Tải Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

Số hiệu: 106/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Lương Trọng Quỳnh
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 106/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06
tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số
169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược
phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt
là Chiến lược), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

1. Mục đích

– Triển khai, cụ thể hóa quy định
tại Quyết định số 169/QĐ-TTg phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

– Ứng dụng thành tựu của khoa học
và công nghệ vũ trụ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực có liên
quan đến quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ
trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cung cấp đa dạng dịch vụ cho người dân;
nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ và thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế
– xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Các hoạt động triển khai thực
hiện Chiến lược đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

II. MỤC TIÊU
CỤ THỂ

1. Đầu tư trọng tâm, trọng
điểm để bảo đảm dung lượng truyền dẫn qua vệ tinh một cách hiệu quả, đặc biệt
đáp ứng nhu cầu cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền,
bảo đảm an ninh quốc gia.

2. Ứng dụng khoa học và
công nghệ vũ trụ để:

– Chủ động, kịp thời giám sát,
hỗ trợ ra quyết định ứng phó với các biến đổi của thiên nhiên, các biến động xã
hội trên diện rộng trên địa bàn tỉnh.

– Bảo đảm tính thời sự của dữ
liệu bản đồ, hệ thống thông tin địa lý, dữ liệu tài nguyên, môi trường phục vụ hiệu
quả cho công tác quản lý nhà nước, cung cấp nền tảng số cho phát triển đa dạng
dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý, ứng dụng
và triển khai trong khoa học và công nghệ vũ trụ. Có từ 10 – 15 kỹ sư trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ.

III. NHIỆM VỤ
VÀ GIẢI PHÁP

1. Triển
khai thể chế, khung pháp lý

– Triển khai, cụ thể hóa mô
hình quản lý nhà nước thống nhất về khoảng không vũ trụ cho các hoạt động dân sự,
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

– Triển khai Luật Vũ trụ quốc
gia. Tham gia, phối hợp nghiên cứu, hình thành căn cứ pháp lý cho dữ liệu quan
sát trái đất và sử dụng dữ liệu quan sát trái đất.

2. Nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tổ chức triển khai, cụ thể hóa
Chương trình trọng điểm cấp quốc gia về khoa học và công nghệ vũ trụ với các định
hướng chính gồm:

– Tham gia nghiên cứu, định hướng
ứng dụng gắn với sự sống của con người trên địa bàn tỉnh;

– Tham gia nghiên cứu phát triển
ứng dụng gắn liền với hình thành, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp theo hướng
đổi mới sáng tạo dựa trên các công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng
để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

– Ứng dụng các kết quả nghiên cứu
phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có liên quan, nhằm:

+ Chủ động, kịp thời giám sát,
hỗ trợ ra quyết định ứng phó với các hoạt động, biến đổi của thiên nhiên, các
biến động xã hội trên diện rộng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam;

+ Bảo đảm tính thời sự của dữ
liệu bản đồ, hệ thống thông tin địa lý, dữ liệu tài nguyên, môi trường phục vụ
hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, cung cấp nền tảng số cho phát triển đa
dạng dịch vụ;

+ Cung cấp đa dạng các dịch vụ
viễn thông, định vị, dẫn đường, cảnh báo dựa trên dữ liệu vệ tinh cho người
dân.

– Tổ chức triển khai thực hiện
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh;

– Tham gia các sự kiện, chương
trình về khoa học và công nghệ vũ trụ.

3. Đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

– Tham gia thực hiện Đề án xây
dựng và phát triển năng lực định vị dẫn đường quốc gia trên địa bàn tỉnh.

– Đầu tư phát triển năng lực
quan sát mặt đất dựa trên thiết bị bay không người lái.

– Đầu tư hoàn thiện hạ tầng của
tỉnh đồng bộ với hạ tầng quốc gia về hệ thống thông tin địa lý, phục vụ công
tác quản lý, giám sát lãnh thổ, các công trình trọng yếu cấp tỉnh.

4. Phát triển
nguồn nhân lực

– Nâng cao năng lực quản lý nhà
nước về viễn thám; tuyển dụng nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về
viễn thám có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng
tiêu chuẩn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm
quyền giao; tập trung đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nguồn nhân lực có trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ
viễn thám.

– Tham gia các khóa đào tạo về
kỹ năng cho công tác hoạch định chính sách, thực thi quản lý nhà nước, hỗ trợ
khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ
trụ.

5. Phát triển
thị trường

– Xây dựng hệ sinh thái, khuyến
khích hình thành doanh nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo dựa trên sản phẩm, dịch
vụ mới từ khoa học và công nghệ vũ trụ kết hợp với các công nghệ ưu tiên nghiên
cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư.

– Triển khai cơ chế hỗ trợ khai
thác cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quan sát trái đất,
khuyến khích phát triển các dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh.

– Triển khai, cụ thể hóa,
nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy chuyển giao công nghệ,
sản phẩm có tính lưỡng dụng giữa dân sự và quốc phòng, an ninh phù hợp với điều
kiện thực tế của tỉnh.

6. Hợp tác
quốc tế

Tham gia các hoạt động hợp tác
quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế
– xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

7. Nâng cao
nhận thức về khoa học và công nghệ vũ trụ

– Đẩy mạnh phổ biến kiến thức
chung, khoa học thường thức về hàng không học và khoảng không vũ trụ.

