Tải Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 105/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phạm Văn Thiều
Ngày ban hành: 26/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 105/KH-UBND

Bạc
Liêu, ngày 26
tháng 7
năm 2021

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT
TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày
20/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng
và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Triển khai thực hiện nghiêm và có
hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/5/2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật
tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém
trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai
trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; dần đưa các công tác này vào nền nếp,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

– Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ
đạo, giám sát của cấp ủy và cá nhân người đứng đầu. Phát huy
vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng
viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong việc tuân thủ
các quy định của Nhà nước về quản lý quy hoạch xây dựng,
quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản
lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

– Việc thực hiện Kế hoạch phải căn cứ vào quy định pháp luật và tình hình thực tiễn để đề
ra các giải pháp thiết thực mang tính khả thi, đồng bộ, khoa học nhằm chấn chỉnh
công tác quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa
bàn tỉnh thời gian tới.

– Mọi công trình xây dựng trên địa
bàn tỉnh phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến
khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng (trừ công
trình bí mật Nhà nước
); mọi hành vi vi phạm hành chính
phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm
ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ
công trình vi phạm; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải
được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

– Việc xử lý công trình vi phạm trật
tự xây dựng phải đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định
pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân cùng tham gia
giám sát.

– Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân
được giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản
lý đất đai nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng
quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm thì tùy theo tính chất,
mức độ sai phạm mà bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật
về cán bộ, công chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại
vật chất phải bồi thường theo các quy định của pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC
HIỆN

1. Công tác quy hoạch xây dựng

– Tập trung chỉ đạo rà soát và đẩy
nhanh tiến độ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng;
nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch;
tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch phát triển đô thị, phát triển đất ở khu dân cư bảo đảm đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân.

– Khẩn trương thực hiện công tác lập
Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ với
quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể quốc gia.

– Bố trí nguồn vốn đầu tư công cho
công tác lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật
Quy hoạch do cấp tỉnh phê duyệt.

– Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng từ bước lập, thẩm định, phê duyệt đến bước
triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng. Trong quá trình lập và thực hiện quy
hoạch cần coi trọng sự tham gia của cộng đồng dân cư, sự phản biện của các tổ
chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp đảm bảo tính khả thi của quy hoạch,
phù hợp định hướng phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu khách quan của xã hội.
Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội,
Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát triển
đô thị.

– Hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng làm mất tính đồng bộ, không đảm bảo mỹ
quan đô thị, ảnh hưởng đến quá trình phát triển đô thị.

– Kịp thời công bố, công khai quy hoạch
và cắm mốc giới tại thực địa; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đồ án
quy hoạch được cấp có thẩm quyền
phê duyệt, làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công và thu hút đầu tư.

– Rà soát, cập nhật và công bố các thủ
tục hành chính về thẩm định quy hoạch xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch và
cấp giấy phép xây dựng.

2. Công tác quản lý trật tự xây dựng

– Tăng cường tuyên truyền pháp luật về
xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động
xây dựng; nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, cơ quan quản
lý Nhà nước trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

– Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ,
đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp, tập huấn về kỹ năng
thực hiện nhiệm vụ công vụ cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý
trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Xây dựng cơ chế phối hợp mang tính
đồng bộ, thống nhất trong lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về trật tự
xây dựng:

+ Thực hiện cơ chế giao ban định kỳ,
đột xuất, phối hợp xử lý các “điểm nóng” về trật tự xây dựng.

+ Xây dựng cơ chế
thông tin, liên thông, thiết lập đường dây nóng trong công tác kiểm tra, xử lý
công trình vi phạm trật tự xây dựng (giữa Sở Xây dựng,
Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND cấp huyện)
, kịp thời cập nhật biến động
thông tin về công trình xây dựng.

+ Thực hiện công tác phối hợp kiểm
tra, phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng, trên nguyên tắc mọi cơ
quan, mọi đơn vị đều giám sát, phát hiện vi phạm và trao đổi, phản ánh thông
tin lẫn nhau; đồng thời, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của từng cơ
quan, đơn vị, không để xảy ra chồng chéo, đùn đẩy trong xử lý.

+ Ban hành các quy định về quản lý trật
tự xây dựng; phân cấp, ủy quyền quản lý trật tự xây dựng cho UBND cấp huyện,
UBND cấp xã; quy trình phối hợp kiểm tra, xử lý công trình
vi phạm trật tự xây dựng trên nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, cơ quan
phát hiện vi phạm, trình tự, thủ tục xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật,
mang tính thống nhất và cùng nhau phối hợp xử lý.

