hiệu quả tại địa
phương, có tiềm năng, lợi thế để hoàn thiện HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả.

– Phối hợp với các Sở, ngành
liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ HTX trên địa bàn quản lý thực hiện Đề
án; xây dựng phương án hỗ trợ mô hình HTX thí điểm thuộc phạm vi quản lý.

– Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án; kiểm tra, giám sát
việc thực hiện hỗ trợ của nhà nước đối với HTX trên địa bàn quản lý.

– Định kỳ báo cáo, đánh giá kết
quả thực hiện Đề án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh
theo chức năng,
nhiệm vụ được phân công tham gia tuyên truyền Đề án; vận động, tuyên truyền rộng
rãi người dân tham gia hợp tác xã; vận động các hộ nông dân tham gia vào mô
hình HTX thí điểm trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện Đề án hỗ trợ của
nhà nước đối với HTX thí điểm.

Đề nghị các Sở, ngành, UBND cấp
huyện và các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực
hiện Kế hoạch hiệu quả; định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo kết quả thực hiện gửi
về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/6 và ngày 10/12 hàng năm để tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– UBMTTQ tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành tỉnh;
– Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
– Các tổ chức CT-XH tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– C,PVP UBND tỉnh, các Phòng CV;
– Lưu: VT, KT (VTD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thu Hà

 

 

 

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file