Tải Kế hoạch 1436/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 1436/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 1436/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Lương Văn Cầu
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 1436/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 1436/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1436/KH-UBND

Hải Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN
BỘ PHỤ NỮ NĂM 2019

Thực hiện các mục tiêu quốc gia về
bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh
Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội tại văn bản số 405/LĐTBXH-BĐG ngày
22/01/2019 về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019, Hướng
dẫn số 09/UBQG-VP ngày 12/3/2019 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ
Việt Nam, UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia
về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa
bàn tỉnh năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của
các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục
thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và
Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến
bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của nhà nước và của tỉnh Hải Dương liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ
của phụ nữ. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức
và người dân về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; các chính sách, pháp
luật về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về
giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm
thúc đẩy mọi người dân thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ
của phụ nữ.

3. Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh,
tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ
trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có
nguy cơ bất bình đẳng giới cao; giảm dần số vụ bạo lực
trên cơ sở giới.

Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các
chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng
giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Thực hiện có hiệu quả
các hoạt động của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Từ
đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch hành động thực hiện Chiến
lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2016-2020.

II. NỘI DUNG THỰC
HIỆN

1. Tuyên truyền,
phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ, đặc biệt truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

– Công tác tuyên truyền phổ biến giáo
dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được xác
định là hoạt động trọng điểm trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chính vì vậy, năm 2019 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống
bạo lực gia đình; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về
công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết số 57/NQ-CP
ngày 01/12/2009 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 11-NQ/TW; đặc biệt là Chỉ thị 21 ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định 2351/QĐ-TTg
ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng
giai đoạn 2011 – 2020; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020;
Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày
02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ
sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 –
2020; Kế hoạch hành động số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020 và các quyết định, kế hoạch
có liên quan về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ
nữ của UBND tỉnh Hải Dương.

– Xây dựng kế hoạch truyền thông thúc
đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm
kỳ 2020 – 2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Duy trì các hoạt động truyền thông
với các hình thức đa dạng, phong phú về bình đẳng giới
trong lĩnh vực chính trị, trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận
thức của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vai
trò, vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

– Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ánh
các hoạt động về bình đẳng giới; phổ biến thông tin về
chính sách pháp luật bình đẳng giới trên các Báo, Đài Phát thanh và truyền hình
Hải Dương, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông
các huyện, thành phố, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

– Cung cấp tài liệu, tờ rơi, lắp đặt,
sửa chữa pa nô, băng zôn tuyên truyền về bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ của phụ nữ, hướng dẫn kỹ năng lồng ghép giới,
lên án các hành vi vi phạm bình đẳng
giới.

– Tổ chức truyền thông cho cán bộ và
nhân dân tại cộng đồng về chính sách, pháp luật về bình đẳng
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, giảm thiểu
tình trạng mất cân bằng giới tính khi
sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi. Đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường
thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

– Vận động sự tham gia tích cực của
các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức và toàn xã hội
nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và chuyển đổi hành vi tích cực
trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2. Nâng cao năng
lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

– Tổ chức và phối hợp tổ chức tập huấn
bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ
trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu
Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2016 – 2020; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của các Sở, ngành và địa phương.

– Tăng cường vai
trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn
thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, viên chức, người lao động;
quan tâm, tạo điều kiện khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ
cán bộ, công chức, viên chức để phát huy được vai trò, vị thế của mình trong
công tác.

– Tổ chức thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế
hoạch của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

– Thẩm định, kiểm tra, rà soát các
văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ nhằm tham mưu ban hành văn
bản phù hợp với quy định của pháp luật và kịp thời xử lý những văn bản có dấu
hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực
hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.