+ Công tác phối hợp trong cưỡng chế
tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, đảm bảo thực hiện nghiêm các quyết
định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đã có hiệu lực thi hành,
căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện tổ chức cưỡng chế và tình
hình thực tế ở địa phương để triển khai thực hiện. Trên cơ sở giao thẩm quyền
cho UBND cấp huyện và lực lượng công an các cấp phối hợp thực hiện. Trong đó có
sự tham gia phối hợp của Công ty Điện lực Bạc Liêu và Công ty cấp nước Bạc
Liêu.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát việc thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng,
quản lý đất đai để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm, tháo dỡ các công trình vi phạm, không để hình thành khu dân cư tự phát
trên địa bàn tỉnh.

– Đẩy mạnh xử lý các trường hợp xây dựng
công trình, phần công trình lấn chiếm vỉa hè, lối thoát hiểm ở các khu đô thị,
khu dân cư mới và những tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Nhất là việc kiểm tra,
giám sát quá trình triển khai thực hiện đầu tư của các chủ
đầu tư tại các dự án khu đô thị, khu dân cư mới, yêu cầu các chủ đầu tư phải thực
hiện đúng quy hoạch chi tiết, quy định về quản lý kiến trúc, nội dung dự án đã
được phê duyệt.

– Tập trung giải quyết dứt điểm các
khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp về đất đai, xây dựng tại các dự án, khu dân
cư trên địa bàn. Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp
lấn chiếm đất công, tái chiếm đất đã được nhà nước thu hồi, các công trình vi
phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng để làm gương và lập lại kỷ cương về trật tự
xây dựng trên địa bàn tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM
VỤ CỤ THỂ

1. Sở Xây dựng

– Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện
thực hiện công tác rà soát quy hoạch chung đô thị theo định kỳ; đôn đốc, nhắc
nhở các địa phương tập trung nguồn lực để nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân
khu, quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ
tướng Chính phủ.

– Hướng dẫn các địa phương rà soát, bổ
sung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết. Nghiên cứu thực hiện các
giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo tính
khả thi, hạn chế tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Đôn đốc, nhắc nhở các
địa phương thực hiện tốt việc cắm mốc giới và quản lý mốc giới quy hoạch xây dựng
theo quy định.

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra công
tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng đối với UBND cấp huyện, cấp
xã. Trường hợp phát hiện công trình vi phạm nhưng UBND cấp
huyện, cấp xã không xử lý thì Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành lập biên bản vi
phạm hành chính và chuyển UBND cấp huyện hoặc trình UBND tỉnh xử lý theo thẩm
quyền, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của các cơ
quan, đơn vị có liên quan thuộc UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định. Thường
xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư tại
các dự án khu đô thị, khu dân cư mới để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp
luật về quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phân
công lực lượng cưỡng chế đối với những vụ việc vi phạm trật tự xây dựng thuộc
thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị
định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Hướng dẫn thủ tục xây dựng nhà ở
riêng lẻ, quy trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện đầy đủ việc niêm
yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
theo quy định pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp với các Sở,
Ngành, UBND cấp huyện xây dựng cơ chế họp giao ban định kỳ, đột xuất hoặc phối
hợp xử lý các “điểm nóng” về trật tự xây dựng. Đôn đốc
UBND cấp huyện xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng đảm
bảo phù hợp tình hình thực tế, đúng quy định pháp luật.

– Tăng cường công tác cải cách hành
chính, gom đầu mối nhằm tạo điều kiện về pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện dự
án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng
nhu cầu nhà ở cho người dân.

– Xây dựng cơ chế giải quyết nhu cầu
nhà ở cho người thu nhập thấp, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình xây dựng
nhà ở hợp pháp để cho thuê, bán trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở.

– Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND cấp huyện kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng
các cấp phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở
Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao
và Du lịch hướng dẫn UBND cấp huyện biên soạn tài liệu: “Hỏi – Đáp về xây dựng
nhà ở riêng lẻ và công trình”; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xây dựng; tổ
chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng
cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Chủ trì phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

– Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp
huyện rà soát việc thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của
UBND tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp
với tình hình phát triển của tỉnh.

– Rà soát, cân đối nhu cầu sử dụng đất
và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị hành chính cấp huyện.

– Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý
nghiêm các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng công
trình theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

3. Sở Giao
thông vận tải

– Phối hợp với các ngành chức năng và
UBND cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy định
của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường
thủy nội địa;

– Tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi đất
của đường bộ, cọc mốc lộ giới; khảo sát luồng và cắm cọc mốc chỉ giới cho các
tuyến đường thủy nội địa theo phân cấp quản lý của mình;

– Chỉ đạo Thanh tra Sở, đơn vị quản
lý đường bộ, đường thủy nội địa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời
phát hiện các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy
nội địa để xử lý, phối hợp với UBND cấp xã xác lập thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính theo quy định.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

Chủ trì phối hợp với các ngành có
liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời
và kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ các công
trình thủy lợi, đê điều theo quy định.

