Tải Kế hoạch 18/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 18/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 18/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 18/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 18/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày
21 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC
HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Thực hiện Luật Phòng, chống
tham nhũng (PCTN) năm 2018, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN
năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thực hiện có hiệu quả các quy
định pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; ngăn chặn, từng
bước đẩy lùi tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Tăng cường trách nhiệm của
người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN.

– Thực hiện chế độ thông tin,
báo cáo đúng quy định.

– Phát huy sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát
hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

– Biểu dương, khen thưởng những
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN.

II. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị, địa phương (gọi tắt là đơn vị) có trách nhiệm chủ động tự kiểm tra việc
chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, ngăn
ngừa và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các
đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác PCTN; việc xây dựng kế hoạch công
tác PCTN của đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, xác định rõ
nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN

Tập trung tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 -2021”.

Các đơn vị trong phạm vi nhiệm
vụ, quyền hạn, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN nhằm
nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ, quyền hạn.

Các trường học, cơ sở giáo dục,
đào tạo, trên địa bàn Tỉnh có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục PCTN vào chương
trình giảng dạy theo quy định1.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
PCTN, lãng phí2.

3. Công khai, minh bạch hoạt
động của đơn vị

Việc thực hiện chính sách, pháp
luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức,
viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công
dân.

Việc bố trí, quản lý, sử dụng
tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Công tác tổ chức cán bộ của đơn
vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.

Công khai, minh bạch về thủ tục
hành chính. Đối với các nội dung khác thực hiện công khai, minh bạch theo quy
định của pháp luật có liên quan.

4. Thực hiện các biện pháp
phòng ngừa tham nhũng

Xây dựng, ban hành, thực hiện
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Ban hành quy tắc ứng xử; thực
hiện nghiêm việc tặng quà và nhận quà tặng; kiểm soát xung đột lợi ích trong
đơn vị.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện
việc chuyển đổi vị trí công tác.

Thực hiện cải cách hành chính,
ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Kiểm soát tài sản, thu nhập
theo quy định của Luật PCTN.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong
phát hiện, xử lý tham nhũng

Xây dựng kế hoạch thanh tra,
kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2020 đối
với thủ trưởng đơn vị trực thuộc ngành, địa phương quản lý.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ
máy các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nghiệp
vụ đảm bảo yêu cầu công tác.

Kiểm tra, giám sát việc thanh
tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng3; Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Tỉnh và các cơ
quan nội chính về công tác nội chính và PCTN.

Tăng cường giám sát việc thực
hiện kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của
Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

6. Thực hiện nghiêm chế
độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong PCTN.

7. Chủ động phối hợp với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin đại
chúng và Nhân dân trong việc thực hiện vai trò giám sát, phản biện, phát hiện,
tố giác hành vi tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của Nhân dân đối với công
tác PCTN.

8. Tham gia các hoạt
động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra
Chính phủ.

9. Kịp thời biểu dương,
khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống
tham nhũng.

10. Phòng, chống tham
nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Doanh nghiệp, tổ chức khu vực
ngoài Nhà nước xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng: xây
dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; quy tắc ứng xử,
cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Phát hiện tham nhũng: doanh
nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có trách nhiệm tự kiểm tra để kịp thời
phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng
trong doanh nghiệp, tổ chức.

Thanh tra việc thực hiện pháp
luật về PCTN theo quy định pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở,
ban, ngành Tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Tỉnh; Chủ
tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà
nước trên địa bàn Tỉnh căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của ngành cấp trên, xây
dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020 và chỉ đạo triển khai đến từng
đơn vị trực thuộc hoàn thành trong tháng 02 năm 2020.

2. Sở Thông tin và
Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình, kế hoạch
thường xuyên tuyên truyền, tăng thời lượng và nội dung thông tin về công tác
PCTN. Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc PCTN; kịp thời phê phán, lên án,
tố giác các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

3. Sở Tư pháp chủ trì,
phối hợp với Thanh tra Tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc
tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Đảng, Nhà nước và Luật PCTN 2018,
Công ước của Liên hợp quốc về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân
dân.

4. Sở Tài chính tham mưu
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; quản lý vốn và
tài sản nhà nước; thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Tỉnh.

5. Sở Nội vụ tham mưu
thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì, phối hợp với Thanh
tra Tỉnh và đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng và
thực hiện quy tắc ứng xử; ban hành các văn bản quy định về tuyển dụng, bổ
nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn
Tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào
tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong Tỉnh, tiếp tục thực
hiện tốt Kế hoạch số 106a/KH-UBND ngày 13/8/2013 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ
thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung
PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt Tổ
quốc Việt Nam và đoàn thể Tỉnh tăng cường vai trò phản biện, giám sát, phát
hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

8. Các sở, ban, ngành
Tỉnh; các đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước thuộc Tỉnh; UBND huyện, thị
xã, thành phố định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo theo quy định.

9. Yêu cầu Thủ trưởng
các sở, ban, ngành Tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc
Tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp, tổ chức khu vực
ngoài Nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Quá trình thực hiện có
khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND Tỉnh (qua Thanh tra Tỉnh) để
được hướng dẫn.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi,
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Thanh tra Chính phủ (VP, Cục III, Cục
IV);
– TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
– Ban Nội chính Tỉnh ủy;
– Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
– TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh; CA Tỉnh;
– Các sở, ban, ngành Tỉnh;
– Các đơn vị sự nghiệp, DNNN thuộc Tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT, TCD-NC (Ph).

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương

 1
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội
dung PCTN vào chương trình giảng dạy;

2
Luật PCTN; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33-CT/TW
ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày
07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày
26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3
(Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ
“về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Nghị quyết
số 126/NQ-CP ngày 29/ 11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động
thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của
Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy;. Kế
hoạch số 64-KH/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác PCTN;

3
Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị
số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác
phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày
10/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,
lãng phí, tiêu cực.

Kế hoạch 18/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file