– Thu thập, quản lý thông tin, báo
cáo đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới được quy định tại
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

3. Tiếp tục tổ chức
triển khai có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ của phụ nữ

– Các cấp, các ngành, địa phương
nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước
về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của
phụ nữ; Căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và triển khai thực hiện
hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số
3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 2569/KH-UBND ngày
28 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện
“Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016
-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các quyết định,
kế hoạch có liên quan về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ
phụ nữ của UBND tỉnh. Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền
thông, nâng cao năng lực và xây dựng phát triển mô hình thí điểm về bình đẳng
giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Củng cố và phát triển các dịch vụ
bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi bị bạo hành, bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo
hành, xâm hại;

– Lồng ghép các
chỉ tiêu về bình đẳng giới trong chương trình công tác của Sở, ngành, kế hoạch phát
triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất
bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực, nhất là
lĩnh vực chính trị, kinh tế; rà soát
đánh giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính
quyền về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị,
địa phương;

– Phối hợp rà soát, sửa đổi, điều
chính một số chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cho giai đoạn
2016 – 2020 của tỉnh phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển trong nước,
quốc tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả;

– Triển khai thực hiện các hoạt động
của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương
trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

4. Tăng cường triển
khai các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

– Rà soát, củng cố và kiện toàn nhân
sự Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có sự thay đổi.

– Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các
quy định trong quy chế làm việc của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với các
đơn vị, địa phương chưa ban hành quy chế của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thì khẩn
trương xây dựng và đảm bảo triển khai tổ chức thực hiện tốt quy chế.

– Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động
của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện chế độ thông
tin, báo cáo theo quy định.

– Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng
kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức
danh lãnh đạo quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức các
đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị, địa
phương. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: tổ chức, hoạt động
của các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật,
chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ;
công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ;
tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn
đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị, địa
phương; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác bình đẳng giới,
vì sự tiến bộ của phụ nữ;

– Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo
chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ
8/3 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2019.

– Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt
động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của
các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm tạo diễn
đàn để trao đổi thông tin để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng trong lĩnh vực
công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tổ chức thực hiện
“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ
ngày 15/11 đến ngày 15/12 đạt kết quả.

5. Tổ chức khen
thưởng, biểu dương
kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất
sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

III- KINH PHÍ THỰC
HIỆN

Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự
toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật
Ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí từ Trung ương hỗ trợ thực hiện các mục
tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống
trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp
khác.

IV- TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1- Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội:

a) Chủ trì phối hợp với các ban,
ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương triển
khai thực hiện kế hoạch.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các
hoạt động thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
thông qua các hoạt động: Xây dựng các phóng sự, chuyên đề
tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên Đài
Phát thanh Truyền hình; Tuyên truyền bằng các ấn phẩm truyền thông, pa nô, áp
phích, nhân bản tài liệu… với các nội dung bình đẳng giới và hoạt động vì sự
tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Chủ trì
tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới”.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn,
nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và các chương trình hội thảo về bình đẳng giới và
vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác này tại
các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các trường đại học, cao đẳng và trung
cấp nghề trên địa bàn tỉnh.

d) Tiếp tục xây dựng và đánh giá kết
quả việc triển khai thực hiện các mô hình: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của
bạo lực trên cơ sở giới”; “Ứng phó và phòng ngừa bạo lực
trên cơ sở giới”; Mô hình “Câu lạc bộ
hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài”; Mô hình “Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh”; Mô hình “Câu lạc bộ nữ doanh nhân”.

e) Chủ trì, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc
việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số
3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 2569/KH-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện “Đề
án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm
nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

f) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành và các huyện, thành phố.

g) Làm đầu mối phối hợp với các cơ
quan, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc tham mưu, đề xuất với
UBND tỉnh tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng
giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng
hợp báo cáo kết quả thực hiện của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, các
huyện, thành phố và chịu trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia vì
sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH theo quy định.

2- Sở Nội vụ:

a) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy
và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về
đào tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thực hiện việc lồng
ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức.

b) Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến
động của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện, thành phố.

c) Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ
nữ của tỉnh tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động bình đẳng
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực
hiện Mục tiêu 1 (chỉ tiêu 1, 2) của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số
3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2016 – 2020).

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lồng
ghép một số chỉ tiêu phát triển giới vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
hàng năm của tỉnh; Tổng hợp mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát
triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

4- Sở Tài chính: Hướng dẫn, bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự
tiến bộ của phụ nữ các cấp theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản
hướng dẫn.

5- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai kế hoạch
phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020 sau khi được phê duyệt; Tăng cường công
tác bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy các nội dung giáo dục về giới tính, sức khỏe
sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh; tăng cường công tác phòng, chống
bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép các vấn đề
bình đẳng giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực
hiện Mục tiêu 3 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020).

6- Sở Y tế: Thực hiện lồng ghép giới trong chính sách, chương
trình, kế hoạch của ngành y tế, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao
nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới; cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng nhiều hình thức dễ tiếp cận; theo
dõi mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực
hiện Mục tiêu 4 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày
24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn
2016 – 2020).

7- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ
đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động
truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước
về bình đẳng giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông
tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về bình đẳng giới và liên quan
đến bình đẳng giới; Xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm
thông tin có định kiến giới.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực
hiện Mục tiêu 5 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 – 2020).

8- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

– Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến
lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Triển khai kế hoạch
phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức, các địa phương tổ chức thực hiện
“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới”.

– Phối hợp với các sở, ngành liên
quan thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải
trí bảo đảm không mang tính định kiến giới. Lồng ghép các
nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới vào hoạt động văn
hóa, gia đình hướng tới mục tiêu phát triển gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc và bền vững.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực
hiện Mục tiêu 5 (tiêu chí 1), Mục tiêu 6 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới
số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2016 – 2020).

9- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển
khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em
gái.

(Chịu trách nhiệm phối hợp báo cáo kết
quả thực hiện Mục tiêu 6 (tiêu chí 2, 3) của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới
số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2016 – 2020).

10- Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội và đơn vị liên quan xây dựng, chỉ đạo thực hiện
các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

11- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh,
Báo Hải Dươn
g và các cơ
quan thông tấn báo chí của tỉ
nh: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới, kế hoạch hành
động về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền
hình, thông tin tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong
các hoạt động bình đẳng giới, đồng thời phê phán các hành
vi phân biệt giới, bất bình đẳng giới.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực
hiện Mục tiêu 5 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày
24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn
2016 – 2020).

12- Các sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và và tổ chức thực hiện kế
hoạch hàng năm và 5 năm; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt là lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch năm; Kiểm tra
đánh giá việc thực hiện kế hoạch tại đơn vị mình.

13- Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố:
Xây dựng kế hoạch của địa phương theo hướng
dẫn của Sở lao động – Thương binh và Xã hội và các sở,
ban, ngành chức năng; Tổ chức thực hiện
Kế hoạch hành động về bình đẳng giới trên địa bàn hàng năm và 5 năm phù hợp với
kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Chủ động tích cực huy động
nguồn lực để thực hiện; Lồng ghép việc thực hiện kế hoạch
này với các hoạt động khác có liên quan trên địa bàn; Bố trí cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới ở địa phương; Đẩy mạnh phối hợp liên ngành,
đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới
trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội tại địa
phương; thường xuyên kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về kết quả thực
hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

14- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức thành viên khác
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển
khai, thực hiện Kế hoạch; Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng
giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức
mình, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về
bình đẳng giới; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; Nghiên cứu
bố trí hội viên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương
trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hải
Dương năm 2019. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố triển
khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; xây dựng các báo cáo định kỳ về công tác
bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (theo mẫu gửi kèm) gửi Sở
Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội, cụ thể:

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 gửi
trước ngày 15/5/2019

Báo cáo tổng kết năm 2019 gửi trước
ngày 10/12/2019

Trong quá trình triển khai thực hiện,
nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và
Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định./.


Nơi nhận:
– Bộ Lao động –
TB&XH (để b/c);
y ban Quc gia VSTBPN (để b/c);
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
– Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
– Các PCT UBND tỉnh;
Các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan;
– UBND các huyện, thành phố;
– LĐVP: Ô Hơn, Ô Khuyến;
– Lưu: VT, VX. Lai(38).

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Cầu

Kế hoạch 1436/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file