5. Sở Nội vụ

– Tăng cường kiểm tra việc thực hiện
công vụ và ý thức tổ chức kỷ luật, quy tắc ứng xử, chấp hành nội quy cơ quan của
cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo quy định.
Xem xét, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp
huyện, cấp xã để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về quản lý trật tự xây dựng tại địa
phương

– Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND
cấp huyện tham mưu UBND tỉnh rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng,
nhiệm vụ của Thanh tra Sờ Xây dựng, để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động quản lý
ở các lĩnh vực được giao.

– Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp
huyện kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng các cấp phù hợp với quy
định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu
quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tư pháp

– Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức
tuyên truyền pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và
các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát
các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân
dân, UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản
lý trật tự xây dựng để đề xuất kịp thời việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, mâu thuẫn,
chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương hoặc không còn phù
hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Tăng cường công tác kiểm tra về xử
lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại một số địa bàn có
tình hình vi phạm trật tự xây dựng phức tạp.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Khẩn trương thực hiện lập Quy hoạch
tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng bộ với quy hoạch vùng,
quy hoạch tổng thể quốc gia.

– Bố trí nguồn vốn đầu tư công cho
công tác lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật
Quy hoạch do cấp tỉnh phê duyệt.

8. Sở Tài chính

Hướng dẫn UBND cấp huyện tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc về kinh phí tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật
tự xây dựng đối với các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND cấp huyện.

9. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao
và Du lịch

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí
của tỉnh (nhất là Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu) tuyên truyền,
nâng cao ý thức, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp
luật về xây dựng và trật tự xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia
giám sát, phát hiện, phản ánh để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây
dựng, góp phần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật về trật tự xây dựng trên địa
bàn tỉnh.

10. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

– Phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
nghiên cứu, xây dựng Đề án về ứng dụng công nghệ viễn thám
(GIS) trong công
tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường,
Sở Xây dựng, UBND cấp huyện xây dựng phần mềm trực tuyến về quản lý xây dựng
trên địa bàn tỉnh, tạo sự liên thông từ công tác quy hoạch (kiến trúc, đất
đai
), cấp phép, kiểm tra, xử lý, nghiệm thu hoàn thành và cấp giấy chứng nhận
đối với công trình xây dựng.

11. Thanh tra tỉnh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục về đất đai, xây dựng,
quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm; đồng thời, trực tiếp hướng dẫn
cơ quan thanh tra nhà nước các cấp thực hiện tốt nội dung này.

12. Công an tỉnh

– Chỉ đạo lực lượng công an các cấp
phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác
phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng; thực
hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình xử lý vi phạm hành chính
theo quy định pháp luật.

– Thực hiện nghiêm các quy định pháp
luật về đăng ký thường trú, tạm trú, nhất là việc xác định chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú, tạm trú đối với
các trường hợp vi phạm trật tự xây
dựng.

– Rà soát các đối tượng đầu nậu, môi
giới bất động sản và các đối tượng khác có liên quan đến loại hình phân lô, bán
nền có dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

13. Văn phòng UBND tỉnh

Tăng cường kiểm tra công tác cải cách
thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp
Giấy phép xây dựng tại UBND cấp huyện.

14. Ban quản lý các Khu Công nghiệp
tỉnh

– Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối
với công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trong phạm vi được giao phụ trách,
theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

– Định kỳ hoặc đột xuất chủ động lập
Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng; kịp thời lập Biên bản vi phạm hành chính
khi phát hiện công trình vi phạm trật tự xây dựng trong phạm vi địa bàn được
giao phụ trách, chuyển Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định xử lý vi
phạm hành chính, hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành
chính trong trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh
Thanh tra Sở Xây dựng.

– Tăng cường công tác phối hợp với
Thanh tra Sở Xây dựng và UBND cấp xã trong kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm
trật tự xây dựng theo quy định.

15. UBND các huyện, thị xã, thành
phố (UBND cấp huyện)

– Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách
nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh đối với công tác quản lý quy hoạch
xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn. Thực hiện
nghiêm việc xử lý cán bộ, công chức thuộc quyền được giao quản lý để xảy ra vi
phạm hoặc can thiệp trái quy định vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.

– Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, các
phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn,
xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; không để
công trình xây dựng vi phạm hoàn thành, đưa vào sử dụng, mới tiến hành kiểm tra xử lý; áp dụng các biện pháp ngăn
chặn ngay từ đầu đối với các trường hợp vi phạm; không để tình trạng Quyết định
xử lý vi phạm hành chính đã ban hành mà không tổ chức thực hiện; kiên quyết cưỡng
chế tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng. Đây là nhiệm
vụ trọng tâm, thường xuyên của UBND cấp huyện, cấp xã.

