Tải Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Số hiệu: 103/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 103/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06
tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN
KHAI CUNG CẤP 100% DỊCH VỤ CÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÊN TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA CÁC CƠ
QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số
17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025; Công
văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp
100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công
trực tuyến (DVCTT) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
của tỉnh, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực
tuyến mức độ 4 trong năm 2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người
dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi có nhu
cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được
công khai, minh bạch , góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị rà soát
100% các thủ tục, nhóm TTHC đủ điều kiện nâng lên DVCTT mức độ 4 thuộc thẩm
quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh.

Các DVCTT mức độ 4 được triển
khai phải đảm bảo không trùng lặp với các DVCTT mức độ 4 do các cơ quan trung
ương đã triển khai theo ngành dọc.

Việc rà soát, triển khai DVCTT
mức độ 4 phải lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, tạo được sự đồng
thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung thực hiện

1.1. Thực hiện rà soát, tổng
hợp số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đang triển khai DVCTT mức độ 2,
mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
của tỉnh (đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê theo mẫu Phụ lục I kèm theo).

1.2. Rà soát và báo cáo chi
tiết tên TTHC đang triển khai DVCTT mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 theo từng lĩnh
vực trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (thống
kê theo mẫu Phụ lục II kèm theo).

1.3. Cung cấp danh sách các
dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 để triển khai cung cấp trên
Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (thống kê
theo mẫu Phụ lục III kèm theo).

1.4. Cung cấp danh sách các
dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, giải
thích rõ nguyên nhân tại sao không đủ điều kiện (thống kê theo mẫu Phụ lục
IV kèm theo)
.

1.5. Thực hiện số hóa hồ sơ,
giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải
quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020
của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thiết lập kho dữ liệu
lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung.

1.6. Kết nối Cổng DVCTT của
tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ
liệu của tỉnh (LGSP) đáp ứng chức năng đăng nhập một lần SSO và tích hợp đồng
bộ trạng thái xử lý của tất c ả các hồ sơ TTHC.

1.7. Thực hiện tuyên truyền,
quảng bá đến người dân và doanh nghiệp để tham gia sử dụng DVCTT do các cơ quan
hành chính của tỉnh cung cấp.

2. Thời gian thực hiện

Các cơ quan, đơn vị triển khai
thực hiện rà soát và cung cấp danh sách DVCTT theo mẫu phụ lục kèm Kế hoạch
này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, cài đặt trên Cổng dịch vụ
công của tỉnh (đồng gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày
28/5/2021
.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền
thông

– Chủ trì, phối hợp với Văn
phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai cung cấp DVCTT
mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

– Tổng hợp, đề xuất danh mục
dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị trình
UBND tỉnh phê duyệt.

– Chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn
thực hiện cấu hình, cập nhật thông tin, quy trình điện tử đối với các TTHC cung
cấp DVCTT mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
của tỉnh; nâng cấp, hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa
điện tử của tỉnh đảm bảo đáp ứng các quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật
theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ thông tin và Truyền thông.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm 1.5, 1.6, 1.7 Mục II của Kế hoạch
này.

– Phối hợp với Văn phòng UBND
tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh
trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải
quyết.

2. Văn phòng UBND tỉnh

– Chịu trách nhiệm hướng dẫn,
theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện xây dựng quy trình
nội bộ giải quyết TTHC, đảm bảo các quy trình giải quyết TTHC được chuẩn hóa để
đảm bảo điều kiện triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 4.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông thực hiện việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển
khai các nội dung, nhiệm vụ được UBND giao tại Kế hoạch này.

3. Các sở, ban, ngành; UBND
các huyện, thành phố

– Thực hiện rà soát và báo cáo
theo các nội dung yêu cầu của Kế hoạch này đối với toàn bộ TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp huyện, cấp xã khi rà soát cần trao đổi, lấy ý kiến của các cơ quan
chuyên môn ở cấp huyện, cấp xã trước khi gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

– Chủ động rà soát, xây dựng
quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc
phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm
cơ sở xây dựng quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin
một cửa điện tử của tỉnh.

– Thực hiện tuyên truyền, hướng
dẫn người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng DVCTT do các cơ quan hành chính
của tỉnh cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử
của tỉnh.

– Tổ chức thực hiện các nội
dung quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Mục II của Kế hoạch này bảo đảm chất
lượng, đúng tiến độ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Lãnh đạo HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành;
– UBND các huyện, thành phố;
– CVP, các PCVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TTTHCB, TTPVHCC;
– Lưu: VT, KGVX (HTHT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

 

 

 

Kế hoạch 103/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file