Tải Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 194/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
194/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày
14 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN
KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2020/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP
ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án
hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm
túc quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý,
bảo vệ, khai thác, sử dụng (gọi chung là xây dựng, quản lý, sử dụng) cơ sở dữ
liệu về thi hành án hình sự; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án
hình sự theo Nghị định số 59/2020/NĐ-CP.

2.
Xác định nhiệm vụ, nội dung công việc của cơ quan, tổ chức trong việc triển
khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP.

3.
Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp
huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của Nghị định
số 59/2020/NĐ-CP.

II.
NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ
chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ
chức trên địa bàn tỉnh để thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu
quả.

– Đơn
vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì

– Đơn
vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh,
Báo Thanh Hóa, các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

– Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2020.

2. Thực hiện yêu cầu phối hợp với Bộ Công an trong việc xây
dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

– Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì

– Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên
quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020, 2021.

3. Phối hợp rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, tham
mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo
đảm phù hợp với Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

– Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì

– Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên
quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Tổ chức thu thập, cập nhật thông tin liên quan đến việc
thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan,
khoa học và quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, theo đúng quy định của
pháp luật.

– Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì

– Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân các cấp, UBND cấp huyện,
cấp xã và các sở ban, ngành có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm
bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy
định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

– Chủ trì, tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển
khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công
an.

– Thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về
thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý.

– Cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về cơ quan quản lý
thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an.

– Hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định
tại Điều 13 Nghị định số 59/2020/NĐ-CP.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai thực hiện Nghị
định 59/2020/NĐ-CP của Bộ Quốc phòng, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban,
ngành có liên quan trong việc thực hiện Nghị định 59/NĐ-CP theo quy định.

3. Sở Tài chính

Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chương trình của các cơ
quan liên quan báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ
tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan, đơn vị.

– Thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến
việc thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách
quan, khoa học và khai thác, sử dụng đúng mục đích, theo đúng quy định của pháp
luật.

– Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại
chấp hành án (cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận
đăng ký, cấp giấy phép, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động, giám
sát, theo dõi pháp nhân thương mại hoạt động)
phối hợp với Công an tỉnh và
pháp nhân thương mại chấp hành án triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề
ra.

– Định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của
cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc
các đơn vị, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng
dẫn giải quyết.

Các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo
kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước
ngày 01 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Công an./.

 


Nơi nhận:
Bộ Công an (C11);
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
– Ban quản lý Khu KT Nghi Sơn các KCN;
– Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh;
– Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu: VT, KSTTHCNC.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Đình Xứng

 

 

Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file