– Rà soát, xử lý dứt điểm và không để
phát sinh thêm các khu phân lô bán nền trái phép, hình thành khu dân cư tự phát
trên địa bàn quản lý. Lập danh sách các tổ chức, cá nhân chuyên nghiệp đã triển
khai xây dựng các công trình vi phạm trật tự xây dựng; các tổ chức, cá nhân môi
giới bán các công trình vi phạm trên địa bàn để nhắc nhở, cảnh báo và yêu cầu
viết cam kết không vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.
Trường hợp tiếp tục vi phạm thì giao cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra,
điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; kết quả xử lý
các tổ chức, cá nhân sai phạm cần công khai kịp thời trên các phương tiện thông
tin đại chúng.

– Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổ chức
các lóp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp
cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa
bàn. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật
tự xây dựng.

– Biên soạn tài liệu “Hỏi – Đáp về
xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình” trên cơ sở hướng dẫn của Sở Xây dựng để
phát tới tổ chức, cá nhân và các hộ dân, làm cơ sở cho việc sinh hoạt ở khóm, ấp,
xã, phường, thị trấn về điều kiện, thủ tục xây dựng để tổ chức, cá nhân và các
hộ gia đình được tuyên truyền, giáo dục về quyền, nghĩa vụ, chủ động thực hiện
đúng quy định pháp luật, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về
xây dựng.

– Xây dựng ứng dụng phần mềm trực tuyến
để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về quy hoạch, đất đai và trật tự xây
dựng trên địa bàn.

– Chủ động trao đổi thông tin với các
Sở, ngành có liên quan để phối hợp kiểm tra, xử lý có hiệu
quả đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai mà chưa chấp hành
các Quyết định xử lý vi phạm hành chính, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

– Ưu tiên nguồn vốn ngân sách cấp huyện
cho công tác lập quy hoạch xây dựng. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên
quan đến công tác quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch chung, quy hoạch phâ
n khu, quy hoạch chi tiết,
thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc…
) tại địa
phương để làm cơ sở cấp Giấy phép xây
dựng theo quy định; hoàn tất quy hoạch điểm dân cư trên địa bàn các huyện, đảm
bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh
tế – xã hội, văn hóa tại địa phương.

– Chủ động rà soát quy hoạch xây dựng
và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại
các khu vực có tình hình vi phạm trật tự xây dựng phức tạp để điều chỉnh,
bổ sung, thay thế cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa
phương. Thời gian hoàn thành trong năm 2021.

– Rà soát tất cả các hồ sơ xin chuyển
đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, hướng dẫn người dân
và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đúng pháp luật, trong quá trình thực hiện
nếu có khó khăn vướng mắc thì liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời
giải quyết.

– Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc cải
cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng, công bố công
khai quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức xin cấp Giấy phép
xây dựng. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

– Kiểm tra, rà soát các khiếu nại,
tranh chấp về đất đai, xây dựng tại các dự án, khu dân cư để giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã chủ động nắm bắt
tình hình khiếu nại mới phát sinh tại các dự án, khu dân cư trên địa bàn để kịp
thời, chủ động xử lý ngay từ đầu, không để diễn biến phức tạp, kéo dài.

IV. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Thủ
trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ
được phân công tại kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
nghiêm túc và có hiệu quả thiết thực; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các
kiến nghị, phản ảnh của người dân về quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng
trên địa bàn.

2. Chủ tịch
UBND cấp huyện định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, hàng năm) báo cáo kết quả
thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Riêng đối với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh gửi báo cáo năm (thời gian chốt số liệu báo cáo, thời hạn gửi báo cáo theo Điều 7, Điều 8 Quyết định s 05/2020/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của
UBND tỉnh quy định chế độ
báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu).

3. UBND cấp
huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng
trên địa bàn và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) trong
tháng 9 năm 2021.

4. Sở Xây
dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, tổng
hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

5. Các tổ
chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng tiếp tục
tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, kiên quyết xử lý
các trường hợp vi phạm; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo
trật tự, kỷ cương và hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
– BTV Tỉnh ủy (báo
cáo
);
– Đoàn ĐBQH tnh;
– TT HĐND tnh;
– CT, các PCT UBND tnh;
– UBMT TQ Việt Nam tnh;
– UBKT Tnh ủy;
– Các Ban HĐND tnh;
– VP Tnh ủy;
– VP ĐĐBQH & HĐND tnh;
– TAND và VKSND tỉnh;
– Các Sở: XD, GTVT; TN&MT; NN&PTNT;
VHTTTT&DL; TP; TC; NV; KH&ĐT,
GDKH&CN;
– Ban QL các KCN;
– Công an tnh;
– Thanh tra tnh;
– Bí thư thị ủy, thành ủy, Huyện ủy;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Cty Điện lực Bạc Liêu và Cty Cấp nước Bạc Liêu;
– Báo BL, Đài PT-TH tnh, TTCB-TH tnh (đăng
tải
);
– CVP, các PCVP tnh;
– PTrP KT M.Tài;
– Lưu: VT, T (KH02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thiều

 

 

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file