Tải Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 165/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
165/KH-UBND

Vĩnh
Phúc, ngày 19
tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1252/QĐ-TTG NGÀY 26/9/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT
KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC THI HIỆU QUẢ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ
CHÍNH TRỊ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg
ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch
tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh
Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày
26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với
nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU
CẦU

Triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu
quả Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao sự hưởng thụ của người dân về các
quyền dân sự và chính trị phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế
– xã hội; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia,
trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm cho các
sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp
giữa các cơ quan trong quá trình triển khai, đảm bảo hiệu quả toàn diện và đồng
bộ.

Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải
bám sát và phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước về công tác quyền con người; phù hợp
với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật liên quan.

Tổ chức thực hiện Công ước và các
khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc phải phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa
các sở, ngành, cơ quan, địa phương; kịp thời phản ánh,
giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc
phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải
quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết
khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các
cá nhân để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo

Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện,
thành phố

Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Tăng số lượng các hoạt động trợ
giúp pháp lý, đặc biệt là trợ giúp pháp lý cho các đối tượng dễ bị tổn thương,
trong đó có nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền dân sự và chính trị.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan

Thời gian thực hiện: năm 2019-2022

3. Nâng cao số lượng, chất lượng trợ
giúp viên pháp lý, luật sư

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên
quan

Thời gian thực hiện: Hàng năm

4. Tăng cường chất lượng, hiệu quả
của các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các
quyền dân sự và chính trị, thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến các quyền
dân sự và chính trị

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Hàng năm

5. Thực hiện thống kê tình hình thực hiện và đảm bảo quyền dân sự và chính trị, đặc biệt là
thống kê các số liệu về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến các vi phạm
về quyền dân sự và chính trị

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Hàng năm

6. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến
rộng rãi tới cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và nhân dân các nội dung
Công ước quốc tế và các văn bản pháp luật liên quan về quyền dân sự và chính trị

Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Hàng năm

7. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng
nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước quốc tế, các tài liệu liên quan
và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự và chính trị cho cán bộ, công chức và
nhân dân trên địa bàn tỉnh

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Thời gian thực hiện: Hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân
công tại mục III của Kế hoạch này, các sở, ban, ngành ở tỉnh
và UBND các huyện, thành phố, cơ quan có liên quan có trách nhiệm triển khai
tại ngành, địa phương hoặc bổ sung, lồng ghép triển khai vào các kế hoạch, chương trình khác liên quan về quyền con người, quyền công dân.

2. Sở Tư pháp là
cơ quan chủ trì, có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; chủ trì tổ chức tổng kết
04 năm đánh giá việc thực hiện trên địa bàn tỉnh và báo cáo theo chỉ đạo các cơ
quan Trung ương.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành ở
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tăng cường kiểm
tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này và tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm và thúc đẩy
các quyền dân sự và chính trị cụ thể tại các quyết định, kế hoạch, Chương trình
khác có liên quan của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, định kỳ báo cáo UBND
tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để
tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện
kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai có hiệu
quả các nội dung của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp
luật liên quan quyền dân sự và chính trị.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực
hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc
tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền
Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố; đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chỉ đạo
triển khai hiệu quả các nội dung được nêu trong kế hoạch này./.


Nơi nhận:
– TTTU, TT HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– CVP, các PCVP;
– Lưu: VT, NC2

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Chí Giang

Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file