– Thúc đẩy nâng cao nhận thức của
doanh nghiệp về tiềm năng phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp theo hướng
đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ;

– Triển khai các hình thức truyền
thông phục vụ nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về nội hàm,
tiềm năng của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với phát triển kinh tế – xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ
THỰC HIỆN

1. Kinh phí để thực hiện Kế hoạch
bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp
khác (nếu có). Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác
tham gia thực hiện Kế hoạch theo quy định pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch để xây dựng dự
toán kinh phí cụ thể để triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời, lồng
ghép với các nhiệm vụ giao cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong
các chương trình mục tiêu quốc gia khác có liên quan.

V. TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

1. Sở
Khoa học và Công nghệ:
có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ
chức thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực dân sự, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ
sau:

– Tổ chức đào tạo cho đội ngũ
cán bộ, công chức tham gia công tác hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, hỗ
trợ khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
vũ trụ;

– Kịp thời phổ biến, tuyên truyền
về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm
công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành
cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ, sản phẩm có tính lưỡng dụng
giữa dân sự và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;

– Tham mưu, đề xuất tham gia
vào hoạt động của các tổ chức, diễn đàn đa phương có liên quan đến khoa học và
công nghệ vũ trụ.

– Chủ trì, phối hợp với các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện Kế
hoạch; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch trong trường hợp
cần thiết.

2. Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh:
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch
phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phối hợp, tham gia triển khai
Đề án phát triển năng lực quan sát trái đất phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
quốc gia, Đề án phát triển năng lực định vị dẫn đường quốc gia trên địa bàn tỉnh;

– Phổ biến, nâng cao nhận thức
về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trong khoảng không vũ trụ;

– Hướng dẫn các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia khi xây
dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên
địa bàn tỉnh.

3. Công
an tỉnh:
có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện
Kế hoạch phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên địa bàn tỉnh; chủ trì thực hiện các
nhiệm vụ sau:

– Ứng dụng các giải pháp, phát
triển năng lực theo dõi, giám sát biến động xã hội trên diện rộng tại các khu vực
xung yếu về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh, sử dụng dữ liệu quan sát trái đất.

– Nghiên cứu, ứng dụng, rà soát
và bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống
internet vệ tinh băng thông rộng.

– Phổ biến, nâng cao nhận thức
về nguy cơ mất an ninh quốc gia do các hoạt động trong khoảng không vũ trụ trên
địa bàn tỉnh;

– Hướng dẫn các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố lồng ghép nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia khi xây dựng,
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa
bàn tỉnh.

4. Sở
Giáo dục và Đào tạo

– Tăng cường phổ biến kiến thức
chung và phổ biến tài liệu khoa học thường thức về khoa học vũ trụ phù hợp với
từng cấp học.

– Tư vấn, định hướng nghề nghiệp
học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh theo các ngành đào tạo về hàng không học
và vũ trụ; khuyến khích học sinh tham gia chương trình đào tạo kỹ sư triển khai
về khoa học và công nghệ vũ trụ;

5. Sở
Thông tin và Truyền thông

– Chỉ đạo các cơ quan thông
tin, báo chí tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội về
vai trò, tiềm năng của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với phát triển kinh tế
– xã hội, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh;

– Phối hợp với các đơn vị có chức
năng của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy hình thành thị trường cho dịch vụ
truyền dẫn qua vệ tinh, ứng dụng hệ thống định vị dẫn đường của Việt Nam trên địa
bàn tỉnh.

6. Sở Ngoại
vụ

– Triển khai, phổ biến cơ sở
pháp lý quốc gia và các điều ước quốc tế về vũ trụ mà Việt Nam là thành viên.

– Tham mưu, thúc đẩy đàm phán,
ký kết các thỏa thuận, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và
công nghệ vũ trụ và các vấn đề liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

7. Sở Nội
vụ:
chủ trì, tham mưu triển khai mô hình quản lý nhà nước thống
nhất về hàng không học và khoảng không vũ trụ cho các hoạt động dân sự, thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tư
pháp:
nghiên cứu, tham mưu góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Trách nhiệm
bồi thường của Nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới của Luật
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước liên quan đến bồi thường thiệt hại do vật
thể vũ trụ gây ra.

9. Sở Tài
nguyên và Môi trường

– Triển khai các văn bản quy phạm
pháp luật về hoạt động viễn thám và sử dụng dữ liệu quan sát trái đất và sử dụng
dữ liệu quan sát trái đất.

– Tham mưu đầu tư hoàn thiện hạ
tầng về hệ thống thông tin địa lý của tỉnh, phục vụ công tác quản lý, giám sát
lãnh thổ, các công trình trọng yếu của tỉnh.

– Triển khai, cụ thể hóa cơ chế
hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quan
sát trái đất, khuyến khích phát triển các dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh.

10. Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
tuyên truyền, phổ biến khoa học
thường thức về khoa học và công nghệ vũ trụ.

11. Sở Tài
chính:
căn cứ khả năng nguồn lực ngân sách địa phương tham mưu
trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân
cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm
hiệu quả, phù hợp với nhu cầu cụ thể của địa phương.

12. Sở Kế
hoạch và Đầu tư:
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch
theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

13. Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:
tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò, tiềm năng
của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ chủ
quyền, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

14. Các sở,
ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:
chỉ đạo triển khai thực
hiện Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– C, PVP UBND tỉnh,
Các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB;
– Lưu: VT, KGVX(HTHT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh

 

 

 

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file